Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
07.10.2022 | Huippu-urheilu | Uutinen

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumalli julkistettiin – haku auditointiin auki

Toimiva kaksoisura antaa urheilijalle valmiuksia tulevaan ja voi oikein tasapainotettuna tukea myös urheilutuloksen tekemistä. Huippu-urheilijan opiskelu edellyttää joustoa ja yhteensovittamista niin urheilijalta kuin oppilaitokseltakin, ja korkeakouluopintojen yhdistäminen kansainväliseen huippumenestykseen tähtäävään valmentautumiseen on haasteellista. Kuitenkin merkittävä osa suomalaisista huippu-urheilijoista haluaa suorittaa korkeakouluopintoja urheilu-uransa aikana, mikä mm. edesauttaa heidän siirtymistään urheilu-uraa seuraavalle työuralle.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyön tavoitteena on parantaa urheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja niin, että ne tukevat urheilussa ke­hittymistä. Tätä tavoitellaan tunnistamalla ja tunnustamalla ne yliopistot ja ammattikor­keakoulut, jotka täyttävät toiminnassaan huippu-urheilijamyönteiselle korkeakoululle määritellyt laatutekijät ja haluavat kehittää urheilijoiden kaksoisuraa yhteistyössä urheiluakate­mian kanssa. Tarkoitus on siis rakentaa urheiluyläkoulujen ja toisen asteen urheiluoppilaitosten tapaan myös korkea-as­teelle valtakunnallinen toimintamalli huippu-urheilijoiden opiskelun tueksi.

Laatutekijät testiin pilottiauditoinneilla

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen arviointimallia on rakennettu yhdessä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kanssa. Auditoinnit ovat osallistavia ja vuorovaikutteisia, ja niissä autetaan korkeakouluja tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet ja luodaan näin edellytyksiä toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

Laatutekijöitä, arviointimallia ja auditoinnin kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta testattiin käytännössä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Vuokatti-Rukan urheiluakatemian kanssa toteutetussa pilottiauditoinnissa. Syksyn aikana toteutetaan myös toinen pilottiauditointi Aalto-yliopiston ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean kanssa.

Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnaohjaajakoulutuksen koulutusvastaava Kari Partanen kertoo auditoinnin olleen positiivinen kokemus.

– Auditointi oli antoisa kokemus. Se vahvisti ajatusta, että haluamme olla polulla huippu-urheilijamyönteiseksi korkeakouluksi ja edetä kohti lopullista auditointia. Se antoi konkreettisia eväitä kehittämiseen ja tunteen, että olemme opiskelijaohjauksessa hyvällä tiellä. Lisäksi vahvistui ajatus siitä, että haluamme olla mukana edistämässä kaksoisuraa. Sen eteen on jo nyt tehty paljon työtä ja tämä on luonteva tapa tuoda sitä vielä enemmän näkyväksi. Koitamme palvella suomalaista urheilua ja viedä kaksoisuraa eteenpäin niin, etteivät kaksi uraa olisi toisiaan pois sulkevia, vaan että pystytään tällä luomaan kansallinen malli niin, että urheilija voi aidosti viedä molempia uria eteenpäin kummankaan kärsimättä.

Laatumallissa kuusi kokonaisuutta

Huippu-urheilijamyönteisiä korkeakouluja arvioidaan laatumallilla, joka koostuu kuudesta kokonaisuudesta:

  • Opiskelun tuki urheilijalle
  • Joustavien opintopolkujen rakentaminen
  • Urheilusta hankitun osaamisen tunnustaminen osana opintoja ja urheilijoille räätälöidyt opintokokonaisuudet
  • Siirtymävaiheiden toimenpiteet
  • Viestintä ja yhteistyö urheiluakatemian sekä Olympiakomitean kanssa
  • Urheilun tuki

Opiskelun tuki urheilijalle tarkoittaa riittävää määrää henkilökohtaista opintojen ohjausta ja sitä, että urheilijoiden kanssa työskentelevillä on riittävä ymmärrys huippu-urheilijan arjesta. Myös urheilijalla on tietoa, kenen puoleen kääntyä opintojaan koskevissa asioissa.

Joustavien opintopolkujen rakentaminen pitää sisällään esimerkiksi korkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomien opintojen suorittamiseen tai valmiutta joustoihin tenttiaikataulujen tai suorittamistapojen suhteen.

Urheilusta hankitun osaamisen tunnistaminen tarkoittaa mm. urheilun kautta syntyneen osaamisen opinnollistamista ja apua oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Lisäksi korkeakoululla on valmiutta urheilijoille suunnattavien opintokokonaisuuksien rakentamiseen.

Siirtymävaiheen toimenpiteissä korkeakoulu mm. auttaa urheilijaa valmistautumaan tutkinnon suorittamisen jälkeiseen urasiirtymään yhteistyössä urheiluakatemian kanssa.

Viestintäyhteistyö pitää sisällään mm. huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutekijöiden tunnetuksi tekemistä korkeakoulun sisällä, sekä säännöllistä viestintäyhteistyötä urheiluakatemian kanssa.

Urheilun tuki tarkoittaa esimerkiksi sitä, että korkeakoulu tarjoaa urheilijoille mahdollisuutta hyödyntää käytettävissä olevia olosuhteita päivittäisharjoitteluunsa ja pyrkii kehittämään olosuhteitaan ja niiden käytettävyyttä.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa urheilijat voivat hyödyntää samanlaisia joustavia opiskelun tapoja kuin muutkin opiskelijat. Auditointi auttoi korkeakoulua hahmottamaan opiskelijoiden ohjaamisen käytäntöjä monesta näkökulmasta.

– Olemme opiskelijamäärällä mitattuna pieni korkeakoulu Suomessa, ja vahvuutena meillä onkin yksilöllinen ja opiskelijalähtöinen ohjaaminen. Tunnemme ja tiedämme opiskelijoiden tavoitteita ja ammatillisen kehittymisen motiiveja hyvin. Pilottiauditoinnissa koottiin olemassa olevat opiskelijan tukemisen käytänteet, joita tässä yhteydessä tarkasteltiin huippu-urheilun näkökulmasta. Nyt niitä lähdetään jatkotyöstämään ja jatketaan prosessia kohti huippu-urheilijamyönteistä korkeakoulua, Partanen kertoo ja kannustaa muitakin korkeakouluja huippu-urheilijamyönteisen kehittämisen tielle.

– Toivoisin, että muutkin suomalaiset korkeakoulut rohkeasti ja aktiivisesti pyytäisivät auditointia. Prosessi vaatii toki jonkun verran työtä, mutta palvelee ohjaamiskäytäntöjä aidosti. Ja vaikka heti ei saisikaan laatuleimaa, niin auditointi perkaa hyvin opiskelijan ohjauksen käytäntöjä ja arkea muustakin näkökulmasta kuin huippu-urheilun näkökulmasta. Opiskelijoiden oppimisen tukitoimet ovat keskiössä kaikilla ja niitä halutaan olla kehittämässä. Näin pystyttäisiin myös viemään kaksoisuraa eteenpäin isommin. Hyvän asian äärellä tässä ollaan, ja työtä jatketaan.

Haku auditointiprosessiin alkoi

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyö on edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäinen mahdollisuus hakea mukaan auditointiprosessiin on avautunut. Korkeakoulu ja urheiluakatemia hakeutuvat auditointiprosessiin yhdessä.

Hakuaikaa on lokakuun ajan, ja huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen ohjausryhmä päättää auditointijärjestyksestä hakemusten pohjalta.

Seuraava mahdollisuus hakea auditointiprosessiin on helmikuussa 2023. Silloin päätetään auditoinneista vuotta 2024 koskien sekä täydennetään mahdollisesti vielä vapaana olevat paikat syksyn 2023 auditointeihin.

Ohjausryhmä myöntää laatutunnukset auditointiraporttien perusteella. Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -laatutunnus on voimassa viisi vuotta julkistamisesta.

Lisätietoa urheilun ja korkeakouluopiskelun yhdistämisestä löytyy sivulta https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/korkea-aste/

Lue lisää aiheesta