Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
31.03.2021 | Seuratoiminta | Uutinen

Tähtiseura-laatuohjelman kokonaisuus on valmistunut – ohjelma kannustaa seuroja kehittämisen polulle

Seuran kehittäminen on jatkuva prosessi. Tähtiseura-laatuohjelma avaa seuroille kehittämisen polun, jonka varrella seuroille tarjotaan tukea, koulutusta ja työvälineitä, joiden avulla seurat voivat menestyä nyt ja tulevaisuudessa.  

Elämme historiallista murrosten aikaa. Liikunta ja urheilu ovat muotoutuneet toimintakentiltään yhä monimuotoisemmiksi, toimijat ovat ammattimaistuneet ja järjestörakenteet uudistuneet. Samalla digitalisaatio on tullut entistä suurempaan rooliin seurojen arjessa. Seurojen on hyvä tunnistaa kehittämisen merkitys ja sen hyödyt, jotta toiminta säilyy elinvoimaisena ja vastaa toimintakentän muutoksia. 

Urheiluseurat ovat merkittäviä urheilun ja liikunnan edistäjiä. Seurat liikuttavat laajoja joukkoja – aina lapsista ikäihmisiin. Tähtiseura-ohjelman avulla seurat saavat kehittämisen tueksi konkreettisia työkaluja sekä niin lajiliittojen, aluejärjestöjen kuin seurakehittäjien tuen.   

Seuroille tarjolla tukea läpi kehittämisen polun 

Tähtiseura-laatuohjelmaa on rakennettu suomalaisen urheilun ja liikunnan keskeisten lajiliittojen, järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Ohjelman arviointikriteeristö eli laatutekijät auttavat havaitsemaan ja tunnistamaan yhdessä määriteltyjä laatuvaatimuksia.  

Laatuohjelman tarjoamalle kehittämisen polulle voivat lähteä kaikki toiminnan edistämisestä kiinnostuneet seurat. Laatuohjelmassa seurat tekevät kehittämistyötä lajikohtaisesti ja seuran omien tavoitteiden mukaisesti. Kehittämistyö etenee seuran omaan tahtiin. Halutessaan seurat voivat tavoitella Tähtimerkkiä kolmelta eri osa-alueelta: lapset ja nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu.  

Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja pitää tärkeänä, että kehittämisen polulle suuntaavat seurat saavat asiantuntevaa apua koko kehittämisprosessin ajan.  

– On hyvä tuoda seuroille esiin se, etteivät he ole kehittämisen polulla yksin. Heille on läpi prosessin tarjolla tarvitsemaansa tukea ja apua niin tiimimme kuin seurakehittäjien toimesta, Alaja selventää.  

Kehittämisen polun aloittaminen jo merkittävä askel eteenpäin 

Tähtiseura-ohjelman yhdeksi kulmakiveksi määritellään innostus, joka viittaa seurojen haluun ja kiinnostukseen edistää toimintaansa. Kehittämisen polun alkumetreillä yhteinen tahtotila voidaan nähdä erityisen merkittävänä.   

Tähtiseura-laatuohjelman taustalla vaikuttaa ajatus toiminnan jatkuvasta parantamisesta, jotta seura voi vastata jäsentensä ja muiden toimintaan osallistuvien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntijan Anna Kirjavaisen mukaan on hyvä tunnistaa, ettei kehittämiselle ole laatuohjelmassa asetettu jotakin tiettyä päätepistettä tai lopputulemaa.  

– Vaikka Tähtimerkki onkin yksi laatuohjelman tunnus, voivat seurat osallistua kehittämisen polulle ja hyödyntää ohjelman työkaluja myös tavoittelematta merkkiä. Seuran kehittämistarpeiden tunnistaminen sekä päätös lähteä kehittämisen polulle ovat jo itsessään nähtävissä askeleina kohti laadukkaampaa seuratoimintaa, Kirjavainen toteaa.  

Tähtiseura-verkkopalvelu tukee kehittämistä ja tiedon dokumentointia 

Tähtiseura-ohjelmassa seuratoimintaa voi kehittää digitaalisen Tähtiseura-verkkopalvelun tuella, joka toimii osana Suomisport Seurapalvelua. Verkkopalvelu ohjaa seuroja tarkastelemaan ja arvioimaan kehittämisen polun osa-alueita läpi kehittämisprosessin. 

