Olympiakomitean lausunto luonnoksesta liikuntatutkimuksen suunta-asiakirjaksi

Viite: Luonnos liikuntatutkimuksen suunta-asiakirjaksi (VN/14317/2024)

Suomen Olympiakomitea kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta liikuntatutkimuksen suunta-asiakirjaksi. Olympiakomitea kiinnittää lausunnossaan huomiota liikkumisen, liikunnan ja urheilun tutkimuksessa seuraaviin seikkoihin:

Suunta-asiakirjan luonnoksen luvut 1–4

Kattava koonti aiempien vuosien liikuntatieteellisestä tutkimuksesta, sen teemoista, hankkeista ja tiedon tuottajatahoista on tarpeellinen osa asiakirjaa, sillä se taustoittaa hyvin nyt käsillä olevaa esitystä tulevien vuosien suunta-asiakirjaksi ja sen mukaisiksi tutkimuksen teema-alueiksi ja kriteereiksi.

Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma ACTIVE (luku 5.1)

Ei kommentoitavaa.

Linjaukset tutkimushankkeiden teema-alueista ja kriteereistä (luku 5.2)

Esitettyjen teema-alueiden monipuolisuus ja painotukset tarjoavat mahdollisuuden kohdistaa tutkimusta alueille, joilla sillä on suurin potentiaali vaikuttaa liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Teema-alueen 2. laajennus kattamaan liikunnan ja urheilun sekä osallisuuden, yhteisöllisyyden, vastuullisuuden ja ekologisen kestävyyden on tärkeä lisäys verrattuna aiempaan teemoitukseen. Teema-alueessa 1. on tärkeä kirjaus liikunnan vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista. Tämä kaipaisi mielestämme vielä tarkentavan ja asian tarkastelua laajentavan määrittelyn joko omana kohtanaan tai teema-alueen 1. kuvausta tarkentaen. Vaikutusten ja vaikutusmekanismien tulisi kattaa niin liikkuminen, liikunta kuin urheilu ja tarkastelun kohdentua yksilöiden, yhteisöjen ja/tai koko yhteiskunnan tasolle.

Näemme tärkeänä, että huippu-urheilu säilyy yhtenä teema-alueenaan (teema-alue 3.). Suomalaisen urheilun TKI-toiminnan sekä kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmasta on myös oleellista, että hakemusten arvioinnissa huomioidaan tutkimuksen innovatiivisuus ja uutuusarvo.

Tutkimuksen korkea tieteellinen taso ja sen sovellettavuus käytäntöön ovat keskeisiä kriteerejä rahoituspäätöksiä tehtäessä. Tämä varmistaa, että rahoitetut hankkeet edistävät paitsi tiedon tuottamista myös sen hyödyntämistä käytännön toiminnassa ja päätöksenteossa. Pidämme tärkeänä tuotetun tiedon sovellettavuutta sekä sitä, että hankkeiden arvioinnissa eduksi katsotaan tulevaisuuden muutostekijöiden huomioiminen sekä erityisesti vuorovaikutus tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Näitä tukee myös hankkeilta edellytettävä viestintäsuunnitelma, jonka osalta nostamme esille, että sen tulisi kattaa tieteellisen viestinnän lisäksi erityisesti tulosten hyödyntämisen kannalta keskeisille toimijoille kohdentuvan viestinnän.

Tutkimuksista ja niiden osatuloksista tulisi jatkuvasti viestiä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi, koska monesti tutkimukset ja selvitykset tulevat myöhässä siihen, mitä päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tarvittaisiin. Liikunnan yhteiskunnallisen arvon vahvistamista tukisi pyrkimys ennakoivasti ajoittaa selvityksiä ja tutkimuksia isoihin yhteiskunnallisiin muutosprosesseihin.

Helsingissä 24.5.2024

Taina Susiluoto

toimitusjohtaja

Suomen Olympiakomitea