Mikä urheilijarahasto on?

TVL 116 c §:ssä säädettyä urheilijarahastoa voivat käyttää sekä yksilö- että joukkueurheilijat. Urheilijarahastoon voi siirtää myös osan urheilijan palkasta. Rahasto on tarkoitettu urheilu-uran päättymisen jälkeisen ajan toimeentulon turvaamiseksi. Sen vuoksi rahastoituja varoja ei voi nostaa urheilu-uran aikana. 

Urheilijalla, jonka verovuoden urheilutulo ennen tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vähentämistä on vähintään 9 600 euroa, on oikeus siirtää urheilutulostaan verovapaasti urheilijarahastoon enintään 50 % verovuoden urheilutulon bruttomäärästä, kuitenkin enintään 200 000 euroa.

Urheilija voi siirtää urheilijarahastoon näiden rajojen sisällä myös valmennusrahastoon kertyneitä varoja verovuoden päättyessä. Urheilijarahastoon siirretyt varat tuloutetaan eli nostetaan veronalaisena tulona urheilu-uran päättymistä seuraavien vähintään kahden ja enintään viidentoista vuoden aikana tasasuurissa erissä. Urheilija saa itse näissä rajoissa ilmoittaa erien lukumäärän. Erityisistä syistä, kuten työkyvyttömyyden tai vähintään vuoden kestäneen työttömyyden vuoksi, varat voidaan tulouttaa nopeammin ja tasaeristä poiketen (TVL 116 c §). 

Lähde: Verohallinnon ohje koskien urheilusta saatujen tulojen verotusta

Sijoittaminen

Urheilijalla on valittavanaan kolme eri sijoituskohdetta:

Urheilijan ei halutessaan ole pakko sijoittaa rahastoimiaan varoja, vaan niitä voi pitää myös pankkitilillä.

Suomen Urheilun tukisäätiö tai sen toimielimet eivät vastaa urheilijarahaston sijoitustoiminnan taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eivätkä sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

Urheilija ilmoittaa olevansa tietoinen urheilijarahastoon sijoittamiseen liittyvästä riskistä. Urheilijalla on velvollisuus huolehtia, että hän noudattaa tuloverolain 116 c §:n määrittelemiä sääntöjä ja enimmäisrajoja kaikkien urheilijarahastomerkintöjen osalta. Urheilijalla, jonka verovuoden urheilutulo ennen tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vähentämistä on vähintään 9 600 euroa, on oikeus siirtää urheilutulostaan verovapaasti urheilijarahastoon enintään 50 % verovuoden urheilutulon bruttomäärästä, kuitenkin enintään 200 000 euroa.

Toimeksianto perustuu aina asiakkaan aloitteeseen. Asiakkaalle ei ole annettu sijoitusneuvontaa.

Ota yhteyttä