Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Korkea-aste

Huippuvaiheen kaksoisuramalleja ovat urheilu ensimmäisenä ammattina, urheilun ja opiskelun yhdistäminen sekä urheilun ja muun työn yhdistäminen. Merkittävä osuus suomalaisista huippu-urheilijoista suorittaa korkeakouluopintoja urheilu-uransa aikana. Urheiluakatemioissa on jäseninä lähes 1500 korkea-asteella opiskelevaa urheilijaa.

Olympiakomitean strategiaan ja vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan sisältyy laatujärjestelmän luominen huippu-urheilijamyönteisille korkeakouluille. Tämä on osa strategiakauden 2021–24 toimenpidekokonaisuutta, jolla jatketaan urheilijan polun kaksoisuratyön kehittämistä yläkouluista aina urasiirtymävaiheeseen saakka – huomioiden ammattilaisuus, urheilun ja opiskelujen yhdistäminen, urheilun ja muun työn yhdistäminen sekä rakenteellinen ja sisällöllinen yhteistyö oppilaitosten kanssa.

Työn taustalla on tarve parantaa korkeakouluissa opiskelevien huippu-urheilijoiden edellytyksiä toteuttaa valitsemaansa kaksoisuramallia siten, että se tukee urheilutuloksen tekemistä. Tähän pyritään siten, että tunnistamme ja tunnustamme yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotka täyttävät huippu-urheilijamyönteiselle korkeakoululle asetettavat laatutekijät. Tarkoituksemme on myös tuoda vahvemmin esille urheiluakatemioiden ja korkeakoulujen hyvää yhteistyötä urheilijoiden kaksoisuran edistämiseksi.

Euroopan Unionin vuonna 2012 julkaisemassa urheilijoiden kaksoisuran edistämistä koskevassa ohjekirjassa (EU Dual Career Guidelines) kannustettiin jäsenvaltioita ryhtymään toimeen kansallisten ohjeistojen luomiseksi. Ohjekirjassa annettuihin suosituksiin pohjautuva esitys huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatujärjestelmäksi on lähetetty lausuntokierrokselle korkeakouluihin, urheiluakatemioille ja lajiliittoihin ja laatujärjestelmä tullaan julkaisemaan viimeistään joulukuussa 2021. Tavoitteemme on, että voimme myöntää ensimmäiset tunnukset huippu-urheilijamyönteisille korkeakouluille syyskuussa 2022 pidettävän huippuvaiheen kaksoisuraseminaarin yhteydessä.

Esitys huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatujärjestelmäksi

Kaksoisura korkeakouluissa – kansainvälinen tutkimuskatsaus_Nikander 2021

Urheilijoille räätälöidyt opinnot korkeakouluissa urheiluakatemioittain

 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n tutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus saada yhteensä 8 op vapaavalintaisiin opintoihin, jos hän kuuluu urheiluakatemiaan ja osallistuu akatemian harjoituksiin/toimintaan.

  Xamk järjestää urheiluakatemiavalmentajille esim. liikuntafysiologian kursseja ja urheilulääketieteen kursseja. Näille avoimen amk:n kursseille voivat osallistua myös urheilijat.

  Lisätietoja: Jiri Auranen, Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian toiminnanjohtaja

 • Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tutkintoa opiskelevana Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian jäsenenä voit hyödyntää opinnoissasi urheilun ja valmennuksen tuottamia valmiuksia. Hankkimaasi osaamista voidaan hyväksilukea soveltuvin osin osaksi tutkinto-opintoja. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadit yhdessä opinto-ohjaajan tai koulutuspäällikön kanssa. Lisätietoa: https://www.seamk.fi/hakijalle/opiskelu-seamkissa/urheiluakatemia/

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa myös mahdollisuuden toisen asteen väyläopintoihin lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialaisille: https://www.seamk.fi/hakijalle/toisen-asteen-vaylaopinnot/

 • Itä-Suomen yliopistossa ja Karelia-ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa 15 opintopisteen urheiluakatemiaopinnot: https://www.joensuu.fi/urheiluakatemia/opiskelu

 • Jyväskylän urheiluakatemia tarjoaa yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa urheilijoilleen mahdollisuuden suorittaa 15 op urheiluakatemiaopintoja. Opinnot tukevat urheilu-uran ja opintojen yhdistämistä ja ne on tarkoitettu urheiluakatemian urheilijoille oppilaitoksesta riippumatta, siis myös esimerkiksi Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

  Opintokokonaisuuteen kuuluu 3 osakokonaisuutta ja niitä voi suorittaa omien valintojen ja mahdollisuuksien mukaan joko vain yhden tai vaikka kaikki kolme. Opintokokonaisuudet ovat Urheilijan hyvinvointi (osa1), Urheilijan yhteistyösuhteet (osa2) ja Urheilijan urasuunnittelu (osa3). Lue lisää täältä.

  Jyväskylän amk:n ja yliopiston opiskelijoille on tarjolla myös EduFutura-urheilijaopintoja. Ne ovat verkko-opintoja, joten voit sovittaa opinnot joustavasti harjoitus- ja opintosuunnitelmaasi. Ne arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

 • Kuopiossa on sekä Itä-Suomen yliopistossa että Savonia-ammattikorkeakoulussa 15 opintopisteen Urheiluakatemiaopinnot-opintokokonaisuus.

  Koonti opinnoista sekä linkit oppilaitosten sivuille ja opintojaksokuvauksiin:
  http://kuopionalueenurheiluakatemia.fi/opiskelu-ja-tyo/korkeakouluopinnot/

 • Lapin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ja myös laajempia kokonaisuuksia opiskeleville avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille laaditaan yhteistyössä opiskelijan kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tähän sisältyy suunnitelma opintojaksoista, niiden aikataulutuksesta ja toteutusmuodoista. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaihtoehtoisiin opintojen suoritustapoihin opintokokonaisuudesta ja opiskelijan tilanteesta ja taustasta riippuen. Ennen opintojen alkua ja opintojen aikaista eri tavoin hankittua osaamista työssä ja muussa toiminnassa (kuten urheilussa) pyritään tunnistamaan, tunnustamaan ja nivomaan osaksi opintoja. Akatemiaurheilijoille on kirjattu opintopisteitä akatemiaurheilusta Lapin Urheiluakatemia: Urheilun ja opiskelun yhteensovittaminen yhdistäminen-opintojaksolle (vapaasti valittavat).

  Lisätietoa: Eija Jumisko, Lapin amk:n kehittämispäällikkö

  Lapin yliopistossa on tarjolla ajasta ja paikasta riippumattomia verkko-opintoja, jotka soveltuvat hyvin urheilijoille:

  Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op
  Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
  Markkinoinnin perusopinnot 25 op

  Lisätietoa: Merija Timonen, Lapin yliopiston palvelujohtaja

 • Päijät-Hämeen Urheiluakatemian kultatason urheilijoilla on mahdollisuus suorittaa 3×5 opintopisteen laajuiset Sportfolio-opinnot, jotka luetaan pääasiassa vapaasti valittaviin/ täydentäviin opintoihin. Sportfolio-opinnot ovat valmentautumiseen ja urheilijana kasvamiseen liittyviä opintoja. Niihin on mahdollisuus LAB-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helian Vierumäen yksikön opiskelijoilla. Yliopistokampuksen opiskelijoiden tulee tapauskohtaisesti anoa lupaa opintojen sisällyttämisestä tutkintoon.

 • Urhean kumppanuuskorkeakoulut mahdollistavat joustavan opiskelun urheilijalle. Tarkempaa tietoa korkeakouluittain: https://urhea.fi/huippuvaihe/kaksoisura/urheilun-ja-opiskelun-yhdistaminen/korkeakoulut/

  Aalto-yliopistossa opiskelevilla Urhean jäsenillä on mahdollisuus sisällyttää seuraavat kurssit vapaavalintaisiin opintoihinsa:

  Arcada-ammattikorkeakoulussa opiskelevat urheilijat voivat ottaa yhteyttä Urhea-yhteyshenkilö Joachim Ringiin vapaavalintaisten opintojen suunnittelussa.

  Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Sports & Study -koulutus on tarkoitettu erityisesti urheilijoille, jotka haluavat kouluttautua ja kehittää osaamistaan urheilu-uran aikana tai sen päätyttyä.

  Opinnot valitaan opiskelijan oman taustan ja tavoitteiden pohjalta Haaga-Helian laajasta koulutustarjonnasta. Tämän lisäksi opiskelijalle on tarjolla henkilökohtaista ohjausta ja tukea opintojen aikatauluttamiseen ja suorittamiseen.

  Laurea-ammattikorkeakoululla on urheilijoille 5 op:n Huippu-urheilu ja työelämä -kurssi. Kurssilla pyritään yhdistämään ja etsimään yhteyttä työelämän ilmiöiden ja tavoitteellisen urheiluelämän välillä.

  Metropolia-ammattikorkeakoulussa opiskelevat Urhean jäsenet voivat sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihinsa 5 opintopisteen Kilpaurheilu ja työelämäosaaminen -kurssin. Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Paula Lindqvist.

 • Varalan urheiluopisto tarjoaa monimuoto-opintoina AMK-liikunnanohjaaja -opinnot, jotka sopivat hyvin urheilijalle: https://varala.fi/urheilijan-opintopolku/

  Tampereen Urheiluakatemia on kumppanina eurooppalaisessa urheilijoiden työllistymistä edistävässä SCORES-hankkeessa, jonka tavoitteena on mm. auttaa urheilijoita tunnistamaan ja tuomaan esille uran aikana kehittynyttä osaamistaan sekä vahvistaa valmentajien ja taustajoukkojen kaksoisurataitoja.

  Lisätietoa: Petteri Luukkainen, urheiluakatemian kehittämispäällikkö

 • Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevat urheilijat voivat sisällyttää tutkintoonsa osaksi vapaasti valittavia opintoja seuraavat opintojaksot:

  URHEILUVALMENNUS, 15 opintopistettä

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opintojakso on tarkoitettu Turun Seudun Urheiluakatemiaan hyväksytylle urheilijalle, joka urheilee tavoitteellisesti kansallisella pääsarjatasolla (yksilölajeissa SM-sarjat, joukkuelajeissa SM-sarjat / aikuisten 1 div).

  Opiskeleva urheilija ymmärtää urheilun ja opiskelun yhdistämisen haasteellisuuden ja siihen vaadittavan suunnitelmallisuuden. Urheilija ymmärtää terveydenhuollon, ravitsemuksen ja muiden asiantuntijatahojen merkityksen laadukkaassa ja tavoitteellisessa valmentautumisessa ja hyödyntää eri asiantuntijoita omassa valmentautumisprosessissaan.

  Urheilevan opiskelijan eteneminen ja kehittyminen urheilijanpolulla kohti kansallista ja kansainvälistä urheilun huippua. Opiskelun eteneminen laaditun opintosuunnitelman mukaisesti.

  Opintojakson sisältö

  Urheilija toteuttaa tekemäänsä harjoitussuunnitelmaa. Urheilija hyödyntää urheiluakatemian tarjoamia harjoitusmahdollisuuksia omassa harjoittelussaan, osallistuu urheiluakatemian järjestämiin urheilijoille suunnattuihin tilaisuuksiin ja hyödyntää urheiluakatemian tarjoamaa asiantuntijaverkostoa tarvittaessa. Harjoitusleirit, kilpailumatkat ja edustustehtävät sisällytetään opintokokonaisuuteen erikseen sovittavalla tavalla.

  HUIPPU-URHEILUVALMENNUS, 15 opintopistettä

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opintojakso on tarkoitettu Turun Seudun Urheiluakatemiaan hyväksytylle urheilijalle, joka urheilee kansainvälisellä tasolla ja edustaa kansallisen tason huippua.

  Opiskeleva urheilija ymmärtää urheilun ja opiskelun yhdistämisen haasteellisuuden ja siihen vaadittavan suunnitelmallisuuden. Urheilija ymmärtää terveydenhuollon, ravitsemuksen ja muiden asiantuntijatahojen merkityksen laadukkaassa ja tavoitteellisessa valmentautumisessa ja hyödyntää eri asiantuntijoita omassa valmentautumisprosessissaan.

  Urheilevan opiskelijan eteneminen ja kehittyminen urheilijanpolulla kohti kansallista ja kansainvälistä urheilun huippua. Opiskelun eteneminen laaditun opintosuunnitelman mukaisesti.

  Opintojakson sisältö

  Urheilija toteuttaa tekemäänsä harjoitussuunnitelmaa. Urheilija hyödyntää urheiluakatemian tarjoamia harjoitusmahdollisuuksia omassa harjoittelussaan, osallistuu urheiluakatemian järjestämiin urheilijoille suunnattuihin tilaisuuksiin ja hyödyntää urheiluakatemian tarjoamaa asiantuntijaverkostoa tarvittaessa. Harjoitusleirit, kilpailumatkat ja edustustehtävät sisällytetään opintokokonaisuuteen erikseen sovittavalla tavalla.

  Lisätietoa: Mika Korpela, urheiluakatemian toiminnanjohtaja

 • Vaasan ammattikorkeakoulun urheilijapolun kautta urheilija voi hakea joustavasti ilman valintakoetta liiketalouden tutkinto-opiskelijaksi, monimuoto- tai päiväryhmään suoritettuaan ensin 30 opintopistettä liiketalouden opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

 • Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit yhdistää tavoitteellisen lajiharjoittelun ja korkea-asteen opinnot. Akatemiavalmennukseen valittujen urheilijoiden on mahdollista suorittaa osin tai kokonaan osaksi tutkintoa 5 – 15 opintopistettä urheiluakatemiaopintoja. Eri osaamisalat ja urheiluakatemiaopintopisteet: liiketalous 5 op, liikunta 15 op, matkailu 5 op, sairaan- ja terveydenhuolto 10 op, tekniikka, kone- ja rakennustekniikka 5 op ja tietojen käsittely 15 op. Lisätietoja https://www.kamk.fi/fi

  Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisen Liikuntateknologian koulutuspolku huippu-urheilijoille -hankkeen myötä huippu-urheilijoille on tarjolla koulutuspolku, missä he voivat opiskella ja urheilla täysipäiväisesti. Urheilijaopiskelijat suorittavat seitsemän vuoden aikana sekä amk- että yliopistotutkinnon (insinööri tai tradenomi + liikuntatieteiden maisteri). Ensimmäiset opiskelijat aloittivat koulutuspolulla syksyllä 2020 ja seuraava erillishaku on keväällä 2022.

  Lisätietoja koulutuspolusta: https://liikuntateknologia.fi/