Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
30.01.2018 | Olympiakomitea

Tasa-arvo liikunta-alalla on edennyt

Tuoreen liikunnan tasa-arvoselvityksen mukaan naisten asema liikunta-alalla on edennyt vuoden 2011 tarkastelun jälkeen. Naisten osuus liikunnan johto- ja päätöksentekotehtävissä on kasvanut. Katsauksessa esitellään liikunnan toimialan ajankohtaisia teemoja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, raportoidaan tuoreimpia tutkimustuloksia sukupuolittain eriteltynä sekä vertaillaan keskeisiä tietoja kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen.

– Sukupuolittain eritellyllä tiedolla ja tutkimuksella on olennainen merkitys tasa-arvoisen liikunnan ja urheilun kannalta. Tarvitaan tietoa nykytilasta, jotta tasa-arvoa voidaan vaikuttavasti ja oikein kohdistetusti edistää, sanoo johtaja Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Liikuntajärjestöjen johdossa naisten osuus on kasvanut

Määrällisesti tarkasteltuna eri sukupuolten välillä on eroja niin liikunnassa kuin sen johtamisessa ja päätöksenteossa. Objektiivisten mittausten mukaan tytöille kertyy vähemmän fyysistä aktiivisuutta kuin pojille. Pojat myös liikkuvat enemmän ja intensiivisemmin kuin tytöt. Ero on havaittavissa jo varhaiskasvatusikäisillä, on suurimmillaan alakoulussa ja pienenee nuoruudessa. Miehille kertyy enemmän reipasta tai rasittavaa liikuntaa kuin naisille, naisille taas enemmän kevyttä liikuntaa.

Suurin osa sekä tytöistä että pojista harrastaa liikuntaseurassa jossain vaiheessa lapsuuttaan. Organisoidun liikunnan parissa tyttöjä on vähemmän kuin poikia. Tyttöjen poikia vähäisempiä määrä organisoidussa liikunnassa vaikuttaa osaltaan siihen, että naisia on vähemmän alan toimijoina, kuten johtajina ja valmentajina.

Naisten osuus liikuntajärjestöjen ja kuntien liikuntatoimen johdossa on kasvanut melko paljon viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Sen sijaan naisten osuus liikuntajärjestöjen luottamushenkilöinä on noussut hitaammin. Vuonna 2017 liikuntajärjestöjen toiminnanjohtajista oli naisia 34 %, hallitusten jäsenistä 32 % ja puheenjohtajista 16 %.

Kuntien liikunnan johtavista viranhaltijoista 45 % oli naisia. Naisten valmentamista ja johtamista on viime vuosina tuettu mentoroinnin ja koulutuksen avulla. Keskeinen valtiohallinnon uusi toimenpide tasa-arvon edistämiseksi on ollut velvoite liikuntaa edistäville järjestöille yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta.

– On hienoa, että tasa-arvo on edennyt toimialallamme. Työ on kuitenkin vielä kesken. Olen erittäin iloinen siitä, että vuoden 2015 uusi liikuntalaki nostaa sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden yhdeksi lain peruslähtökohdaksi. Laki velvoittaa kaikkia liikunta-alan toimijoita edistämään aktiivisesti tasa-arvon toteutumista kaikessa liikunnassa ja urheilussa sekä siihen liittyvässä toiminnassa, toteaa Kivisaari.

Katsaus on jatkoa aiemmin ilmestyneelle selvitykselle “Liikunta ja tasa-arvo 2011”. Liikunta ja tasa-arvo 2017 -raportin teemat perustuvat uudistuneeseen lainsäädäntöön sekä liikuntapoliittisissa asiakirjoissa ilmaistuihin tavoitteisiin ja tietotarpeisiin. Selvityksen keskeisenä näkökulmana on fyysisen aktiivisuus sekä päätöksenteko ja johtaminen.

Liikunta ja tasa-arvo 2017. Katsaus sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla.

Lisätietoja:
– kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM,  paivi.aalto-nevalainen@minedu.fi, p. 02953 30054
– erikoissuunnittelija Matti Hakamäki, LIKES, matti.hakamaki@likes.fi, p. 020 762 9508

Lähde: OKM:n tiedote