Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
04.10.2018 | Olympiakomitea

Liikkujan polku -verkosto toimii ja kehittyy

Liikkujan polku -verkosto on avoin kohtaamispaikka kaikille, jotka haluavat lisätä liikettä. Verkoston pelisääntöihin kuuluu säännöllinen itsearviointi siitä, miten työ on sujunut, mikä jo toimii ja miten verkoston toimintaa kannattaa kehittää.

Ensimmäinen iso, koko verkostolle suunnattu arviointi toteutettiin touko-kesäkuussa 2016 lähettämällä kysely kaikille verkostoon jollain lailla osallistuneille henkilöille. Nyt valmistuneen arvioinnin tavoitteena on ollut aiemman selvitystyön toistaminen siten, että verkoston kehittymistä voidaan arvioida vertaamalla vuoden 2018 tilannetta vuoteen 2016. Koko verkoston tasolla vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään useista eri väittämistä. Väittämien tavoitteena oli selvittää vastaajien ajatuksia verkostotyön edellytyksistä, toimivuudesta, hyödyllisyydestä ja tuloksellisuudesta.

Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että verkosto on pääosin yhtä hyvällä tai paremmalla tasolla kuin vuonna 2016. Yhteistyön keskeiset edellytykset ovat hyvällä tai erinomaisella tasolla. Verkosto ja teemaryhmät koetaan tuloksellisiksi ja hyödyllisiksi oman työn kannalta. Vaikka verkostossa ja teemaryhmissä on tehty hyvää työtä, ja verkostoa on onnistuneesti vahvistettu nojaten niihin tekijöihin joissa verkosto oli vahva jo vuonna 2016, nosti arviointi esille myös kehittämisen kohteita.

Keskeisimmäksi heikkoudeksi verkostossa ja teemaryhmissä koetaan resurssointi (oman työn, yhteisen työn ja koordinoinnin resurssointi). Verkoston jäsenpohjan kehittämisessä sekä sitoutumisen ja osallisuuden lisäämisessä on myös parantamisen varaa. Keskeisimmät muutokset vuoteen 2016 voidaan tiivistää seuraavasti: luottamus, johtaminen ja tuloksellisuus ovat vahvistuneet ja tavoitteet ovat selkiytyneet, mutta resurssitilanne on heikentynyt, eivätkä tiedonkulun välineet toimi aivan yhtä hyvin.

Vastaajilta kysyttiin avokysymyksin heidän näkemyksiään myös verkoston tuloksista ja tavoista, joilla tulokset on saavutettu sekä ehdotuksia verkoston kehittämiseksi. Verkoston keskeisiksi tuloksiksi mainittiin vaikuttamistyön tekeminen yhdessä, toimijoiden tuominen yhteen oppimaan toisiltaan, erilaiset yhteiset projektit kuten eri-ikäisten yhdessä liikkuminen, Unelmien liikuntapäivä ja seuratoiminnan laatutyö. Verkoston koetaan tuoneen tarpeet, tekijät ja tiedon yhteen ja vaikuttavuutta on saavutettu myös yhteisellä viestinnällä, lausunnoilla ja kampanjoilla.

Jotta verkosto tuottaa tulosta ja kehittyy edelleen, tulee huomiota kiinnittää erityisesti siihen, että verkoston toimintaedellytykset (erityisesti luottamus ja sitoutuminen) pysyvät vahvoina, yhteiset tavoitteet pysyvät selkeinä, verkosto kokee etenevänsä tuloksellisesti ja konkreettisesti kohti näitä tavoitteita, verkosto ylläpitää toimintansa laadun kehittämistä ja että verkostolla on jatkossa riittävät resurssit koordinointiin ja toimijoiden osallistamiseen.

– Uskomme, että verkoston jäsenten on mielekästä osallistua ja kohdistaa resursseja sellaiseen toimintaan, jonka kokevat hyvin koordinoiduksi ja omaa osallisuuttaan tukevaksi. Yhdessä voimme edelleen kehittää verkoston toimintaa ja vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin, jotta liikunnallinen elämäntapa tulisi todeksi yhä useamman ihmisen kohdalla, toteavat verkostoa koordinoivat Kirsi Kaipainen ja Matleena Livson Olympiakomiteasta.

Selvitys toteutettiin Liikkujan polku -verkostoa koordinoivan Olympiakomitean tilaamana ja sen toteuttivat Timo Järvensivu ja Jussi Pyykkönen nommoC seugolaiD -osuuskunnasta. Yllä oleva artikkeli perustuu arviointiraporttiin.

Arviointiraportin löydät täältä ja tiivistelmädiat täältä.

Lisätietoa Liikkujan polku -verkoston toiminnasta löydät täältä.

Lue lisää aiheesta