Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
25.01.2022 | Olympiakomitea | Artikkeli

Liikunta puolueiden aluevaaliohjelmissa

Suomen ensimmäiset aluevaalit pidettiin 23.1.2022 ja ensimmäiset aluevaltuustot aloittavat päätöksenteon hyvinvointialueilla 1.3.2022. Millaisen selkänojan valtuustojen työhön antavat puolueiden vaaliohjelmat? Analyysimme mukaan niissä on hyvä selkänoja sille, että liikunta otetaan alueilla keskeiseksi osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Useimmat ohjelmat kuvaavat jollain tasolla liikunnan merkitystä, muutamassa ohjelmassa siihen syvennytään tarkastikin. Kuitenkin puolueiden ohjelmatyössä jäi vielä parannettavaa seuraaviin vaaleihin. Kuvaavaa on, että kaikissa ohjelmissa ei liikuntaa mainittu lainkaan.

Puolueiden aluevaaliohjelmissa liikuntaa käsitellään ennen muuta terveydellisten ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyn yhteydessä.

Puolueista liikunnan edistämiseen viittaavat ohjelmissaan suoraan kokoomus, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset, RKP, sosialidemokraatit ja vihreät – lähinnä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä ongelmien ehkäisyn näkökulmista. Muilla puolueilla, keskustalla, liike nytillä ja vasemmistoliitolla voidaan katsoa olevan viittauksia liikuntaan epäsuorasti terveyden edistämisen kautta.

Useimmat puolueet myös käsittelevät myönteisesti järjestösektorin roolia terveyden edistämisessä ja puoltavat ohjelmissaan järjestöjen voimavarojen hyödyntämistä.

Laajimmin liikuntaa ohjelmissaan käsittelevät kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja sosialidemokraatit. Puolueet myös taustoittavat liikunnan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Perussuomalaiset ja sosialidemokraatit esittävät liikunnan roolin kirjaamista alueiden strategioihin. Kristillisdemokraatit ehdottavat muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntia alueille. Kristillisdemokraatit myös muistuttavat kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön tärkeydestä.

Puolueet ovat korostaneet eri alueilla hieman eri asioita. Lisäksi yksittäisten ehdokkaiden teemat ovat voineet puolueen ohjelmasta riippumatta liittyä vahvastikin liikuntaan.

Kaikkiaan puolueiden ohjelmien esitykset antavat hyvät lähtökohdat sille, että liikunta nostetaan keskeiseksi osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ja alueilla edistetään liikuntayhteisön aluevaalitavoitteita:

  1. Liikunta sekä liikuntaneuvonnan ja muut elintapaohjauksen palveluketjut alueiden strategiaan
  2. Järjestelmällinen yhteistyö ja vuoropuhelu järjestösektorin ja hyvinvointialueiden välille
  3. Jokaiselle alueelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, joka edistää liikuntaa alueen hyte-työssä

Liikuntayhteisön vahva viesti uusille aluevaltuustoille on, että liikunnan edistämiseen kannattaa ottaa alusta alkaen vahva ote – esimerkiksi yllä olevilla toimilla. Olympiakomitea ja liikunnan aluejärjestöt ovat valmiina yhteistyöhön.

Alla on puolueiden aluevaaliohjelmien liikuntaosuuksien tiivistys, järjestyksenä eduskuntapuolueet aakkosjärjestyksessä.

Keskusta 

Ohjelmassa ei ole suoria viittauksia liikuntaan. Sen sijaan puhutaan terveyden edistämisestä ja ennaltaehkäisevästä työstä. Puolueen yksi kuudesta ohjelman pääotsikosta on: ”Sujuvaa yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen”.

Kokoomus 

Kokoomuksen ohjelmassa on yksi suora viittaus liikuntaan. Samassa yhteydessä puolue korostaa ennaltaehkäisevien palveluiden tärkeyttä: ”Kokoomus haluaa panostaa erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä mitä varhaisemmin ongelmat hoidetaan kuntoon, sitä vähemmillä inhimillisillä ja taloudellisilla kustannuksilla selvitään. Ennaltaehkäisyn lisäksi tärkeä osa kokonaisuutta on myös kuntoutus sekä omaehtoinen terveyden edistäminen, kuten riittävä liikunta.”

Kristillisdemokraatit 

Kristillisdemokraatit viittaavat vahvasti liikuntaan terveyden edistämisen keinona ja tuovat esille myös konkreettisia tapoja liikunnan lisäämiseksi. Yksi puolueen pääteeseistä on ”Liikunta on lääke”.

Puolue toteaa, että hyvinvointialueen ja kunnan tulee tehdä yhteistyötä terveydenedistämisessä. Jotta työ on koordinoitua ja tavoitteellista, hyvinvointialueilla tulee olla myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnat. Lisäksi puolue muistuttaa kuntien roolista liikuntapalveluiden mahdollistajana.

Puolue tuo myös liikunnan esille erityisesti työikäisille ja ikäihmisille suunnattujen palveluiden yhteydessä:
”Hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi on tarjottava tukea painonhallintaan ja terveisiin elämäntapoihin muun muassa ravitsemusterapian ja monipuolisten liikuntapalvelujen kautta.”

[ikäihmisten palveluiden osalta]: ”huomiota on kiinnitettävä hyvinvoinnin perusasioihin: elintapoihin, ravintoon ja liikuntaan”. Lisäksi puolue ottaa liikunnan esille tärkeänä keinona vahvistaa omaishoitajien jaksamista: ”Hyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi myöntämällä sopimusomaisomaishoitajille oikeus maksuttomaan liikuntapaikkojen käyttöön.”

Liike nyt 

Puolueen vaaliohjelmasta ei löydy suoria viittauksia liikuntaan. Epäsuorasti viitataan terveydenedistämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Perussuomalaiset 

Perussuomalaisten ohjelma on verrattain laaja, ja yksi sen kymmenestä osiosta käsittelee pääosin liikunnan lisäämistä sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyn muotona. Ohjelmassa taustoitetaan liikunnan yhteiskunnallisia hyötyjä: ”Liikkumattomuus lisää ihmisten sairastamista ja siten julkisen sektorin kustannuksia”.

”Suomessa on arvioitu liikkumattomuuden vuotuisten kustannusten liikkuvan kolmen miljardin euron mittaluokassa. Esimerkiksi suomalaisista jo 10 prosenttia sairastaa tyypin 2 diabetesta, joka olisi lähes kokonaan ehkäistävissä elintapojen muutoksilla. Liikkumattomuus myös lisää riskiä sairastua moniin sydän- ja verisuonitauteihin ja kasvattaa riskiä tuki- ja liikuntaelinvaivoille. Suomessa on pahenevan kansantalouden kestävyysvajeen vuoksi pyrittävä pitämään parempaa huolta maassa jo olevasta työvoimasta. Tämä tarkoittaa omatoimiseen liikkumiseen kannustamisen integroimista tehokkaammin esimerkiksi kuntoutukseen ja mielenterveyspalveluihin”

Ratkaisuiksi Perussuomalaiset tarjoaa muun muassa liikunnan tärkeän roolin kirjaamista hyvinvointialueiden strategioihin: ”Liikunta on integroitava hyvinvointialueiden strategioihin. Palveluketjun sujuvuus kuntatasolle asti on varmistettava”, ohjelmassa todetaan, ja edelleen: ”Liikunnalla tulee olla tärkeä rooli hyvinvointialueiden strategiassa. Liikunnan positiiviset vaikutukset ihmisen psykofyysiseen hyvinvointiin ovat huomattavat, jolloin liikkumisaktiivisuuden lisääntyminen toisi julkiselle sektorille huomattavia säästöjä. Hyvinvointialueiden on varmistettava palveluketjun toimivuus kuntatasolle asti, sillä kuntien vastuulle jää yhä soteuudistuksen jälkeen liikuntapalveluiden pyörittäminen. Liikuntasetelin käyttöä tulee kehittää siten, että toiminimiyrittäjätkin pääsevät tämän edun piiriin.”

RKP 

Ohjelmassa todetaan, että kulttuurilla ja liikunnalla on suuri merkitys hyvinvoinnille ja kansanterveydelle.

SDP 

Ohjelman mukaan SDP tavoittelee hyvinvointia kulttuurista ja liikunnasta. ”Harrastukset, mielekäs tekeminen ja itsensä toteuttaminen ovat merkittävä osa hyvinvoinnin ylläpitoa ja luomista. Liikunta ja kulttuuri ovat itseisarvoisesti tärkeä osa kukoistavan yhteiskunnan toimintaa, mutta niillä on myös välineellinen arvo niin ennaltaehkäisevässä kuin korjaavassa työssä”, ohjelmassa todetaan.

Puolue esittää jokaiselle alueelle hyvinvoinnin edistämisen ohjelmaa, jonka osana on liikunnan edistäminen:

”SDP haluaa, että jokaiselle hyvinvointialueelle laaditaan osallisuutta ja hyvinvointia edistävä ohjelma, joka sisältää sekä kulttuurihyvinvoinnin että liikunnan edistämisen kokonaisuudet”. SDP:n tavoitteena on myös, että ”liikunta tulee huomioida alueiden palvelustrategioissa”.

Puolue korostaa palveluketjujen merkitystä ja kuntien sekä hyvinvointialueiden yhteistyön merkitystä: ”Sekä liikunnan että kulttuurin osalta toiminta sijoittuu monessa kohdassa kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnan rajapinnoille. Tarvitaan suunnitelmallisuutta ja hyvää yhteistyötä, jotta jokaisella hyvinvointialueella palveluketjut kuntien liikuntapalveluiden ja muiden ennalta ehkäisevien palveluiden sekä alueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä toimivat sujuvasti. Liikunta ja kulttuuri tulee nähdä osana toimintakykyä vahvistavaa ja ylläpitävää toimintaa. Kuntouttava, toimintakykyä vahvistava ja ylläpitävä liikunta tulee huomioida myös osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa esimerkiksi kotiin vietävinä palveluina, ei yksinomaan erillisinä palveluina, jotka ovat kuntien vastuulla.”

Vasemmistoliitto 

Puolueella on neljätoista avainteemaa tai teesiä, ja näistä yksi on ”tekoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi”. Puolue toteaa, että ”Ehkäisevä toiminta tulee nähdä investointina, joka vähentää tulevaisuuden sairastavuutta ja sosiaalisia ongelmia.”

Vihreät 

Verrattain laajassa ohjelmassa painotetaan muun muassa ennaltaehkäisyä. ”Esimerkiksi kulttuurin, liikunnan, luontosuhteen ja eläinten merkitykseen hyvinvoinnin ylläpitämisessä on kiinnitettävä huomiota”, ohjelmassa todetaan.

 

Lisätiedot: 
Ilmari Nalbantoglu, yhteiskuntasuhdepäällikkö,  050 574 1112