Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
23.08.2019 | Olympiakomitea

Ajankohtaiset toiminnanjohtajien aamusta

Elokuun toiminnanjohtajien infon alkuun Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoi käynnissä olevan Olympikomitean strategian päivityksen vaiheista. Strategiaa käsitellään seuraavaksi Olympiakomitean hallituksen kokouksessa (23.-24.8.), jonka jälkeen sitä työstetään johtoryhmässä.

– Näiden pohjalta saadaan työstettyä jo pitkällä oleva versio, jota käydään läpi henkilöstöpalaverissa 10.9. ja seuraavassa toiminnanjohtajien aamussa 18.9. Samassa aamussa aiheena on myös toimintasuunnitelma 2020, jonka tulee luonnollisesti perustua päivitettyyn strategiaan, Salonen kertoi aikataulusta.

Hän myös muistutti, että elokuun lopussa on tulossa toinen suppeampi kysely jäsenjärjestöille liittyen strategiaan.

Strategian päivitys hyväksytään marraskuussa Olympiakomitean vuosikokouksessa. Strategiatyölle on tehty oma nettisivusto, joka päivittyy työn edetessä.

Salonen kävi läpi myös talousnäkymiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Valtionvarainministeriö (VM) ovat julkaisseet omat esityksensä valtion budjetista. Elokuun viimeisinä päivinä VM ja OKM käyvät budjettineuvotteluja ja hallituksen budjettiriihi pidetään syyskuun puolivälissä.

VM:n budjettiesityksessä liikunnalle ja urheilulle on tulossa 5,3 miljoonaa uutta rahaa, jotka rahoitetaan muualta kuin Veikkauksen tuotoista.

– Tässä taloustilanteessa se on hyvä summa ja kohdentuu hallitusohjelman mukaisesti lajien tehostamistukeen, seuratukeen sekä tukeen valmennuskeskuksille ja urheiluakatemioille sekä ammattikouluissa opiskeleville nuorille urheilijoille.

– Huomioitavaa on, että Veikkauksen tuottojen mahdollisen laskun kompensointi yleiskatteellisista budjettivaroista ei näy vielä tässä esityksessä. Myöskään hallitusohjelmassa sovitut investoinnit ja niiden rahoitukset eivät ole vielä mukana esityksessä.

Budjetin käsittelyaikataulu ja tarkemmat huomiot OKM:n ja VM:n esitysten eroista.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteet

Olympiakomitean yhteiskuntasuhteista vastaava Ilmari Nalbantoglu kävi läpi alkaneen vaalikauden keskeisiä liikuntapoliittisia teemoja.

Hallinnossa ja rahoituksessa kaksi keskeistä asiaa hallitusohjelmassa ovat poikkihallinnollisuuden edistäminen ja budjetin avaaminen liikunnalle ja urheilulle. Muita keskeisiä aiheita ovat Liikkuva Suomi -ohjelman aloitus, huippu-urheilun resurssien lisääminen ja johtamisen selkiytys, kansalaisjärjestötoiminnan edistäminen ja harrastamisen mallin rakentaminen.

– Liikuntapoliittisessa selonteossa mainittu poikkihallinollinen koordinaatioelin on toteutumassa. Tavoitteena on, että liikuntaa ja urheilua pystytään jatkossa edistämään kaikilla olennaisilla hallinnon alueilla, Nalbantoglu totesi,

Keskeinen teema ja tavoite liikuntayhteisöllä ennen vaaleja oli budjetin avaaminen, eli rahapelivoittovarojen lisäksi yleisten budjettivarojen käyttäminen liikunnan edistämiseen. Näin pystytään Nalbantoglun mukaan vahvistamaan liikunnan resursseja ja myös yhdenvertaistamaan liikuntatoimialan asemaa suhteessa muihin toimialoihin: nyt liikunta on ollut ainoa toimiala, jonka rahoitus on tullut käytännössä yksinomaan veikkausvoittovaroista. Vastaavia määrärahoja, jotka liikunnan osalta rahoitetaan veikkausvoittovaroista, rahoitetaan muilla toimialoilla yleiskatteellisista varoista.

– Budjetin avaamiseen on viitteitä ja hyviä lähtökohtia hallitusohjelmassa. Minimitasona tulisi olla, että tällä vaalikaudella luodaan näkymä siitä, miten yleiset budjettivarat otetaan käyttöön liikunnan edistämiseksi. Tämä on olennaista, jotta liikkumattomuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen voidaan vastata ja huippu-urheilumenestystä voidaan tavoitella uskottavasti, Nalbantoglu totesi.

Sisältöaiheista keskeinen seurattava kokonaisuus on kattava liikuntaohjelma, Liikkuva Suomi.

– Liikkuva Suomi on tärkeä mahdollisuus koko kansan liikkeen lisäämiseen. Eri ikäryhmille tullaan suuntaamaan räätälöityjä keinoja, kuten Liikkuvan koulun puitteissa nyt tapahtuu koululaisten osalta. Ohjelman ohjauksessa olisi tärkeää, että järjestöt saisivat oman edustuksensa mukaan.

