Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.11.2017 | Olympiakomitea

Työryhmä: Rahapelihaittojen ennaltaehkäisyä pitää vahvistaa arpajaislain uudistuksessa

Rahapelipolitiikassa painopistettä pitäisi siirtää nykyistä enemmän rahapelihaittojen ennaltaehkäisyyn. Haittojen ehkäisyn näkökulmaa pitäisi vahvistaa, kun arpajaislain uudistuksen toinen vaihe pääsee käyntiin. Rahapelipolitiikan vahvistamiseksi tarvittaisiin kansallinen ohjelma, joka perustuisi valtioneuvoston periaatepäätökseen. Muun muassa nämä ehdotukset sisältyvät työryhmän raporttiin, joka luovutettiin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle 7. marraskuuta.

Työryhmän pääviesti päättäjille on, että rahapelihaittojen torjumista on tehostettava vuonna 2017 voimaan tulleen arpajaislain uudistuksen toisessa vaiheessa. Tässä yhteydessä olisi työryhmän mukaan tehtävä käytännönläheiset ehdotukset, joilla voitaisiin toteuttaa rahapelijärjestelmän ensisijaista tavoitetta ehkäistä rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja.

Haittojen ennaltaehkäisyn näkökulmaa vahvistettaisiin myös Veikkauksen omistajaohjauksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa olisi huolehdittava sekä varhaisesta toteamisesta että ongelmapelaajien hoitopalveluista kaikissa maakunnissa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan on hyvä, että rahapelipolitiikasta ja rahapelien tuottamista ongelmista käydään keskustelua. ”Rahapelaamisen haitat koskettavat yli 700 000 ihmistä Suomessa, kun mukaan lasketaan pelaajien läheiset. On tärkeää, että myös lainsäädäntöä kehitetään siihen suuntaan, että rahapelaamisen ikäviin lieveilmiöihin päästään puuttumaan jo ennen ongelmien syntymistä”, Saarikko sanoo.

Kansallinen toimintaohjelma ryhdistäisi rahapelipolitiikkaa

Työryhmän mukaan Veikkauksen omistajaohjauksessa varmistettaisiin haittojen ehkäisyn näkökulmaa lisäämällä yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Veikkauksen omistajaohjauksesta vastaavan valtioneuvoston kanslian välillä.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että rahapelipolitiikasta laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös ja sitä toimeenpaneva kansallinen ohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman valmistelusta ja toimeenpanosta omiin tehtäviinsä kuuluvilla osa-alueilla.  Näitä ovat rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten haittojen seuranta, tutkimus, ehkäisy ja hoidon kehittäminen.

Työryhmä esittää, että arpajaislain mukaista rahapelihaittojen ehkäisyä, seurantaa ja hoidon kehittä-mistä tehostetaan kokoamalla jo toiminnassa olevat kehittämisorganisaatiot monitoimijaiseksi, kehitys- ja innovaatioverkostona toimivaksi Pelihaittakeskukseksi sekä nimeämällä haittojen ehkäisyn vahvistamiseksi ja kansalaisviestintään rahapelihaittojen ehkäisyn yhteistyöryhmä. Nämä tukisivat maakuntia niiden vastuulle kuuluvan rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon järjestämisessä.

Rahapelihaittojen ennaltaehkäisystä, seurannasta sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä säädetään arpajaislain 52§:ssä. Työryhmän raportin ehdotukset rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa toimisivat pohjana arpajaislain muutostarpeita arvioitaessa.

Työryhmä teki työnsä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta dosentti Jorma Niemelän joh-dolla. Työryhmän raportti on nimeltään Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa (STM:n raportteja 2017/42).

Käytännön keinoja ongelmapelaajien auttamiseksi

Toisen sosiaali- ja terveysministeriön teettämän selvityksen teki THL:n rahapeli- ja päihdeasiantuntijoiden työryhmä. Ongelmapelaajille koituvia haittoja voitaisiin työryhmän mukaan vähentää muun muassa pakollisella tunnistautumisella sekä pakollisilla, pelaajan itsensä asettamalla rajalla peliin käyttämästään summasta. Pelaaja voi hakea itselleen myös pelikieltoa.

Käytännön keinoja rahapelihaittojen ennalta ehkäisemiseksi ovat useat pelaamisen saatavuuteen vai-kuttavat toimet. Nämä koskisivat erityisesti rahapeliautomaatteja. Niiden saatavuutta voitaisiin vähentää muun muassa rajoittamalla rahapelejä tarjoavien toimipisteiden määrää ja asettamalla rajoituksia toimipisteiden sijaintipaikoille. Myös pelaamista anniskelupaikoissa voitaisiin rajoittaa.

Työryhmän raportti on nimeltään Sääntelyyn perustuvat rahapelihaittojen ehkäisytoimet ja niiden soveltuvuus Suomen rahapelijärjestelmään (STM:n raportteja 2017/43).

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoja: