Olympiakomitean lausunto peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta

Viite: Lausuntopyyntö peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta (VN/4219/2023)

Suomen Olympiakomitea katsoo, että samat peruspankkipalvelut, joita pankkien on tarjottava kuluttajille, tulisi olla myös yleishyödyllisten yhteisöjen (kuten urheiluseurat) saatavissa. Nykyään peruspankkipalveluita vastaavien palveluiden hinnoittelu lähtee siitä, että pankit kohtelevat myös yleishyödyllisiä yhteisöjä ikään kuin ne olisivat yrityksiä. Tämä ilmenee jo pelkästään pankkien käyttämästä terminologiasta. Palveluhinnat yhteisöille ovat korkeat. Hinnoittelu olisi syytä porrastaa erisuuruiseksi yleishyödyllisille yhteisöille ja elinkeinotoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Suomen Olympiakomitea kannattaa arviomuistiossa esitettyä informaatio-ohjauksen edistämistä, joka antaisi Finanssivalvonnalle toimivaltuuden arvioida pankkipalveluiden saatavuutta, käytettävyyttä ja hinnoittelua myös yritysten, yhteisöjen ja elinkeinotoimintaa harjoittavien luonnollisten henkilöiden keskeisten pankkipalveluiden osalta.

Terrorismin ja rahanpesun torjunnassa yhdistyksille on asetettu nykyään täysin ylimitoitettuja vaatimuksia. Arviomuistiossa ehdotetaan palveluntarjoajalle riskiperusteista lähestymistapaa, joka edellyttää yksilöllistä harkintaa nykyisen yhdistyksiä kuormittavan kaavamaisen soveltamisen sijasta. Tämäkin ehdotus on kannatettava.

Käteismaksaminen on vähentynyt viime vuosina ja maksutavan väheneminen on kiihtynyt pandemian ja uusien maksusovellusten leviämisen johdosta. Käteismaksulla on kuitenkin edelleen paikkansa muun muassa urheiluseuratoiminnassa. Käteistä tarvitsee aika ajoin nostaa ja käteisnostopalvelujen valtakunnallinen kattavuus tulee taata. Käteisen nostaminen haja-asutusalueella vaikeutuu pankkiautomaattiverkoston supistuessa.

Urheiluseuroissa vastaanotetaan edelleen käteistä rahaa. Yhdistyslain mikroyhdistyksiä koskevan sääntelyn ja hyvän hallinnon näkökulmasta on tärkeää, että vastaanotettujen käteisvarojen tallettaminen on helppoa ja kohtuuhintaista. Tallettamisautomaatit vähenevät koko ajan myös suurissa kaupungeissa ja konttoriverkostonkin harventuessa tallettaminen on tullut hankalaksi ja kalliiksi.

Pankkien käteispalvelut vähenevät koko ajan ja jonkinasteinen velvoite tulisi asettaa niiden turvaamiseksi. Käteispalvelujen minimisaatavuuden turvaamiseksi vähintään käteisnoston ja -talletuksen mahdollistavia automaatteja tulisi olla maantieteellisesti kattavasti. Vaikka käteisen käyttö vähenee jatkuvasti, tulee sen käyttömahdollisuus turvata. Erityisesti ruohonjuuritason kansalaisjärjestötoiminnassa sillä on oma sijansa sekä maksun vastaanottajan, että maksajan näkökulmasta.

Hyvän pankkitavan keskeisenä elementtinä on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen suhde ja asiakkaan suojelu. Hyvän pankkitavan tulisi ilmetä laadukkaana asiakaspalveluna (mukaan lukien yleishyödyllisten yhteisöjen palveleminen). Arviomuistiossa esitetyistä vaihtoehdoista Suomen Olympiakomitea kannattaa, että hyvän pankkitavan säännöstä muutetaan kuvailevammaksi, mutta säilytetään hyvän pankkitavan säännös joustavan tyyppisenä. Samalla erityisesti korostettaisiin hyvän asiakaspalvelun roolia hyvän pankkitavan tärkeänä osana.

Helsingissä 12.4.2024

Taina Susiluoto

toimitusjohtaja

Suomen Olympiakomitea