Huippu-urheilun osalta keskeisiä ovat resurssit ja johtamisjärjestelmän selkeyttäminen,

– Nämä ovat kirjauksina hallitusohjelmassa. Nyt tarvitaan reipasta toimeenpanoa. Tässä mielessä uusi budjettiesitys oli lupaava: resursseja kasvatetaan.

Kansalaisjärjestötoiminnan edistämisestä on hallitusohjelmassa kirjattu keskeisinä aiheina seuratuen korottaminen, hallintokuorman purkaminen ja kompensaatio siinä tapauksessa, että Veikkauksen tuloutus liikunnalle vähentyy arpajaislain uudistuksen ja siihen liittyvän pakollisen tunnistautumisen myötä.

Lasten ja nuorten yhdenvertaisen liikunnan osalta esillä on “harrastamisen malli”, jolla taataan joka lapselle mahdollisuus harrastamiseen. Tästä ollaan puhuttu ennen vaaleja paljon: tavoitellaan suomalaista sovellutusta niin sanotusta Islannin mallista. Tässä järjestöillä on tärkeä mahdollisuus tuoda esille entistä matalamman kynnyksen mahdollisuuksia harrastaa seuroissa ja yhdistyksissä.

Ajankohtaista lainsäädännöstä

– Oikeusministeriössä on keväällä perustettu työryhmä, jonka tavoitteena on helpottaa yhteisömuotoista kansalaistoimintaa lakimuutoksin ja velvollisuuksia keventämällä, kertoi Olympiakomitean lainsäädännön asiantuntija Petri Heikkinen.

Työ on käynnistynyt kartoitusvaiheella eli pohjustavaa tietoa on kerätty verkkokyselyn ja verkkokeskustelun avulla. Heikkinen esitti, että jos kiinnostusta löytyy, niin työryhmän kanssa voidaan järjestää keskustelutilausyys, jossa käydään ajatuksia aiheesta läpi.

Rahankeräyslain piti tulla kesällä voimaan, mutta uusi voimaantulo päivämäärä on 1.3.2020. Uudessa rahankeräyslaissa keskeistä on byrokratian keventäminen ja pienkeräysten mahdollistaminen.

 Heikkinen muistutti myös  tuloverolakiin tehtyä muutosta, jonka johdosta  seurojen vapaaehtoisille voidaan tämän vuoden alusta alkaen  maksaa matkakorvauksia enintään 3.000 euroa aikaisemman 2.000 euron sijaan.

Urheilujuridiikan päivä on tänä vuonna suunnitteilla toteuttaa muutaman iltapäivätilaisuuden muodossa koko päivän seminaarin sijaan. Heikkinen pyysi tilaisuuksia varten ehdotuksia käsiteltävistä aiheista.

Ylimääräinen valtionapu -info pidetään 9.10.2019 klo 9-11 Sporttitalossa.

– Aiheena ovat valtionavustukset vuonna 2020 sekä toimenpiteet, joihin liittojen tulisi ryhtyä vuoden 2021 avustukriteerien täyttämiseksi, Heikkinen kertoi.

Tietosuojan osalta liikunnan ja urheilun käytännesääntö on edelleen kommenteilla tietosuojavaltuutetun toimistolla.

– Uutena on julkaistu Henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa -ohje, joka käsittelee aihetta yleisellä tasolla. Sisältö on samansuuntainen kuin Olympiakomitean antamat valmisteilla olevat käytännesäännöt.

Heikkinen kertoi myös, että Euroopan neuvoston kilpailutulosten manipulointia koskeva yleissopimus on tullut voimaan riittävän määrän valtioita  ratifioitua sen.  Yleissopimus edellyttää Suomea  muuttamaan lainsäädäntöään, jotta voidaan tehokkaammin toimia manipulointia vastaan. Suomi ei ole vielä ratifioinut yleissopimusta.

Parempi työyhteisö -kysely

 Olympiakomitea tarjoaa urheilujärjestöille Terveystalon toteuttaman Parempi Työyhteisö -kyselyn (ParTy). Kysely on maksuton valtakunnallisille urheilujärjestöille, jotka ovat OK:n jäseniä tai kumppanijäseniä sekä liikunnan aluejärjestöille.

Kyselyyn osallistujat saavat raportin tuloksista ja pääsyn yhteisiin keskustelutilaisuuksiin. Lisäksi osallistujat voivat omalla kustannuksella tilata työpsykologin keskustelemaan omaan tilaisuuteen.

– Tavoite on, että voimme hyvin. Kysely kartoittaa työyhteisön hyvinvointia, toimivuutta ja ilmapiiriä. Vertailuryhmänä ovat urheilujärjestöt, kertoo Olympiakomitean henkilöstöpäällikkö Riikka Valjakka.

Valjakka kannustaa kaikkia tarttumaan mahdollisuuteen. Osa Sporttitalolla toimivista liitoista oli mahdollisuus osallistua ParTy-kyselyyn jo viime vuonna ja se koettiin hyväksi mahdollisuudeksi kehittää työyhteisön toimintaa.   

ParTy-kyselyn vastaajat ovat anonyymejä ja kaikki vastaukset jäävät vain Terveystalon tietoon, Vähintään kuuden vastaajan organisaatiot saavat oman raportin, pienemmät saavat yhteisraportin. Avoimia vastauksia ei raportoida sellaisenaan, vain teemat nostetaan esiin.

Aikataulu
21.8. sähköposti toiminnajohtajille ParTysta
viim. ke 28.8. ilmoittautuminen sähköpostin linkin kautta
viim. ke 4.9. sähköpostien lähettäminen Terveystaloon
viim. pe 13.9. toiminnanjohtaja ohjeistaa ja motivoi henkilöstön vastaamaan kyselyyn
kysely 16.9.-27.9.
viim. ma 21.10. Terveystalosta raportti toiminnanjohtajalle ja/tai kyselystä vastaavalle

Yhteiset keskustelut, työterveyspsykologi Anne Noschis

Toiminnanjohtajat
23.10. 9-11
30.10 12-14

Työntekijät
30.10. 9-11
5.11. 9-11

Viime vuodesta opittua

  • kerro ajoissa ParTyyn osallistumisesta
  • motivoi työntekijät vastaamaaan
  • korosta anonyymiyttä
  • kannusta osallistumaan yhteisiin keskustelutilaisuuksiin
  • mieti, millaiset prosessit käynnistetään tulosten jälkeen työyhteisössä

Apua ja neuvoja kyselyyn liittyen saa Olympiakomitean hr-assistentilta Sointu Hyvöseltä.

Teams digityökaluna

Petri Kuisma, Office Managementilta esitteli modernin tietotyön välineitä, Teams-työkälua sekä ns. “pelikirjaa” eli mihin käyttöön otetaan mikäkin työkalu.

Office Management tarjoaa Fiksummin yhdessä -työpajoja keskiviikkoaamupäivisin Microsoft talolla, syyskuun alusta, joissa perehdytään digityökalujen käyttöön paremmin.

Ilmoittautumiset:

petri.kuisma@officemanagement.fi
petri.wallin@officemanagement.fi
miia.kaarakainen@officemanagement.fi

 

#Seurasydän sykkii

Olympiakomitean viestintäpäällikkö Tuula Paataja esitteli lajiliittojen ja aluejärjestöjen kanssa yhdessä suunniteltua #seurasydän – seuratoiminnan viestintäkampanjaa. Kampanjalla halutaan herättää seurat sekä muu yhteiskunta näkemään seuratoiminnan yhteisöllisyyden tärkeys niin yksilölle kuin laajemmin koko yhteiskunnalle. ​Sen myötä seuraihmiset voivat kokea vilpitöntä ylpeyttä toiminnastaan ja muistaa seuratoiminnan olevan arvokasta, merkityksellistä työtä.

Kampanjan aloituksena lähetetään eteenpäin #seurasydän-kutsu/haaste.

– Valitkaa lajiliittonne oma Seurasydän-haastaja, joka kutsuu seuraväen mukaan liputtamaan seuratoimintaa, Paataja kannustaa.

Myös Yleisradio on mukana kampanjassa. Se toteuttaa kymmenen tunnetun henkilön #seurasydän tarinat minidokumentteina, jotka näytetään tv:ssä syksyllä 2019.

Seurapaita-päivää vietetään tiistaina 24.9. Silloin kaikki haastetaan laittamaan päälle töihin, kouluun ja menoihin oman seuran pelipaita, verkkarit tai fanipaita sekä somettamaan siitä tunnisteilla #seurasydän #seurapaitapäivä #seurannimi.

Vuoden urheiluseuran valinta liittyy myös teemaan ja on tänä vuonna Seurasydän-yhteisöllisyys.

Lue lisää #seurasydän sykkii -kampanjasta  www.seurasydän.fi

Katso Seurasydän-video.

Kampanjan ABC-opas seuroille.

Seurojen hallinnon digitalisointi ja automatisointi – apua seuroille

Avoimessa Teams webtapaamisessa Visma, Rantalainen ja Suomisport esittelevät palvelujaan seuroille. Puolen tunnin web-seminaareissa aiheina ovat seurojen taloushallinnon digitalisointi ja automatisointi sekä hyvä hallinto. Lisäksi Rantalainen kertoo tarjouksesta ilmaiseen konsultaatioon 50 seuralle.

Samansisältöisten seurainfojen ajankohdat ja linkit:

ti 17.9 klo 14-14.30 Liity Microsoft Teams -kokoukseen

to 19.9 klo 18-18.30 Liity Microsoft Teams -kokoukseen

ma 30.9 klo 18-18.30 Liity Microsoft Teams -kokoukseen

ke 2.10 klo 14-14.30 Liity Microsoft Teams -kokoukseen