Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
27.01.2021 | Huippu-urheilu

Liikuntaa ja urheilua ei saa unohtaa koulutuspoliittisessa selonteossa 

Koulutusjärjestelmän on tuettava nuoria urheilijoita yhdistämään tasapainoisesti opiskelu ja tavoitteellinen urheilu. Urheilijaksi kehittymisen ja ammattilaisuuteen kasvun tulee olla mahdollista valtion koulutusjärjestelmien tukemana. 

Valtioneuvosto on valmistellut luonnoksen koulutuspoliittiseksi selonteoksi. Selonteossa käsitellään koulutuksen nykytilaa sekä asetetaan tavoitetila ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi 

Suomen Olympiakomitea on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoluonnoksesta. Lausunnossaan Olympiakomitea kiinnittää huomioita koulutusjärjestelmään liikunnan ja urheilun näkökulmista. Huolestuttavaa on, että liikuntaa ja urheilua ei huomioida selontekoluonnoksessa juurikaan.  

Koulutuspoliittisessa selonteossa tunnistettava liikunnan ja urheilun merkitys

Olympiakomitea esittää koulutuspoliittista selontekoa täydennettäväksi siten, että selonteossa tunnistetaan paremmin liikunnan ja liikuntakasvatuksen merkitys sekä urheiluyläkoulujen, toisen asteen urheiluoppilaitosten ja suomalaisen kaksoisuramallin rooli osana koulutuspoliittista järjestelmää.

Liikunta ja urheilu ovat erottamaton osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Liikunnalla on havaittu olevan myönteinen vaikutus lasten oppimiseen, ja lapsena opittu liikunnallinen elämäntapa usein kestää koko elämän. Siksi on perusteltua huomioida liikunta tiiviisti osana koulutuksen kehittämistä.  

Myös Valtion liikuntaneuvosto on nostanut lausunnossaan esiin huolen, että selontekoluonnoksessa ei tunnisteta riittävän hyvin fyysisen aktiivisuuden merkitystä kansanterveydelle ja -taloudelle eikä tuoda esille konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään fyysistä aktiivisuutta eri koulutusasteilla. 

Urheilijoiden optimaalinen kehittyminen ja menestyminen edellyttävät urheilun huomioimista koulutusjärjestelmässä

Koulutusjärjestelmän on tuettava nuoria urheilijoita yhdistämään tasapainoisesti opiskelu ja tavoitteellinen urheilu. Koulutuspoliittisen selonteon lausuntoluonnokseen ei kuitenkaan ole kirjattu lainkaan urheiluoppilaitosten kehittämiseen liittyviä kantoja. 

Tavoitteellisesti urheilevilla nuorilla tulisi olla mahdollisuus saada koulutusta urheilijaksi kehittymiseen ja ammattilaisuuteen kasvuun valtion koulutusjärjestelmien tukemana. Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään. Tätä tehtävää toteuttamaan on Suomeen rakentunut valtakunnallinen Suomen Olympiakomitean koordinoima urheiluakatemiaverkosto, jossa paikallisten urheiluakatemioiden tehtävänä on toteuttaa joustavaa urheilijoiden kaksoisuraa ja valmentautumista.  

Menestystä varten tarvitaan laadukkaita, urheilijaa tukevia resursseja koko urheilijan polulla. Urheilukasvatuksen heikko tunnistaminen ja tunnustaminen valtion koulutusjärjestelmässä heijastuu myös urheilijoiden sosioekonomisen aseman puutteellisuuteen. 

Selontekoa esitetään täydennettäväksi

Valtioneuvoston on tarkoitus antaa selonteko eduskunnalle alkuvuoden aikana. Olympiakomitea esitti lausuntokierroksella olleeseen luonnokseen useita toimenpiteitä liikunnan ja urheilun huomioimiseksi esimerkiksi perusopetuksessa, toisella asteella, korkeakoulutuksessa ja opintotuessa.  

Erityisen tarpeellista olisi hahmottaa, mikä on urheilijakoulutuksen asemointi suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Siksi Olympiakomitea esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriöön perustetaan poikkihallinnollinen työryhmä, jonka tehtävä on selvittää, kuinka urheilijakoulutus saataisiin yhdenvertaiseen asemaan kulttuurin ja taiteen aloihin nähden.  

Kuten liikunnan edistäminen, myös urheilijakoulutuksen kehittäminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä.  

Olympiakomitea esittää, että selonteossa huomioidaan mm. seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet: 

  • urheiluyläkoulutoiminta mahdollistettava valtakunnallisesti  
  • tavoitteiksi harrastamisen edistäminen ja liikunnan lisääminen koulupäivissä
  • urheilulukiojärjestelmää (lukioiden erityistä koulutustehtävää) tuettava ja vahvistettava 
  • urheilijoiden ammatillista koulutusta ja sen rahoitusta kehitettävä  
  • opiskelun ja urheilun yhdistäminen mahdollistettava – kaksoisuraa tuettava 
  • opiskelevien urheilijoiden toimeentuloa parannettava korottamalla opintotuen tulorajoja ja lisäämällä opintotukikuukausien määrää 
  • visioon lisättävä hyvinvointinäkökulma: koulutusjärjestelmän on tuettava kokonaisvaltaista hyvinvointia, liikunnallista harrastuneisuutta ja fyysistä aktiivisuutta

Lue lisää Olympiakomitean lausunnosta 

Lisätietoja:

Antti Paananen
Johtaja, urheiluakatemiaohjelma
Puh. 044 541 3651

Toni Ahva
Päällikkö, yhteiskuntasuhteet
Puh. 050 440 9647

Lue lisää aiheesta