Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
07.09.2018 | Olympiakomitea

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo − peli ihan oikeasti reilummaksi kaikille

Kaarle Kurjen pro gradu -työ hyväksyttiin toukokuussa Jyväskylässä. Aiheena oli yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö urheilujärjestöissä – tarkemmin otsikoituna: Periaatteet, velvoitteet ja edut liikkeessä – Systeemiteoreettinen tulkinta lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä.

Kurjen tie toisen yliopistollisen tutkintonsa graduaiheeseen kulki oman salibandyharrastuksen ja poliittisen historian opintojen kautta. Ensimmäinen tutkinto johdatti Kurjen kehitysyhteistyön ja humanitäärisen avun pariin. Katsottuaan ensin kauemmas, alkoivat asiat lähellä näkyä paremmin. Kurki koki, että ihmisoikeuskysymykset Suomessa liittyivät vahvasti yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Niin yhteiskunnassa muutenkin kuin myös liikunnassa ja urheilussa.

– Liikuntalain uudistuksen yhteydessä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo nousivat toiminnan lähtökohdiksi. Valtionapua saadakseen tulee järjestöillä olla aiheesta dokumentti eli yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, Kurki muistuttaa.

Ensin ymmärrys – sitten toimintaa

Kurki oli tekemässä Salibandyliitolle aikanaan suunnitelmaa, joka nyt johti aiheesta tehtyyn graduun Jyväskylän Yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle.

Kurki tarkasteli työssään 15 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, jotka lajiliitot ovat laatineet
valtionavustushakemustensa liitteeksi. Aineisto edusti 21 lajiliiton tulkintoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Kurjen työssä ei analysoitu tarkemmin suunnitelmien ja toiminnan laatua tai mikä on hyvin ja mikä huonosti, vaan keskityttiin arvioimaan millaisia merkityksiä, sisältöjä ja perusteluja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet ja ilmiöt saavat lajiliittojen tulkinnoissa.

– Velvoite suunnitelmista on käynnistänyt toiminnan, jonka myötä lajiliitoissa työstetään aihepiiriä. Moniselitteisiin kysymyksiin ei ole olemassa yksiselitteisiä vastauksia. Tärkeintä on, että keskustelu on lähtenyt käyntiin, Kurki kuvailee.

Liikunnan ja urheilun reilun pelin arvot luovat jo itsessään hyvän pohjan toiminnalle.

– Arvopohja on olemassa. Kyse on enemmän siitä, että asiat saadaan konkreettisemmiksi. Että tehdään peli oikeasti reilummaksi ihan kaikille.

Luokittelut ovat vain tilastollisia työkaluja

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus aihepiirinä käsittelee monenlaisia ominaisuuksia, kuten juridinen sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, toimintakyky, sosioekonominen asema, seksuaalinen suuntautuminen ja etninen tausta.

– Yksi iso asia on muistaa, että tällaiset luokittelu ovat vain viitteellisiä ja usein tilastollisen käsittelyn avuksi luotuja. Ihmisillä on monia ominaisuuksia eikä kukaan ole luokiteltavissa ainoastaan yhteen kategoriaan. Työ ei saa rajautua vain yksittäisiin teemoihin. On annettava arvoa ihmisten moninaisuudelle.

Kurki varoo menemästä liian yksittäisiin ja konkreettisiin teemoihin, jottei kokonaisuus vääristy ja aleta kuvitella, että asiat olisivat ratkaistavissa vain yksittäisillä toimenpiteillä. Jotain konkreettista ajateltavaa hän kuitenkin antaa.

– Liikunta ja urheilu perustuu binääriselle eli kaksijakoiselle nais/mies -sukupuolijaottelulle. Miten osallistuvat sellaiset ihmiset, jotka eivät löydä omaa viiteryhmäänsä? Ratkaisuja tulisi miettiä ja myös perusteluja, miksi jaottelu on tarpeen, Kurki pohtii.

Uudistumisen prosessi vasta käynnistynyt

Kurki on auttanut muitakin liittoja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmissa ja käynyt paljon keskusteluja.

– Lajiliittojen kanssa tulee fiilis, että halutaan uudistua. Työssä on toki haasteita, koska toiminta on jo niin vakiintunutta.

Aihe on tutkimusaiheena hedelmällinen, mutta paljon on selvitettävää jäljellä.

– Aihepiirit ovat laajoja kysymyksiä ja niitä tulisi jokaista käsitellä empiirisinä eli kokemusperäisinä ilmiöinä eri tutkimusasetelmien kautta. Eli esimerkiksi kerätä kokemuksia, miten erilaiset ihmiset tulevat kohdelluiksi.

Kurki työstää jatkossakin aihetta. Hän tekee parhaillaan tutkimustyötä Helsingin kaupungille.

– Selvitän millaisia sukupuolivaikutuksia on Helsingin kaupungin seuratuilla ja miten resurssit jakautuvat.

Lopuksi Kurki muistuttaa, että asioita tulee käsitellä kahdelta kannalta eli eettisesti ”onko joku asia oikein vai väärin” ja juridisesti eli ”onko asia lainvastainen vai ei”. Ideaalitilanteessa jokainen olisi liikunnan ja urheilun yhteydessä samanarvoinen. Tämän eteen niin lainsäädäntö kuin reilun pelin henki velvoittaa tekemään töitä.

Koko pro gradu -työ on luettavissa Jyväskylän yliopiston sivuilta https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58135