Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Tuen hakeminen

Lasten Liike iltapäivät -tukea voi hakea ns. vastuullisena hakijatahona

 • Paikallisesti toimiva urheiluseura (ry)
 • Muu paikallinen yhdistys (ry) esim. MLL:n paikallisyhdistys, 4H, Partiolaiset tai vanhempainyhdistys
 • Muu paikallinen 3.sektorin toimija (esim. seurakunta)

Lasten Liike iltapäivät -tukea ei voi suoraan yksin hakea

 • Oy, Ky tai Tmi
 • Koulu/kunta
 • Lajiliitto
 • Aluejärjestö
 • Valtakunnallinen kattojärjestö

Paikallinen yritys, lajiliitto tai jokin valtakunnallinen taho, voivat kuitenkin olla toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa mukana jo hakuvaiheessa. Rajaus koskee vain sitä, että he eivät voi olla nimetty ns. vastuulliseksi tahoksi tukihakemuksessa tai sopimuksessa. Vastuullinen taho, joka tulee olla nimettynä hakulomakkeeseen, vastaa loppukädessä hakemuksen paikkansa pitävyydestä ja sen toteuttamiskelpoisuudesta. Jos toimintaa toteuttaa enemmän kuin yksi taho, esim. 4 paikallista seuraa/yhdistystä/muuta tahoa yhdessä, he ovat yksi hakijataho ja tekevät yhden tukihakemuksen toiminnasta.

Tukipäätöksissä suositaan hakijoita, jotka toimivat ja järjestävät toimintaa yhteistyössä toistensa kanssa, esim. seurat keskenään tai seurat ja muut yhdistykset/tahot yhdessä.

Mille ajanjaksolle tukea haetaan

Tukea haetaan lähtökohtaisesti aina yhdelle toimintakaudelle eli lukuvuodelle kerrallaan.

Lasten Liike iltapäivien kautta tavoitellaan lapsille harrastusta koulupäivän yhteyteen. Siksi tavoite on, että toiminta on mahdollisimman pitkäkestoista. Toiminnan vähimmäispituus per lukukausi on 6 viikkoa, enimmäispituutta ei ole määritelty. Yksittäisten liikunta-/tapahtumapäivien tai kampanjatyyppisten lyhyiden tapahtumien järjestämiseen ei Lasten Liikkeen iltapäivätukea voi saada.

Toimintaa toteuttavat tahot suunnittelevat itse yhdessä toiminnan sisällön. Vinkkejä ja mallipohjia monipuolisen/-lajisen toiminnan järjestämiseen löytyy mm. täältä. Koulujen toiveet tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa.

Tuen määrät

Tuen määrä on 500 – 2 500 € per alkava toiminta/kerho/lukukausi, kuitenkin niin että maksimimäärä täyttyy vain erityistapauksessa (tulee perustella hakemuksessa).

Tukea voi hakea seuraaviin toimenpiteisiin (”tukipaketit”):

 

Kerho-ohjaajien kulut ja niihin haettavat tuet on laskettu seuraavasti:

Toimintajakson kesto: 10 viikkoa/lukukausi
Toistuminen: 1 tai 2 kertaa viikossa
Lasten määrä (suositus) 15-20 lasta
Korvaus: 25€/ohjattu tunti

Korvauksen määrä on sama huolimatta siitä, onko virallinen kesto 45min vai 60min.

Suositus on, että yhtä toimintaa kohti hakijatahot hakevat 1 – 2 tukipakettia. Keskimäärin toimintaa järjestäville tahoille maksettava tuki per kerho/toiminta on 700€/lukukausi, eli 1400€/lukuvuosi. Toimintaa toteuttavat tahot saavat lisäksi veloituksetta kerho-ohjaajan koulutuksen (n. 6,5h koulutus) 1-4 hlölle per yhdistys/seura (arvo n. 400€) ja toiminnalle tulevan kerho/starttipaketin (arvo n. 100€), joka sisältää materiaaleja kerhoja/toimintaa varten lapsille ja ohjaajien käyttöön.

Hakemisen aikataulu ja maksamisen kriteerit

Lukuvuoden 2017-2018 tukien haku aukeaa viikolla 12 ja on auki 30.4.2017 saakka.

Haku tapahtuu hakulomakkeen kautta. Aluejärjestöt tekevät aluekohtaisesti päätökset ketkä tukea saavat ja miten tukisumma kaikkiaan eri tahoille jaetaan. Sopimukset tehdään päätösten jälkeen touko-/kesäkuussa 2017. Sopijatahoina ovat Olympiakomitea ja toteuttavat tahot.

Tuet maksetaan sopimuksessa merkitylle vastuulliselle taholle (ry) syyslukukauden osalta lokakuun 2017 lopussa ja kevätlukukauden osalta maaliskuun 2018 lopussa. Toiminta on näihin ajankohtiin mennessä jo käynnistynyt/käynnissä. Tukisummaa ei maksuvaiheessa jaeta eri toimijoiden kesken vaan se suoritetaan kertakorvauksena nimetylle vastuulliselle taholle. Jos toimintaa järjestää enemmän kuin yksi toimija, he jakavat tuen edelleen keskenään sopimallaan tavalla.

Tuen maksamisen edellytyksenä toiminnan käynnistymisen lisäksi ovat seuraavat kriteerit:

 • Toimintaa järjestävien tahojen ohjaajien ja varaohjaajat osallistuvat liikunnan aluejärjestön järjestämään kerho-ohjaajakoulutukseen ennen toiminnan alkamista.
 • Se, että sopimukseen vastuutahoksi merkitty yhdistys on paikallinen ry, sillä on y-tunnus ja yhdistys on merkitty ennakkoperintärekisteriin.
 • Järjestävät tahot käyttävät toiminnassa siihen luotua kerhotoiminnan työkalua (käyttäjille maksuton) ja tämän kautta kirjaavat mm. lasten määrän toiminnassa, lasten palautteet sekä hoitavat viestinnän keskenään sekä vanhempien kanssa.
 • Järjestävien tahojen tulee luoda kukin toiminta kerhotoiminnan työkaluun ennen kerhojen alkamista sekä käyttää työkalua toiminnassa. Ohjeistus kerhotoiminnan työkalun käytöstä toimitetaan toteuttajatahoille myöhemmin.
 • Lasten Liike iltapäivät -tunnus tulee näkyä toiminnasta kerrottaessa joko kuvallisena tai tekstinä. Tarkempi ohjeistus, kuvat ja bannerit lähetetään toimintaa järjestäville tahoille tukipäätösten jälkeen.

Lasten Liike iltapäivistä tehty tiivistelmä summaa mistä kokonaisuudessa on kyse. Projektikuvauksessa kokonaisuus on koottu yhteen laajaan dokumenttiin. Tukipäätösten jälkeen Lasten Liike iltapäivät toiminnan toteuttajien kanssa tehdään sopimukset, joihin liittyviin sopimusehtoihin toimintaa toteuttavat tahot sitoutuvat.