Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
13.10.2021 | Olympiakomitea

Vaikuttavaa verkostotyötä

Verkostojen kanssa ja kautta työskenteleminen on nykypäivää. Liikkujan polku -verkoston yhteisessä kehittämistilaisuudessa 20.9. verkoston jäsenillä oli mahdollisuus oppia verkostotyön peruspilareista, jakaa näkemyksiä Liikkujan polku -verkoston toiminnasta ja osallistua verkoston kehittämiseen. Tilaisuutta fasilitoi verkostotyön huippuasiantuntija, KTT Timo Järvensivu.

Verkostotyön ydin: tunteminen, luottamus, sitoutuminen

Tilaisuuden alustuksessa Järvensivu avasi verkostotyön teoreettista viitekehystä. Alustus johdatteli verkostotyön peruskysymysten äärelle: mistä vaikuttava verkostotyö on tehty? Mistä näkökulmista verkostoa voi kehittää?

Tavallisesti verkostojen toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitteet, mutta tavoitteet itsessään eivät takaa verkoston toimivuutta. Varsinainen pohja yhteiselle tekemiselle lähtee paljon syvemmältä. Vakaan pohjan luomiseksi täytyy tuntea verkostossa mukana olevien toimijoiden osaamiset ja tarpeet.

Verkostotyötä tehdään usein eri tasoilla sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla – rajat ylittävästi. Kun eri tason toimijat kohtaavat, eteen tulevia haasteita voi olla alkuun vaikea ratkaista yhdessä. Jotta verkostossa syntyy yhteinen kyvykkyys ymmärtää haasteita, onkin ensin aloitettava yhteisön keskinäisen luottamuksen rakentamisesta.

– Luottamus rakentaa luottamusta ja myös verkostotyössä psykologinen turvallisuus on tärkeää. Jos yksi uskaltaa avautua, toisetkin uskaltavat. Toimivassa verkostossa uskalletaan antaa ja ottaa vastaan, Järvensivu rohkaisee.

Verkosto tarvitsee toimiakseen vastavuoroisuutta. Vaikka verkostotyötä toteutetaankin sekä yksin että ryhmässä, sen ei koskaan pitäisi olla yksipuolista puurtamista tai valmiiseen ”noutopöytään” saapumista. Osallistumista tukee se, että kaikilla verkoston jäsenillä on oman taustayhteisönsä tuki ja valtuutus käyttää työaikaa yhteisten asioiden edistämiseen.

Kehittymisen paikkoja ja konkreettisia askelia

Verkostotyötä kuvaa syklisyys ja vaiheet, joihin kuuluvat mm. toimijoiden vaihtuvuus, yhteisten toimintatapojen kehittäminen, itse toiminnan toteuttaminen sekä verkoston sisäinen ja ulkoinen arviointi. Myös Liikkujan polku -verkosto on uudistuva ja kehittyvä verkosto, joka luo nahkaansa aina uudelleen. Alkukesästä toteutetun verkostoarvioinnin perusteella moni verkostotyön keskeisistä edellytyksistä toimii varsin hyvin. Verkoston seuraavia kehitysaskelia pohjustavat kehittämistilaisuudessa nousseet näkemykset sekä arviointikyselystä saadut ehdotukset.

Keskustelua herättivät verkoston strateginen merkitys liikunnan yhteisen äänen kokoajana ja sen asema toimijakentässä. Verkoston tavoitteiden kirkastamisen lisäksi tarvitaan vahvempaa viestimistä verkoston tehtävistä ja saavutetuista tuloksista sekä verkoston sisällä että ulospäin.

Myös konkreettisempia kehitystarpeita nousi esille. Työn alla on sisäisen viestinnän kehittäminen, jotta jatkossa verkoston jäsenillä olisi parempi mahdollisuus interaktiiviseen tiedonvaihtoon ja matalan kynnyksen nopeaan kommunikointiin. Pitkään jatkuneen etätyöskentelyn vuoksi yhteiset kokoontumiset ja kohtaamiset ovat jääneet minimiin. Siksi on entistä tärkeämpää panostaa tuttuuden lisäämiseen verkoston jäsenten välillä ja tukea jokaista löytämään oman paikkansa verkostossa.

