Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
18.06.2019 | Olympiakomitea

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikkumisen ja liikunnan tuloskortti on julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikunnan vastuualue on valtionhallinnossa ainoa taho, joka edistää liikuntaa ja urheilua itseisarvoisen merkityksen vuoksi. Liikunta ja urheilu ovat osa merkityksellistä elämää. OKM:n hallinnonalalle liikunnalla on lisäksi välinearvo, joka liittyy erityisesti kasvatukseen, oppimiseen, nuorten osallisuuteen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn, selviää tänään valtion liikuntaneuvoston julkaisemasta opetus- ja kulttuuriministeriön liikkumisen ja liikunnan tuloskortista.

Vain pieni osa suomalaisista liikkuu terveytensä kan­nalta riittävästi. Liian vähäinen liikkuminen vaikuttaa niin yksilöiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun kuin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreille. Käytännössä kaikkien ministeriöiden toimilla vaikutetaan väestön liikkumiseen ja liikuntaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue vastaa liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Edellytysten luominen kattaa mm. kuntien liikuntatoiminnan, kansalaistoiminnan, liikuntapaikkarakentamisen, alan tutkimuksen, huippu-urheilun, liikunnallisen elämäntavan sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen liikunnassa.

Liikunnan lisäksi monet muut OKM:n toimialat edistävät merkittävällä tavalla väestön liikkumista ja liikuntaa. Liikkumisen edistäminen ja liikunta ovat osa varhaiskasvatusta ja yleissivistävää, ammatillista ja korkea-asteen koulutusta sekä tutkimusta. Liikkumista ja liikuntaa edistetään myös osana nuorisotyötä, jossa liikunta on menetelmä osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa. Kulttuuritoimialaan liikkumisen edistäminen kiinnittyy erilaisiin luoviin ja ilmaisullisiin kulttuurimuotoihin ja liikuntalajeihin, kuten sirkus ja tanssi. Kirjastotoimi huolehtii liikunta- ja urheilutiedon välittämisestä.

Tuloskortissa nostetaan keskeisimmiksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämisen kehittämiskohteiksi mm. (1) väestön liian vähäinen fyysinen aktiivisuus sekä liikkumisen ja liikunnan polarisaatio, (2) liikunnan asema kunnallisena peruspalveluna, (3) liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistäminen aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti sekä (4) liikkumisen, liikunnan ja urheilun tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja eettisyyden edistäminen sekä syrjinnän vähentäminen.

Ministeriöiden tuloskortit liikunnasta ja liikkumisesta (pdf)

Valtion liikuntaneuvosto on valmistellut ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehittä­miskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämi­seen. Tuloskortit on valmisteltu yhteistyössä kunkin hallinnonalan kanssa, mutta korttien tiedoista ja näkemyksistä vastaa valtion liikuntaneuvosto. 

LÄHDE: OKM / https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetus-ja-kulttuuriministerion-liikkumisen-ja-liikunnan-tuloskortti-on-julkaistu

Lue lisää aiheesta