Olympiakomitean lausunto arvonlisäveron alarajasta

Viite: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 50/2024 vp)

Hallituksen esitys arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta on järkevä ja verojärjestelmää selkeyttävä. Esitys vähentää byrokratiaa. Hallituksen esitys on myös teknisesti hyvä. Materiaalin esimerkit havainnollistavat hyvin esitystä ja parantavat yhteistä ymmärrystä pykälien sisällöstä.

Järjestömaailmassa elinkeinotoiminnan osuus yhdistyksen tulonhankinnassa on pieni, mutta tulevaisuudessa elinkeinotoiminnan osuuden kasvu voi olla ratkaisu pienentyviin julkisiin avustuksiin. Toisaalta liikunta- ja urheiluseurat ostanevat tulevaisuudessa enemmän esimerkiksi liikunnan ohjauspalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta, kun seuroilla ei ole mahdollisuuksia palkata omia työntekijöitä. Liikunnanohjaajat toimivat tulevaisuudessa enemmän yrittäjinä. Tässä muutostilanteessa kaikki elinkeinotoiminnan aloittamisen kynnystä laskevat toimenpiteet ovat tarpeellisia. Voisimme ajatella, että 15 000 euroa korkeampi arvonlisäveron alaraja tukisi tätä.

Hallitusohjelman tavoitteena on selkiyttää arvonlisäverotusta liikkumiseen kannustavaksi ja tukea liikuntaa verotuksen keinoin. Arvonlisäverolain tulevaa parantamista ajatellen liikunnan ja urheilun elinkeinotoimintaa helpottava ja verojärjestelmää selkeyttävä muutos olisi kaikkien liikunnan ja urheilun palvelujen sama arvonlisäverokanta. Tällä hetkellä tilan väliaikainen luovutus ja liikuntalajin ohjaaminen ovat alemmassa verokannassa, mutta vaikeasti tulkittava liikuntalajin opettaminen on normaalissa verokannassa. Yhteiskunnan näkökulmasta olisi järkevää, että kaikki liikunta olisi alemmassa verokannassa. Verotus selkeytyisi, kaikkien hallinnollinen taakka vähenisi. Verolliset liikuntapalvelut olisivat kohtuuhintaisia ja niiden käyttö kasvaisi. Samalla verotulot kasvaisivat, väki liikkuisi ja olisi paremmassa kunnossa. Ajan kanssa se heijastuisi sotemenojen laskuna ja hyvinvoinnin kasvuna Suomessa.

Olympiakomitea esittää, että jatkossa kaikki liikunnan edistämiseen liittyvä verotus tulisi olla alemmassa arvonlisäverokannassa.

Helsingissä 28.5.2024

Taina Susiluoto

toimitusjohtaja

Suomen Olympiakomitea