Liikkujan polku -verkosto kutsuu mukaan

Liikkujan polku -verkostossa on tällä hetkellä mukana on laaja joukko toimijoita lähes 90 eri tahosta. Kuluneen vuoden aikana verkostossa ovat painottuneet erityisesti kunta- ja aluevaaleihin liittyvä vaikuttamistyö sekä perheliikunnan merkityksen esille nostaminen. Jo vuosien ajan verkoston voimalla toteutunut Unelmien liikuntapäivä saavutti jälleen miljoonatunnettuuden ja liikutti kaiken ikäisiä. Yhteinen osaamisen kehittäminen on kattanut mm. vaikuttajaviestinnän ja sote-uudistuksen teemoja.

Verkoston koordinaatioryhmä kokoontui käsittelemään kehittämistilaisuuden antia ja pysähtyi miettimään, mitä vaikutuksia verkostolla haetaan ja mitä lisäarvoa se itse kenenkin työhön tuo.

Liikunta-alan asiantuntija ja tutkija Kati Kauravaara kokee, että Liikkujan polku -verkosto on tärkeä liikkumisen ja liikkeen edistämisen yhteistyöverkosto urheilun ulkopuolella. Hän on verkoston tutkimustiedon soveltaminen -teemaryhmän toinen kuljettajista.

– Verkostossa on aidosti yhdessä tekemisen meininki niin, että me toimijat emme kilpaile keskenämme, vaan kokoamme vähäiset resurssit yhteen. Teemme yhdessä sellaista, mitä verkoston toimijoiden omat resurssit eivät mahdollistaisi yhtä isosti. Toimin asiantuntijayrittäjänä ja siten taustani on erilainen kuin monella muulla verkoston toimijalla. Siten en saa palkkaa siitä ajasta, joka kuluu verkoston toimintaan osallistumisesta. Koen kuitenkin, että verkoston kautta on mahdollista edistää tehokkaasti niitä asioita, joiden eteen muutoinkin haluan tehdä töitä, Kauravaara toteaa.

Koululiikuntaliiton toiminnanjohtaja Kristiina Jakobsson liittyi Liikkujan polku -verkoston vaikuttamisen teemaryhmään, koska koki tärkeäksi, että arkiliikunnalle ja kuntoliikkumiselle löytyy sijaa valtakunnan liikuntapolitiikassa.

– Teemaryhmässä suhtaudutaan liikunnan kehittämiseen proaktiivisesti ja parviälyä hyödyntäen. Liikuntapuolen vahvuus on ylätasolla toimia yhdensuuntaisesti, koko liikuntakentän arvoja edistäen. Silti se sallii eriäviä näkökulmia, mutta tahtoa on kehittyä ja kehittää yhdessä. Se on minusta hieno liikunnan arvo jo itsessään, Jakobsson pohtii.

Folkhälsanilla asiantuntijana toimiva Jette Timgren liittyi verkoston toimintaan ja perheliikunnan teemaryhmän kuljettajaksi alkuvuodesta.

– Liikkujan polku -verkoston kautta on mahdollista ylläpitää ja luoda liikunta-alan verkostoja sekä varmistaa liikunnan saatavuus eri puolille Suomea eri ikäisille ja eri kielillä. Tervetuloa mukaan, verkostossa on aina tilaa uusille ideoille ja toimijoille! Timgren kannustaa.

Liikkujan polku -verkosto on avoin kohtaamispaikka kaikille, jotka haluavat lisätä liikettä ja vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin. Verkoston kantava ajatus on, että yhdessä edistetään juuri niitä asioita, joita yhdessä päätetään tehdä – ja joita kenenkään ei yksin kannata toteuttaa. Yhdessä työstettävät ajankohtaiset teemat nousevat verkostosta itsestään, ja Olympiakomitean tehtävänä on koordinoida verkoston toimintaa. Lue lisää ja liity mukaan täällä.