Vastuullinen järjestötoiminta

Haluamme varmistaa vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme, ja tässä asiassa tuemme myös jäsenistöämme vahvasti. Tavoitteenamme on toimia edelläkävijänä myös kansainvälisesti.  

Reilun Pelin periaatteet vastuullisen urheiluliikkeen perusta

Vastuullisuustyömme perustana on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto. Ohjeisto pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. Reilun Pelin eettisissä periaatteissa on ennen kaikkea kysymys päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa.

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (suomi, ruotsi, englanti) on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu. 

Vastuullisuusohjelman päivitys on parhaillaan käynnissä. Vaikuta ja anna palautetta ohjelmaluonnoksesta 30.8. mennessä!

Tukea jäsenjärjestöille

Palvelemme jäsenjärjestöjämme vastuullisuusasioissa monin eri tavoin. Kaikki perustuu yhdessä laadittuun vastuullisuusohjelmaan, joka antaa yhteisen pohjan vastuullisuustyölle. Tähtiseura-laatuohjelman avulla autamme lajiliittoja vastuullisuustavoitteiden viemisessä seuratasolle, sillä vastuullisuusohjelman sisällöt ovat osa seurojen Tähtiseura-ohjelmaa.

Autamme jäseniämme toteuttamaan vastuullisuusohjelmaa järjestämällä säännöllisesti vastuullisuusklinikoita ja erilaisia koulutuksia sekä tuottamalla oppaita ja materiaaleja. Annamme sparrausta ja neuvontaa kymmenille jäsenjärjestöille vuosittain. Meitä voi lähestyä sekä pienillä että isoilla asioilla!

Näiden lisäksi teemme myös: 

  • LiikunNaiset –tasa-arvotyön verkoston ja urheilun ympäristövastuuverkostojen ylläpitäminen
  • Valmiit kyselyt toiminnan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden arvioimiseksi 
  • Yhteisten viestien, viestintämateriaalien ja kampanjoiden tuottaminen
  • Eettisten asioiden keskitetty kurinpito
  • Yhteinen Whistleblowing-ilmoituskanava
  • Kansainvälisen vaikuttamisen tuki

Vastuullisuusklinikat

Vastuullisuusklinikoilla käydään keskustelua ajankohtaisista vastuullisuuteen liittyvistä aiheista. Vastuullisuus on lisäksi kuukausittain osana lajiliittojen toiminnanjohtajien aamua. 

Vastuullisuus järjestön toiminnassa

Hyvän hallinnon mukainen toiminta herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden.

Hyvä hallinto lajiliitossa -oppaan tarkoituksena on auttaa lajiliitoissa toimivia luottamus- ja toimihenkilöitä sekä toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia ja lajiliiton jäseniä ymmärtämään, mitä hyvä hallinto urheilun lajiliitossa sisältää.

Tutustu Hyvä hallinto lajiliitossa -oppaaseen sekä kurinpidon mallisääntöihin aineistopankissamme.

Aiheesta lisää myös Johtamisen tueksi -alasivulla.

Turvallisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia ilman, että yksikään kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisen urheilun parissa toimivan vastuulla on varmistaa, että kaikki toimijat, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin ovat turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. 

Lisäksi urheilun toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä, terveellisiin elämäntapoihin kannustava sekä fyysisiltä olosuhteiltaan turvallinen. 

Keskitetty vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmä 

Vakavissa eettisissä rikkomuksissa asiat voidaan tutkia, kurinpitovaatimus esittää ja asia päättää keskitetyssä kurinpitomenettelyssä. Menettelyssä sovelletaan urheiluyhteisön yhteisiä eettisten asioiden kurinpitomääräyksiä ja asiat ratkaisee urheiluyhteisön yhteinen kurinpitolautakunta. 

Lue lisää kurinpitolautakunnan nettisivuilta. 

Työn tueksi

Tarjoamme turvallisen toimintaympäristön kehittämiseksi koulutuksia, materiaaleja ja neuvontaa. 

Lupa välittää, lupa puuttua -opas, koulutusmateriaali, kurinpidon mallisäännöt lajiliitoille ja seurojen mallisäännöt löytyvät aineistopankistamme. 

Tutustu myös näihin

Ulkopuoliset sovittelijat voivat auttaa käsittelemään ristiriitatilanteita. THL tarjoaa maksutonta sovitteluapua

Yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa turvallista ja syrjimätöntä ympäristöä, johon kaikki voivat kokea itsensä tervetulleeksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, taloudellisesta tilanteesta tai muusta yksilöön liittyvästä ominaisuudesta. Tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten välistä syrjimättömyyttä sisältäen myös ymmärryksen sukupuolen moninaisuudesta. 

Työn tueksi

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyt ovat kätevä tapa selvittää miten nämä aihealueet toteutuvat lajiliiton tai lajiliittojen seurojen toiminnassa. Tarjoamme jäsenjärjestöjen käyttöön valmiit kyselypohjat sekä toimitamme tulokset tilaajan käyttöön. Seurakysely on lajiliittokohtainen eli yksittäinen urheiluseura ei voi tilata kyselyä.

Tutustu kyselyiden malleihin, jotka löytyvät aineistopankistamme.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten edistetään yhdenvertaisuutta ja miten puututaan syrjintään. Aineistopankistamme löydät materiaaleja liittyen yhdenvertaisuussuunniteluun, tasa-arvoisempaan urheiluun, syrjintään puuttumiseen sekä vinkkejä toiminnan yhdenvertaisuuden arviointiin ja kehittämiseen. 

Tutustu myös näihin

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat aikamme keskeisiä haasteita ja vaikuttavat myös siihen, miten ja minkälaisissa olosuhteissa voimme tulevaisuudessa liikkua ja urheilla. Siksi on tärkeää, että vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia ja teemme osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Urheilu tavoittaa paljon ihmisiä ja siksi sillä on myös merkittävä mahdollisuus lisätä ympäristötietoisuutta ja esimerkkiä ympäristön huomioimisessa. 

Työn tueksi

Olemme tehneet mallipohjan, joka antaa suuntaviivat ympäristöohjelman/-suunnitelman tekemisestä oman järjestön käyttöön. 

Oman työnsä keskeisiä ympäristövaikutuksia voi lisäksi kartoittaa erillisellä työkalullamme.

Ympäristöohjelman mallipohja ja ympäristövaikutusten arviointityökalu löytyvät aineistopankistamme.

Tutustu myös näihin

Jokaisella on oikeus reiluun peliin ja reiluun kilpailuun. Reilu kilpailu tarkoittaa sitä, että urheilemme puhtaasti käyttämättä kiellettyjä aineita ja menetelmiä. Antidopingtyöstä ja kilpailumanipulaation torjunnasta vastaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK

Työn tueksi

SUEKin sivustolta löytyy kattavasti tietoa antidopingtoiminnasta ja kilpailumanipulaatiosta. Tutustu heidän sivustollaan ainakin näihin aiheisiin:

Tutustu myös näihin SUEKin koulutuksiin