Tähtiseura-verkkopalvelussa seura voi arvioida ja kehittää toimintaansa laatutekijöiden avulla neljällä osa-alueella: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit.

– Kun seurat tekevät valinnan ryhtyä kehittämistoimenpiteisiin, kannustamme seuroja luomaan sisäisen kehittämistiimin, joka vastaa kehittämisprosessista sekä osallistaa seuran toimijoita ja sidosryhmiä. Laatuohjelmaan paneutuvien tiimien avulla muodostuu yhteinen näkemys seuran tilanteesta ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä, jotta seura voi ottaa edistysaskelia haluttuun suuntaan, Alaja kertoo.  

Tähtimerkki tunnus erinomaisuudesta  

Kun seurat ovat suorittaneet Tähtiseura-verkkopalvelussa itsearvioinnin, siirtyvät seurat laatuohjelman auditointivaiheeseen. Auditoinnin suorittavat seuran toimintaan perehtyneet lajiliiton ja alueen auditoijat. 

Auditoinnissa käydään läpi seuran toimintaa sekä tarkastellaan sen vahvuuksia ja kehityskohtia.  

– Tähtiseura-prosessin tuloksena seuralle syntyy kooste kehittämiskohteista. Valittujen kehittämiskohteiden avulla seuroja kannustetaan jatkamaan kehittämisen polkua eteenpäin, selventää Alaja.  

Yhtenä kehittämispolun auditointivaiheen merkittävänä lopputulemana on seuralle myönnettävä Tähtimerkki.  

Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtajan Jaana Laurilan mukaan Tähtimerkki on jo nyt tunnistettavissa selkeänä seuran laatua todentavana symbolina.  

– Tällä hetkellä Tähtiseuroja löytyy Suomesta jo lähes 600. Uskon vahvasti, että tämä määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Näen Tähtimerkin selkeänä todisteena siitä, että seuran toiminta on modernia, vastuullista ja laadukasta. Tähtimerkin omaavat seurat ovat toimintakentän edelläkävijöitä, Laurila summaa.  

Kehittäminen jatkuu Tähtimerkin jälkeen seuran tavoitteiden mukaan 

Tähtiseura-ohjelmaa rakennettaessa lajiliitot toivoivat, että ohjelma tarjoaisi seuroille kehittämisen tukea ja huomioisi seuran yksilölliset tavoitteet yhä Tähtimerkin saavuttamisen jälkeen. 

Laatuohjelmakokonaisuuteen on nyt valmistunut uusia työkaluja ja tukimuotoja, joita seurat voivat hyödyntää Tähtimerkin saavutettuaan. Jatkossa ohjelma tarjoaa seuralle useita vaihtoehtoja jatkaa toimintansa edistämistä. Seura voi kehittää toimintaansa parantamalla yksittäisiä laatutekijöitä tai kehittää valittuja laajempia kehityskohteita verkkopalvelun Tavoitetaulu-työkalun avulla, joka auttaa kehittämistyön suunnittelussa ja seuraamisessa.

Kehittämistyötä on mahdollista jatkaa kohti strategisia tavoitteita myös uuden Sporttilinssi-kokonaisuuden avulla.  

Sporttilinssi ohjaa kehittämään toimintaa kohti seuran strategisia tavoitteita ja niissä onnistumista

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt jatkoivat laatuohjelman rakentamista edelleen yhteistyössä Suomen Laatukeskuksen ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa. Yhteistyön myötä muotoutui maaliskuussa lanseerattu Sporttilinssi. Sporttilinssi pohjautuu maailman käytetyimpään organisaatioiden johtamis- ja kehittämismalliin, EFQM-malliin (European Foundation for Quality Management).  

– Sporttilinssin kautta tarjoamme keinoja niille seuroille, jotka haluavat kehittää toimintaansa seuran oman strategian ja tuloksellisuuden toteutumiseksi. Tällä haluamme tukea erityisesti seuran johtamisosaamisen kehittämistä ja seuratoiminnan ammattimaistumista, avaa Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Ulla Nykänen. 

Sporttilinssi on sovellettu sen alkuperäisestä mallista juuri seuratoiminnan vaatimuksia vastaavaksi. Sporttilinssin kehittäjäkoulutus on käynnistynyt lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjille ensimmäistä kertaa maaliskuussa. Seurojen laajempaan käyttöön Sporttilinssi tuodaan loppuvuoden aikana. 

–  Sporttilinssi tarjoaa työkaluiksi sekä pika-arviointimallin että Sporttilinssin mukaisen kriteeristön seuran yksilöllisen suunnan, toiminnan ja tulosten syvemmälle kehittämiselle. Se auttaa arvioimaan, mitä seura on saavuttanut ja mitä se haluaa saavuttaa tulevaisuudessa, kertoo Kirjavainen.

 

Tähtiseura-laatuohjelman Sporttilinssin malli. 

Sporttilinssi tuo kaivattua apua seuran strategiseen tarkasteluun 

Sporttilinssiä pilotoitiin seurakehittäjien ja seurojen toimesta. Pilotointivaiheeseen osallistui Keski-Suomen Liikunta ry:ssä seurakehittäjänä toimiva Laura Härkönen. Härkönen on hyödyntänyt Sporttilinssiä 12 urheiluseuran kehitysprosesseissa viime syksystä alkaen.  

– Kun ensi kertaa kuulin Sporttilinssistä ja sen ideasta, näin tämän heti loistavana mallina. Sporttilinssin myötä olen saanut seuran kehittämistoimenpiteisiin selkeää pohjaa ja mallia, Härkönen kertoo.  

Härkösen mukaan Sporttilinssi ohjaa tarkastelemaan seuran toiminnan eri osa-alueita selkeästi. 

– Seuran kehittäminen vaatii seuratoimijoilta aikaa ja resursseja. Sporttilinssin avulla seuraa kehittävät tahot osaavat kohdentaa huomion toiminnan kannalta merkittäviin osa-alueisiin, jolloin edistystoimenpiteitä on helpompi saattaa käytäntöön, Härkönen summaa.   

– Mielestäni Sporttilinssi on hyvä erityisesti seuroille, jotka ovat toiminnassaan selkeitä edelläkävijöitä. Olen tunnistanut sen, että Sporttilinssin kautta pystyn työssäni tarjoamaan tukea ja apua kehittämistoimenpiteisiin entistä paremmin myös kehitystyössään jo hyvin pitkällä oleville seuroille, Härkönen kertoo.  

Härkösen mukaan Sporttilinssiä pilotoidessa seurat ovat ottaneet mallin hyvin vastaan. Sporttilinssin yhteys ja sen tarjoama hyöty seurakentälle on tunnistettu selkeästi.  

Laatuohjelma toimii keskustelun avaajana 

Yli 90 prosenttia Tähtiseura-laatuohjelmaan osallistuneista seuroista on nähnyt ohjelman seuran toiminnan kannalta hyödyllisenä. 

Laatuohjelman on nähty herättäneen seuroissa toivottua keskustelua ja konkreettisia havaintoja toiminnasta.  

– Ajatusten jakaminen kehittämistoimenpiteistä on tuonut seuraan yhteisen vision uusista edistysaskelista, toteaa Eija Alaja. 

Lue lisää Tähtiseura-laatuohjelmasta:

Seuran kehittäminen on Porvoon Akilleksen käsipallojaoston toiminnanjohtajan Ron Liljendalin intohimo

Tähtiseura TanssiDansissa aikuisten harrastamisen kehittämiseen on löydetty yhtymäpintoja lasten ja nuorten toiminnasta

OlympiaCastin vieraana Jaana Laurila: Mikä on seuranne seuraava edistysaskel?

Tähtiseura-laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: Lasten ja nuorten toiminta, aikuisliikunta ja huippu-urheilu. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuroille. Sen avulla seura voi kehittää toimintaansa ja tavoitella myös itselleen Tähtimerkkiä. Palvelussa urheiluseurat voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen, seuralle maksuton ja se toimii osana Suomisport-seurapalvelua.

Tähtiseuroja on jo 557, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 541 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 102 seuraa – 22 lajia
  • Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia

Lue lisää aiheesta