Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Tuen maksukriteerit ja -aikataulu

Lasten Liike tuki maksetaan sopimuksessa merkitylle vastuulliselle taholle (ry) kahdessa osassa. Syyslukukauden osalta 50% myönnetystä kokonaistuesta maksetaan lokakuun lopussa ja kevätlukukauden osalta loppu 50% maaliskuun lopussa. Toiminta tulee olla käynnistynyt ennen tuen maksua. Tukisummaa ei maksuvaiheessa jaeta eri toimijoiden kesken vaan se suoritetaan kertakorvauksena nimetylle vastuulliselle taholle. Jos toimintaa järjestää enemmän kuin yksi toimija, he jakavat tuen edelleen keskenään sopimallaan tavalla. Toiminnan järjestäjät vastaavat ohjaajien korvauksen maksusta.

Tuen maksamisen edellytyksenä toiminnan käynnistymisen lisäksi ovat seuraavat kriteerit:

1. Koulutus: Kaikki toimintaa järjestävien tahojen kerho-ohjaajien tulee käydä ohjaajakoulutus ennen toiminnan alkua. Erityistapauksissa ohjaaja voi osoittaa pätevyyden myös muulla koulutuksella.

2. Kerhotyökalu: Järjestävät tahot käyttävät toiminnassa siihen luotua Suomisport-kerhotoiminnan työkalua. Järjestävä taho luo kerhot järjestelmään ja ohjaat kirjaavat mm. lasten määrän, palautteet sekä hoitavat viestinnän keskenään sekä vanhempien kanssa. Vanhempien on ilmoitettava kerholaiset samaisen järjestelmän kautta.

3. Sopimus: Toimintaa järjestävät tahot tekevät ja allekirjoittavat kirjallisen sopimuksen toiminnasta Olympiakomitean kanssa. Sopimuksella tahot sitoutuvat sopimusehtoihin.

4. Lasten Liike tunnus: Lasten Liike iltapäivä -tunnus tulee näkyä toiminnasta kerrottaessa joko kuvallisena tai tekstinä. Tarkempi ohjeistus, kuvat ja bannerit lähetetään toimintaa järjestäville tahoille tukipäätösten jälkeen.