Liikunta- ja urheiluyhteisön selvitys verkoston rakenteesta ja yhteisistä palveluista – lähtötilanteen määrittelystä kohti konkretiaa  

Olympiakomitean johdolla käynnistettiin alkuvuodesta selvitykset liikunta- ja urheiluyhteisön verkoston rakenteesta ja yhteisistä palveluista. Yhteisen aloitustapaamisen jälkeen työ on lähtenyt liikkeelle myös molemmissa työryhmissä. Ensimmäisissä työryhmätapaamisissa lähdimme tarkentamaan ja konkretisoimaan selvitystyön tavoitteita. 

Liikunnan ja urheilun ytimen vaaliminen ja tulevaisuuden takaaminen – näin kiteytyy selvitystyölle asetettu yhteinen tavoite. Lisäksi molemmille työryhmille on muodostunut konkreettiset omat tavoitteet. Urheiluyhteisön verkostoa tarkastelevassa työryhmässä haluamme kuvata liikunnan ja urheilun verkoston nykytilan ja sen mahdolliset muutos- ja päivitystarpeet. Osana verkoston tarkastelua toteutamme myös kokonaisarvioinnin Olympiakomitean jäsenkategorioista. Yhteisiä palveluja käsittelevä ryhmä vastaavasti haluaa vastauksia siihen, miten edellä mainittu urheilun ydin voidaan säilyttää jopa 20 prosentin leikkaustilanteessa suuntaamalla resurssit ydintekemiseen ja löytämällä synergiaa yhteisistä palveluista. 

Työlle asettaa haasteensa organisaatioiden autonomia, erilaisuus ja päätöksentekomallin puuttuminen. Jokaisella organisaatiolla on luonnollisesti myös omat tavoitteensa, jotka nousevat niiden omista strategioista, visioista ja missioista. Kenties yksi potentiaalinen lopputulema selvitystyölle voi olla valtakunnallisten tavoitteiden hahmottuminen. Tahtotila selvitysten tekemiselle on yhteinen! 

Kuten työn alkaessa todettiin, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun urheiluyhteisö tekee selvitystä rakenteestaan ja palveluistaan. Vaikka tiukentuva taloudellinen tilanne konkretisoi selvityksen tarpeellisuuden, on muutokselle merkittäviä muitakin ajureita. Väestörakenteen muutos, digitalisaatio, liikkumattomuus ja järjestötoimintaan kohdistuvat uudet tehtävät ja odotukset asettavat organisaatiot aivan uudenlaisten haasteiden äärelle. Ilman taloudellista painettakin on ajankohtaista tarkastella, tukeeko nykyinen verkosto liikunnan ja urheilun etua, ja toisiko yhteiset palvelut ja lisäsynergioiden löytäminen enemmän resursseja ydintekemiseen. Urheilun vahvuus on yhteisöllisyydessä ja sitä vahvuutta meidän pitää pystyä hyödyntämään toiminnassamme yhä enemmän. Ollakseen ketterä tulevaisuuden haasteiden edessä, tarvitsee urheiluyhteisö tässä hetkessä uskallusta katsoa tulevaisuuteen. 

Ensimmäisten tapaamisten aikana olemme identifioineet urheiluyhteisön vahvuuksia ja kehityskohteita. Selvitystyössä keskitymme kehityskohteiden lisäksi siihen, että urheiluyhteisön olemassa olevia ja tunnistettuja vahvuuksia voidaan entisestään parantaa. Erityiseksi vahvuudeksi työryhmissä nostettiin liikunnan ja urheilun toimintaympäristön monipuolinen ja kokonaisvaltainen ymmärrys. Lisäksi koimme vahvuudeksemme, että urheiluyhteisö tuottaa lisäarvoa jäsenilleen ja sidosryhmilleen. Olemme sitoutuneita, motivoituneita ja kannamme vastuumme. Vastaavasti työryhmien tunnistamat kehityskohteet kertovat selvitysten tekemisen tarpeellisuudesta. Työryhmien mukaan urheiluyhteisöllä on kehitettävää erityisesti prosessien, rakenteiden, roolien sekä vastuiden selkeydessä.  

Seuraavien tapaamisten aikana työ konkretisoituu entisestään. Yhteisten palveluiden osalta selvitämme kyselyn avulla yksityiskohtaisesti, mihin toimintoihin resurssit tällä hetkellä ohjautuvat. Tämän perusteella haluamme tunnistaa potentiaalisia mahdollisuuksia yhteisten palveluiden järjestämiselle. Myös verkostotyö lähtee konkretisoitumaan tämänhetkisen verkoston kuvauksella ja päivitystarpeiden identifioinnilla. 

 

Teksti ja lisätietoja  

Emilia Ottela 

emilia.ottela@olympiakomitea.fi 

044 366 9633 

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista