Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.02.2021 | Seuratoiminta

Sisäisen motivaation johtaminen urheiluseuroissa: ”Motivoituneet toimijat ovat koko seuralle merkittävä voimavara”

Sisäisen motivaation on todettu vaikuttavan yksilön tekemiseen olennaisella tavalla. Kun ihminen on sisäisesti motivoitunut, kokee tämä työtehtävänsä ja työntekonsa innostavana ja arvokkaana. Työ on sisäisesti motivoituneelle asia, jota hän haluaa aidosti tehdä.

– Sisäisen motivaation on tunnistettu heijastuvan työn tuottavuuteen. Mikäli tätä ajatellaan seuratoiminnan kannalta, voidaan havaita, että motivoituneet toimijat ovat koko seuralle merkittävä voimavara, toteaa Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Anna Kirjavainen.

Urheiluseuroissa toimii sekä osa-aikaisia, päätoimisia että vapaaehtoisia seuratoimijoita. Erityisesti vapaaehtoistoimijoiden määrä on urheilun kentällä suuri.

– Yksilön tukeminen seuran toimesta on ensisijaisen tärkeää. On hyvä miettiä, millaisilla johtamisen toimintatavoilla ja käytännöillä ihmisten innostusta omaan työhön voidaan vahvistaa sekä millä tavoin heidän hyvinvointiaan voidaan edistää. Kiinnittämällä huomiota näihin osa-alueisiin, seurasta voidaan tehdä entistä merkityksellisempi paikka siellä toimiville, Kirjavainen taustoittaa.

Sisäisen motivaation johtamisen huoneen taulu tukee seurojen toimintaa

Tutkija ja filosofi Frank Martelan laatima huoneen taulu antaa konkreettista tukea ja ohjeistusta urheiluseuroille. Martela näkee, että sisäisellä motivaatiolla on suuri merkitys kaikenlaisessa työnteossa.

– Esimerkiksi vapaaehtoistyössä ulkoiset motivaatiotekijät puuttuvat. Ihminen tulee tällöin toimintaan mukaan sisäisten motivaatiotekijöiden vuoksi, jolloin on erityisen tärkeää huolehtia siitä, ettei organisaatio – sen rakenteet tai johtaminen – tukahduta yksilön innostusta. On onnistuttava ylläpitämään sitä liekkiä, mikä ihmisellä tekemiseen on, Martela avaa.

Martelan laatima huoneen taulu on luotu niin, että seurat voivat hyödyntää sitä osana omaa toimintaansa. Taulu mahdollistaa sen, että seurat voivat pysähtyä käytäntöjensä äärelle ja pohtia sitä, millä tavoin toimintaa voitaisiin tukea ja kehittää.

Kirjavainen näkee, että huoneen taulun avulla valmennuksen ja johdon välille on mahdollista luoda yhteistä kieltä, sillä monet valmentajat tuntevat motivaatioteorian, johon taulu pohjautuu.  Yhteiset toimintatavat edesauttavat innostuksen johtamista niin urheilijoiden, työntekijöiden kuin vapaaehtoisten kannalta.

Erityisen tärkeää on luoda seuratoimijoille tunne omasta autonomiasta. Seurajohdon on tuettava ja kohdeltava kaikkia seuran jäseniä tasavertaisesti.

– Johtamisen kautta voidaan muun muassa tukea toimijoiden kokemusta siitä, että he voivat itse vaikuttaa siihen millaisissa tehtävissä tai millä tavoin he työskentelevät. Lisäksi voidaan vahvistaa kokemusta siitä, että jokainen tuntee seuran yhteiset arvot ja päämäärät omikseen, mikä voi edistää seuran toimintaa kokonaisvaltaisesti. Kokemusta kyvykkyydestä voidaan tukea esimerkiksi tekemällä työn edistyminen näkyväksi jatkuvan palautteen kautta tai mahdollistamalla toimijan kehittyminen työssään. Sisäisen motivaation johtaminen on seurojen toiminnan kannalta merkittävä mahdollisuus, Kirjavainen summaa.