Olympiakomitea kysyi, seurat vastasivat: Seurajohtajat huolestuneita kustannusten noususta ja toivovat Olympiakomitean tukevan seuratoimintaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua

Olympiakomitean keskeisenä tehtävänä on urheiluseurojen elinvoiman kasvattaminen. Seuratoiminnalla on Suomen suurimpana kansanliikkeenä suuri vastuu suomalaisten liikuttajana ja yhteisöllisyyden rakentajana. Haastavat ajat haastavat oleellisesti myös seuratoimintaa. Kustannukset nousevat hintojen nousun myötä, mutta samalla yhteiskunta ja lasten vanhemmat toivovat harrastamisen hintojen kohtuullisuutta sekä yhdenvertaisia harrastamisen mahdollisuuksia kaikille. Seurajohtajista yli kaksi kolmasosaa on huolissaan kustannusten noususta. Asia selviää Olympiakomitean lokakuussa 2023 toteuttamassa kyselyssä seurajohtajille. Tilanne edellyttää meiltä innovatiivisuutta, rohkeutta lisätä yhteistyötä sekä vahvistaa dialogia päättäjien kanssa.

Tukeaksemme urheiluseuroja parhaalla mahdollisella tavalla Olympiakomitea toteutti kyselyn seurajohtajille: kysyimme seuroilta mitkä asiat heitä huolestuttavat ja mitä seurat ehdottavat ratkaisuksi. Kyselyyn kutsuttiin vastaamaan kaikki Suomessa toimivien urheiluseurojen johtohenkilöt. Kyselyyn vastasi 565 seuratoimijaa. Vastanneista 94 % toimii seuran puheenjohtajana, toiminnanjohtajana tai hallituksen jäsenenä. Kaiken kaikkiaan vastanneiden seuroissa on 254 000 jäsentä ja seurojen keskimääräinen jäsenmäärä on 450. Pienimmässä seurassa on yhdeksän jäsentä, kun taas suurimmassa 8 500.

Eniten seuroja huolestuttaa kustannusten nousu

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että seurajohtajat ovat erityisen huolissaan seuroihin kohdistuvien kustannusten noususta. Seurajohtajista 69 % on erittäin paljon tai paljon huolissaan kustannusten noususta. Vastaavasti yli puolet (57 %) on hyvin huolissaan avustusten määrän vähenemisestä.

Harrastaminen maksaa 10-vuotiaalle lapselle vastanneiden seuroissa keskimäärin 53 euroa kuukaudessa ja 15-vuotiaan kilpaurheilijan kustannukset ovat 159 euroa kuukaudessa. Seuroista yli kolmannes pystyy tarjoamaan mahdollisuuden 10-vuotiaalle harrastajalle alle 20 eurolla (36%) ja 15-vuotiaalle kilpaurheilijalle alle 50 eurolla (35%) kuukaudessa.

Kyselyyn vastanneiden seuroista 66 % ei ole vielä nostanut maksuja, mutta mikäli seuroihin kohdistuvat maksut jatkavat nousuaan, on seurojen pakko nostaa hintojaan.

– On erittäin positiivista, että kaksi kolmannesta vastanneista seuroista ei ole joutunut nostamaan syksyn aikana hintoja, ainakaan vielä. Seurat todella tekevät haastavassa ajassa töitä sen eteen, että harrastamisen hinnat olisivat kohtuullisia ja harrastaminen olisi mahdollista monelle. Toivon päättäjiltä tukea tähän mm. siten, ettei olosuhteiden kustannuksia seuroille nosteta, toteaa Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla.

Keskeistä on, että kunnat tukevat urheiluseuroja myös jatkossa. Huolta aiheuttaa lisäksi arvonlisäveron nosto ja OKM:n valtionavustusleikkaukset, jotka uhkaavat liikuntajärjestöjen toimintaedellytyksiä.

Vapaaehtoistoimijoiden riittävyys ja seuratoimintaan sitoutuminen haastavat seuroja

Suomalaisen seuratoiminnan kivijalka ovat vapaaehtoiset toimijat. Kustannuskysymysten jälkeen suurimmaksi huolenaiheeksi nousi vapaaehtoisten riittävyys ja seuratoimintaan sitoutuminen. Seurajohtajista 72 % on huolissaan vapaaehtoisten riittävyydestä: erityisesti vapaaehtoisia kaivataan esim. hallitustehtäviin ja talkootöihin. Lisäksi vastanneista 59 % kertoi olevansa huolissaan toimijoiden sitoutumisesta.

”Seurat, jotka eivät työllistä liikunnan ammattilaisia jäävät kaikissa hankkeissa lapsipuolen asemaan,sillä vapaaehtoisresurssit eivät riitä liikunta-alan asiantuntemusta vaativaan kehittämiseen.”

Vastuullisuusasiat ovat osa seuratoimintaa

Seuroihin kohdistuu nykyisin paljon vaatimuksia vastuullisesta seuratoiminnasta. Huomioitavaa kuitenkin on, että 52 % vastanneista ei kokenut teemaa erityisen haastavana.

Seurat ovat varsin tyytyväisiä seurojen päätoimisten ja vapaaehtoisten osaamiseen. Olosuhteiden osalta seurojen kokemukset jakautuivat tasaisesti. Olosuhteet koettiin melko riittäviksi, kuin myös niiden toimivuus seurojen tarpeisiin. Pelko kustannusten noususta on kuitenkin suuri.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen keskiöön

Kyselyyn vastanneet seurajohtajat pitävät äärimmäisen tärkeänä, että Olympiakomitea vaikuttaa päättäjiin sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla ja seuratoiminnan merkitys nousee esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. He kokevat tärkeänä, että toiminnan elinvoimaa turvataan vaikuttamalla yhteiskunnan avustuksiin ja tukien jatkuvuuteen. Hanketukien sijaan tukea kaivataan pitkäjänteisesti perustoimintaan. Lisäksi seurajohtajat toivovat vahvaa vaikuttamista olosuhdekustannusten nousun kurissa pitämiseen.

”Selkeämpää jakoa liikuntapalveluiden tuottamiseen kuntien, kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin välille. Yhdistyslakia voisi myös olla aika tarkastella ja päivittää. Lakia lasten harrastetoiminnan hintojen hillitsemiseksi voisi myös pohtia. Tehdä selvempiä linjauksia lasten ja nuorten liikkumiselle ja harrastustoiminnalle.”

Vastausten määrä yllätti positiivisesti

– Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme paljon vastauksia mikä kertoo varmasti osaltaan seurojen haastavasta tilanteesta. Vastaukset antavat meille hyvän kuvan seuratoiminnan tämänhetkisestä tilasta sekä konkreettisia toiveita ja kehitysehdotuksia. Urheiluharrastus on yksi syrjäytymiseltä suojaava tekijä, suuri ilon ja itsensä toteuttamisen mahdollistaja sekä tärkeä kotouttamisen väline. Siksi on erityisen tärkeää, että varmistamme jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden harrastaa ja että tuemme urheiluseuroja monipuolisen toiminnan ja harrastamisen järjestämiseksi, linjaa Jaana Tulla.

Seurakysely syksyllä 2023 TULOSRAPORTTI

Lisätietoja:

Jaana Tulla
johtaja, seura- ja jäsentoimintayksikkö, Suomen Olympiakomitea