Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Tuloskortti 2022 auttaa lasten ja nuorten liikunnan suunnittelua, kehittämistä ja tiedolla johtamista

Tuloskortti 2022 on tutkimuspohjainen yhteenveto lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä. Se tukee liikuntaan liittyvien toimien kohdentamisessa ja seurannassa sekä tarjoaa perustan tehtäville päätöksille. Suomi on ollut mukana, ja myös menestynyt hyvin, tuloskorttien kansainvälisessä peruskouluikäisten vertailussa. Tuloskortti 2022 on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä julkaisuna.

Liikkujan polku -verkostolle esiteltiin Tuloskortti 2022 -materiaalia lasten ja nuorten liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvän päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun tueksi. Esittelijöinä toimivat johtava tutkija Tuija Tammelin sekä johtava asiantuntija Piritta Asunta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesiltä.

Miten tuloskortti auttaa vähentämään paikallaanoloa ja lisäämään liikettä?

Liikkujan polku -verkosto pyysi tutkijoita kuvailemaan, miten he hyödyntäisivät tuloskorttia tiedolla johtamisen työvälineenä. Ideoita pyydettiin mm. siihen, miten raporttia voisi hyödyntää kunnissa, liikuntaa edistävissä järjestöissä sekä liitto- ja seuratasolla.

-Tuloskortti näyttää, keitä vähän liikkuvat ovat. Se osoittaa selvästi, että meidän tulisi kohdistaa toimenpiteitä niin valtakunnallisella kuin paikallistasoilla erityisesti tyttöihin ja ulkomaalaistaustaisiin. Lisäksi meidän tulee ottaa huomioon toimintarajoitteiset aiempaa paremmin, Piritta Asunta ohjeisti. Hän muistutti, että tuloskortissa toimintarajoitteisiin sisältyy fyysisten toimintarajoitteiden lisäksi myös kognitiiviset, sosiaaliset ja psyykkiset toimintarajoitteet. Niiden huomioiminen toiminnan suunnittelussa on yhtä tärkeää kuin fyysisten toimintarajoitteiden.

Tuija Tammelin puolestaan mainitsi tuloskortin hyödyksi tutkimustulosten jakamisen. Tiedon laaja levittäminen auttaa toimijoita kaikkialla ja mahdollistaa perustellun päätöksenteon osoittamalla missä nyt mennään, mihin ollaan menossa ja ovatko tehdyt toimenpiteet onnistuneet:

-Kun pystytään mittamaan, pystytään myös seuraamaan. Esimerkiksi kuntien hyvinvointi­strategioissa ja suunnitelmissa voidaan huomioida nykytila ja trendit. Näiden tietojen pohjalta pystytään luomaan myös konkreettisia tavoitteita, joiden avulla tilannetta voidaan tietoisesti parantaa. Lisäksi raportin laajuus tukee päätöksentekoa – kaikki toimijat on saatava mukaan. Ei vain liikunnan edistäjät. Liikkumista voi toteuttaa niin monella tavalla.”

Liikkuminen ja paikallaanolo on maailmanlaajuinen ongelma

Tilaisuudessa heräsi keskustelu suomalaisten lasten ja nuorten liikuntamäärien jatkuvasta vähenemisestä ja toisaalta kansainvälisessä vertailussa pärjäämisestä. Voimmeko me suomalaiset olla tyytyväisiä tilanteeseen, jossa suoriudumme hyvin kansainvälisessä vertailussa, mutta toisaalta lasten ja nuorten liikuntamäärät putoavat jatkuvasti?

-Tämä tilanne herättää kieltämättä ristiriitaisia ajatuksia. Kansainvälisesti olemme mukavasti muitten linjassa, mutta tekemistä meillä kyllä piisaa, Tammelin linjasi. Hän myös kertoi, että kansainvälisessä kouluikäisten vertailussa käytettiin liikkumissuosituksen toteutumisen osalta löysempää kriteeriä kuin Suomen omassa tuloskortissa, jotta tulokset saatiin samaan linjaan muiden maiden kanssa.

Tuloskortista Tammelin nosti esille myös yhä selvemmän jakautumisen vähän ja paljon liikkuviin:

-Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen osalta tilanne ei ole hyvä. Meidän tulisi kyetä puuttumaan erityisesti tilanteen polarisoitumiseen: Meillä on varttumassa todella vähän liikkuvien joukko, joka hyötyisi todella paljon liikkumisen lisäämisestä. Heidät tulisi saada tavalla tai toisella mukaan liikkumisen maailmaan.

Kyseessä on kaikkien yhteinen asia

Tammelin ja Asunta painottivat esityksessään terveyden ja liikkumisen edistämisen olevan koko yhteiskunnan tehtävä. He kannustivat kaikkia päätöksentekijöitä joka tasolla ja toimintaympäristössä mahdollistamaan lasten ja nuorten liikkumisen sekä poistamaan siihen liittyviä esteitä. Heidän viestinsä oli, että liikunnan edistäminen vaatii yhteistyötä. Kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön liikkumiseen ja liikuntaan. Tehdyt päätökset ja niiden vaikutukset näkyvät konkreettisesti lasten arkielämässä.

 

Tutustu ja hyödynnä

Tuloskortti 2022

Kansainvälinen vertailu

Liikkujan polku verkoston esitys