Olympiakomitean lausunto luonnoksesta valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Viite: Uutta vauhtia yhdenvertaisuuteen Suomessa Valtioneuvoston toimenpideohjelma rasismin
torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi VN/27386/2023 VNK 31

Suomen Olympiakomitea pitää tärkeänä, että Suomen hallitus on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä tekemään työtä rasismin vähentämiseksi. Väestön monimuotoistu essa yhteiskunnantoimijoilta tarvitaan uudistumista. Liikunnalla ja urheilulla ja laajemmin kansalaisjärjestötoiminnalla on yhteen kokoavana ja osallisuutta lisäävänä toimintana merkittävä rooli rasisminvastaisessa työssä ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Toimenpideohjelmassa on liikunnan osalta esitetty kaksi toimenpidettä: 1) liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustamisen vastuullisuuskriteerien tarkentaminen, järjestöjen vastuullisuustoiminnan arvioinnin toteuttaminen 2024 ja sen huomioiminen myös jatkossa valtionavustuksen määrän harkinnassa sekä 2) Et ole yksin -toiminnan vakiinnuttaminen (hallitusohjelman ja valtioneuvoston tiedonannon 2/2023 mukaisesti).

Toimenpiteet ovat ministeriöiden käynnissä olevia toimenpiteitä.

Lisäksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmän sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan läpileikkaavana toimena kehitetään harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeiden kautta harrastusten ohjaajien ja valmentajien pedagogista osaamista mm. yhdenvertaisuudessa ja syrjimättömyydessä ja rahoitettavien hankkeiden kautta edistetään lasten ja nuorten yhdenvertaisia harrastamismahdollisuuksia.

Olympiakomitea pitää hyvänä, että lisähuomion kohdentaminen nuorten yhdenvertaisuuden edistämiseen on nostettu toimintaohjelman läpileikkaavaksi linjaukseksi.

Uusia toimia ovat rasismin vastainen kampanja sekä yhdenvertaisuutta koskevien keskustelutilaisuuksien järjestäminen.

Olympiakomitea on mielellään mukana näissä molemmissa.

Olympiakomitea kiinnittää lausunnossaan huomiota liikunnan ja urheilun kannalta
kahteen keskeiseen asiaan:

Et ole yksin -toiminnan vakiinnuttaminen

Et ole yksin -toiminta on syntynyt tunnistettuun tarpeeseen ja siitä on muodostunut suomalaisen urheilun keskeinen tukipalvelu epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemisessä, vähentämisessä sekä tuen tarjoamisessa. Olympiakomitea pitää Et ole yksin -toimintaa erittäin tärkeänä ja kannattaa toiminnan vakiinnuttamista osana toimenpide ohjelmaa. Lapset ja nuoret kuuluvat tukipalvelun keskeiseen kohderyhmään ja toiminnassa vahvistetaan lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta. Et ole yksin -toiminnan toiminnan rahoitus on tärkeää turvata toimenpideohjelman määrärahoista ja kun toimintaa hallitusohjelman mukaisesti laajennetaan, tulee myös sen rahoitusta kasvattaa.

Resurssit

Yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanoon on osoitettu 6 miljoonan euron resurssi vauhdittamaan kansallista yhdenvertaisuustyötä. Samalla valtiontalouden leikkaukset ovat vähentäneet keskeisten toteuttajatahojen, kuten kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön käytettävissä olevia resursseja Liikunnan osalta tuleville vuosille suunnitellut merkittävät leikkaukset heikentävät liikuntajärjestöjen mahdollisuuksia toiminnan yhdenvertaisuuden kehittämiseen . Avustuksiin vaikuttavien vastuullisuuskriteerien tarkentamiseen liikuntajärjestöt tulee osallistaa mukaan, jotta kenttä pystyy ottamaan ne huomioon toiminnassaan ja avustusten määräytyminen olisi läpinäkyvämpää.

Helsingissä 10.6.2024

Taina Susiluoto

toimitusjohtaja

Suomen Olympiakomitea