Liikettä Eurooppaan – urheiluyhteisön eurovaalitavoitteet on julkaistu

Suomen Olympiakomitea on julkaissut liikunnan ja urheilun eurovaalitavoitteet. Suomen liikunta- ja urheiluyhteisö haluaa nostaa eurovaaleissa esille liikkumisen, liikunnan ja urheilun roolia yhteiskunnassamme. Julkistus käynnistää samalla liikuntayhteisön eurovaalikampanjan.

EU-päätöksenteossa liikkuminen, liikunta ja urheilu jäävät usein muiden teemojen jalkoihin. Päättäjiä muistutetaan vaalien alla siitä, että yhteispelillä ja keskustelulla saamme aikaan parempia, vaikuttavampia ja liikuttavampia päätöksiä.

– On tärkeää, että EU-rahoitusta pystytään entistä tehokkaammin kanavoimaan liikuntaan ja urheiluun poikkihallinnollisesti, mm. vihreän siirtymän rahaa energiatehokkaaseen liikuntapaikkarakentamiseen. EU-rahoituksen merkitys liikuntajärjestöille tulee kasvamaan, kun valtionavustuksia liikuntaan supistetaan rajusti, eikä kuntatalouden tilannekaan näytä valoisalta, toteaa Olympiakomitean toiminnanjohtaja Taina Susiluoto.

Suomea ja koko Eurooppaa vaivaavat lukuisat kriisit, jotka haastavat fyysistä sekä psyykkistä hyvinvointiamme, taloutta, kriisinkestävyyttä ja turvallisuutta, demokratiaa, osallisuutta, ilmastoa sekä nuoriamme. Liikunnalla ja urheilulla on mahdollisuus olla ratkaisemassa näitä keskenään osin lomittuvia kriisejä. Tätä potentiaalia ei ole vielä onnistuttu täysimääräisesti hyödyntämään EU-tasollakaan.

– Liike, liikunta ja urheilu ovat yhteiskunnallemme oikea runsaudensarvi, josta saamme paljon elinvoimaa, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, toimintakykyä sekä resilienssiä. Ehdotamme EU:lle poikkihallinnollista liikunnan ja urheilun strategiaa, jotta tämä potentiaali tunnistettaisiin läpileikkaavasti eri sektoreilla, kertoo Susiluoto.

Vaikka EU:lla ei ole lainsäädäntövaltaa liikuntapolitiikassa, EU:ssa tehdään eri sektoreilla jatkuvasti päätöksiä, jotka vaikuttavat liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun. Toisinaan seuraukset voivat olla yllättäviäkin ja haastaa perustavanlaatuisesti eurooppalaista urheilumallia, jonka tunnuspiirteitä ovat mm. vapaaehtoistyö, autonomia ja pohjautuminen arvoihin, kuten reilu peli ja vastuullisuus. Mallin perusta ovat urheiluseurat, jotka ovat järjestäytyneet lajeja hallinnoivien lajiliittojen mukaisesti. Urheilumallin huipulla mittelöivät maailman parhaat huippu-urheilijat ja joukkueet.

– Tarvitaan niin urheiluyhteisön sisäistä keskustelua kuin dialogia päättäjien kanssa siitä, miten urheilumalli pysyy relevanttina ajassamme sekä miten sen arvokkaita piirteitä, kuten urheiluseuroja, vapaaehtoistyötä, autonomiaa ja arvoja voidaan vahvistaa, yhteistyössä julkisen, yksityisen ja järjestösektorin kanssa. Tarvitsemme kestävää rahoitusta ja byrokratian purkamista myös EU-tasolla, jotta järjestöt voivat jatkaa vapaaehtoistoiminnan vivuttamista ja sitä kautta valtaisan arvon luomista koko yhteiskunnalle, Susiluoto vetoaa.

Eurovaalikampanjan ja -tavoitteiden teemat ovat:

 1. Liikkumattomuus maksaa liikaa – nostetaan liikunta mukaan päätöksentekoon
 2. Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike – vahvistetaan sitä EU-euroilla
 3. Eurooppalainen urheilumalli – turvataan liikunnan ja urheilun kivijalka
 4. Liikunnalla kestävämpiä ja vihreämpiä yhteiskuntia sekä liikuntapaikkoja

Liikunnan ja urheilun ratkaisut tiivistettynä:

 • Rakennetaan koko EU:lle poikkihallinnollinen liikunnan ja urheilun strategia (EU Strategy on Sport and Physically Active Lifestyle)
 • Käydään jatkuvaa dialogia päättäjien ja urheiluliikkeen välillä sekä etsitään yhdessä ratkaisuja, joilla suojellaan ja vahvistetaan eurooppalaisen urheilumallin piirteitä, kuten urheiluseuroja, vapaaehtoistyötä, autonomiaa ja arvoja kuten vastuullisuutta
 • Varmistetaan, ettei urheiluseuroille ja muille liikuntajärjestöille aiheudu perusteettomia rajoituksia, byrokratiaa ja kustannuksia EU:n eri sektoreilla tehtävien päätösten takia.
 • Perustetaan EU:n urheiludialogi (EU Sport Dialogue), jotta päätökset EU:ssa aidosti tukevat työtä liikkeen, liikunnan ja urheilun edistämiseksi
 • Sisällytetään liikunta ja urheilu poikkileikkaavasti EU-rahoitusohjelmiin seuraavalla rahoituskaudella
 • EU-rahoitusta tulee rakentaa saavutettavammaksi ruohonjuuritason liikunnan ja urheilun toimijoille mm. vähentämällä byrokratiaa ja yksinkertaistamalla hakuja sekä tarvittaessa luomalla kiintiöitä.
 • Ohjataan EU-rahoitusta kestävien ja saavutettavien liikuntapaikkojen rakentamiseen sekä olemassa olevien liikuntapaikkojen korjaamiseen ja uudistamiseen

Eurovaalitavoitteet ovat vapaasti kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden hyödynnettävissä. Lisäksi esittelemme tavoitteet tapaamisissa ehdokkaiden kanssa. Kannustamme kaikkia eurovaaliehdokkaita kertomaan somessa, miten he edistäisivät liikkumista, liikuntaa ja urheilua EU-päätöksenteossa sekä postaamaan näkemyksensä tunnisteilla #LiikettäEurooppaan ja #liikuntaehdokas. Kampanjan teemoja nostetaan lisäksi esille muissa liikuntayhteisön päättäjätapaamisissa ja viestinnän keinoin.

Vaalikampanjaa on valmisteltu kevään aikana yhteistyössä Olympiakomitean jäsenjärjestöjen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Teemaa on käsitelty liikuntayhteisön kanssa laajemmin mm. vaikuttamisklinikassa ja Olympiakomitean sekä OKM:n liikunnan vastuualueen yhteisillä EU-aamukahveilla. Lisäksi yhteistyötä tehdään Tanskan ja Ruotsin sisarjärjestöjen sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa.

Lue täältä tavoitteet suomeksi: Liikettä Eurooppaan – liikuntayhteisön eurovaalitavoitteet 2024 (pdf)

Målsättningarna för motions- och idrottsgemenskapen inför valet till Europaparlamentet 2024 (pdf)

Goals of the Finnish sports movement for the EU elections 2024 (pdf)

Lisätiedot:

Taina Susiluoto, Olympiakomitean toimitusjohtaja, taina.susiluoto@olympiakomitea.fi, 050 3319 832

Kaisa Larjomaa, Olympiakomitean yhteiskuntasuhdepäällikkö, kaisa.larjomaa@olympiakomitea.fi, 040 757 6643

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista