Olosuhteet ovat liikunnan ja urheilun perusedellytys. Omatoiminen arkiliikunta, seuroissa tapahtuva liikunnan ja urheilun harrastaminen sekä menestykseen tähtäävä huippu-urheilu tarvitsevat kaikki liikuntapaikkoja ja -ympäristöjä, joissa toimintaa toteutetaan.

Liikuntapaikkojen rakentaminen ja liikuntamahdollisuuksien turvaaminen ovat liikuntalain mukaan valtion ja kuntien vastuulla. Valtaosa seuroista toimii pääosin kunnallisissa tiloissa, mutta vain puolet seuroista toimii pelkästään kunnallisten tilojen varassa. Joka neljäs seura omistaa tai hallinnoi käyttämiään liikuntatiloja ja joka kymmenes seura toimii täysin kunnallisten liikuntatilojen ulkopuolella.

Olosuhdetyön suuntaviivat -dokumentti kuvaa olosuhdevaikuttamisen painotukset ja olosuhdetyön toteuttamisen kehikon Olympiakomiteassa. LINKKI PUUTTUU + alta myös

Olosuhteiden kehittäminen

Olosuhteiden kehittämiseksi vaikutamme merkittäviin huippu-urheiluhankkeisiin mm. antamalla vuosittain lausunnon OKM:lle rahoitussuunnitelmaan esitettävistä valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista.

Hankkeiden priorisoinnin perustana on valtakunnallisten huippu-urheiluolosuhdehankkeiden arviointikriteerit.

Hyvä tietää olosuhteista

Olosuhde -käsitteellä tarkoitetaan liikunnan ja urheilun yhteydessä ensisijaisesti sitä fyysistä ympäristöä, jossa liikkumista, liikuntaa ja urheilua toteutetaan. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat erityisesti rakennettu liikunta- ja urheilupaikkaverkosto sekä luontoympäristöön kytkeytyvät virkistys- ja ulkoilualueet sekä ulkoilureitit, joiden suunnittelussa huomioidaan liikunnan ja urheilun tarpeet.

Fyysisiä olosuhteita tarkasteltaessa on tärkeää huomioida myös kävely- ja pyörätiet, leikkipaikat sekä erilaiset puisto- ja piha-alueet, jotka edustavat erittäin keskeisiä liikkumisympäristöjä. Näitä ei toki suunnitella ainoastaan liikunnan ja urheilun lähtökohdista.

Lisäksi fyysisten olosuhteiden piiriin voidaan laskea liikunta- ja urheilupaikkojen erilaiset välineet ja kalusteet sekä oheistilat.

Fyysisen ympäristön ohella olosuhde-käsitteen ajatellaan pitävän sisällään myös sosiaaliseen ympäristöön liittyviä näkökulmia. Tällaisia olosuhdeteemoja ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilupaikkojen käyttövuoro- ja maksupolitiikkaan sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Valtionhallinnon tasolla liikuntapaikkarakentamisen valtakunnallinen ohjaus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikunnan vastuualueen toimenkuvaan. Alueellisella tasolla valtionhallinnon liikuntapaikkarakentamisen tehtäviä toteuttavat aluehallintovirastot. Luonnossa tapahtuvan liikunnan osalta keskeinen valtionhallinnon toimija on OKM:n ohella ympäristöministeriö ja vastaavasti yhdyskuntarakenteeseen liittyvien kehittämiskohteiden (esim. kävely- ja pyörätiet) osalta liikenne- ja viestintäministeriö. Olosuhteita rakennetaan runsaasti myös EU:n maaseuturahaston tuella. Valtakunnallisista liikuntajärjestöistä Olympiakomitean ohella olosuhdetyötä tekevät lajiliitot omien olosuhteidensa osalta sekä Suomen Latu ulkoilun olosuhteiden osalta. Lisäksi useilla muilla valtakunnallisilla järjestöillä ja toimijoilla kuuluu tehtäväkenttään toimintaa, jolla edistetään olosuhteiden kehittämistä, kuten Pyöräliitto ja Pyöräilykuntien verkosto, Suomen liikunnan ammattilaiset, Ikäinstituutti ja Metsähallitus.

Suomessa arvioidaan olevan nykyisellään yli 45 000 liikuntapaikkaa.

Lisää tietoa liikuntapaikoista.

Lisää tietoa liikuntapaikkarakentamisesta.

Seuratoiminnan elinvoimaisuuden kannalta tulevaisuuden erityishaasteena on turvata seuroille riittävästi laadukkaita harjoitusolosuhteita ilman kustannusten nousemista harrastamisen esteeksi.

Olympiakomitean ja KIHU:n selvityksen (2017) mukaan kolmannes liikuntaseuroista on tyytymättömiä nykyiseen olosuhdetilanteeseensa, ja tilanne oli vuonna 2023 ennallaan Olympiakomitean seurakyselyn perusteella. 

Yleisimmin olosuhteisiin liittyviä haasteita on kilpailupainotteisissa sekä junioritoimintaan keskittyvissä seuroissa. Olosuhdeongelmat korostuvat erityisesti kasvavien lajien osalta suurissa seuroissa ja suurimmassa kaupungeissa. Liikuntapaikkanäkökulmasta painetta on seuratoiminnan osalta erityisesti monikäyttöisten sisähallien saamisessa kasvukeskuksiin.

Huippu-urheilun osa-alueella työtä on tehtävä erityisesti kansainvälisen menestymisen mahdollistavien harjoitteluolosuhteiden luomiseen huipulle pyrkiville urheilijoille. Tässä urheiluakatemiaverkoston toimintaympäristöllä on keskeinen rooli.

Omatoimisen liikunnan lisäämisen näkökulmasta on ensisijaista kiinnittää huomioita arkiympäristön liikuntaolosuhteisiin. Lasten ja nuorten osalta erityisen tärkeässä asemassa ovat turvalliset ja esteettömät koulureitit, koulujen ja päiväkotien pihat sekä koulujen yhteydessä olevat liikuntatilat.