Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Urheilija-apurahat

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valmennus- ja harjoitteluapurahoja vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 5 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa. Apuraha on veroton.

Myöntämisperusteet

Apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti yksilölajien urheilijoille, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen ammattimaiseen valmentautumiseen ja joilla arvioidaan olevan menestymismahdollisuuksia tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Apuraha ei ole palkkio menestyksestä, mutta sitä myönnettäessä huomioidaan kansainväliset näytöt. Apurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle/päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset. Työssäolo tai opiskelu ei kuitenkaan ole apurahan saamisen esteenä.

Apurahan saamisen edellytyksenä on se, että urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja tai valmennustiimi ja lajilla on kansainvälisiin arvokilpailuihin valittu maajoukkue. Lähtökohtaisesti apurahan saanti edellyttää myös urheilijan kuulumista lajiliiton maajoukkue- ja valmennusjärjestelmän piiriin.

Arvioinnissa huomioidaan lajien erityispiirteet, kansainvälinen arvostus ja taso sekä kilpailuihin osallistuvien maiden ja urheilijoiden määrä. Harkinnan mukaan huomioon otetaan sekä naisten että miesten menestymismahdollisuudet lajeittain tavoitteena sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen huippu-urheilussa.

Apurahan tarvetta harkittaessa otetaan huomioon muut urheilijan käytettävissä olevat tulot. Apurahaa ei myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot sekä kilpailupalkkiot ylittävät 70 000 euroa vuodessa. Suurta apurahaa ei myönnetä niille urheilijoille, joiden verotettavat tulot sekä kilpailupalkkiot ylittävät 50 000 euroa vuodessa. Apurahoja harkittaessa pidetään tavoitteena pitkäjänteistä tukijärjestelmää. Apurahapäätökset tehdään kuitenkin vuosittain valtion talousarvion rajoissa.
Kahdenkymmenen (20 000 €) tuhannen euron suuruinen apuraha

20 000 euron suuruiset valmennus- ja harjoitteluapurahat on tarkoitettu ensisijaisesti ehdottomalla kansainvälisellä huipulla oleville yksilölajien urheilijoille. Arvioinnin perustana on se, että urheilija on sijoittunut viimeisimmissä lajinsa arvokilpailuissa (lähtökohtaisesti olympialaiset/paralympialaiset ja MMkilpailut) mitali- tai finaalisijalle. Harkinnan mukaan huomioidaan myös edeltävän vuoden arvokilpailumenestys sekä muu kansainvälinen menestys. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on urheilijan sitoutuminen uskottavaan ja huippu-urheilukriteerit täyttävään valmentautumiseen ensisijaisesti seuraaviin olympialaisiin/paralympialaisiin tai ei-olympialajeissa lajinsa MM-kilpailuihin.

Kymmenen (10 000 €) tuhannen euron apuraha

10 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha voidaan myöntää sellaisille urheilijoille, jotka ovat menestyneet kansainvälisissä arvokilpailuissa tai tasoltaan vastaavissa muissa kilpailuissa ja jotka arvioidaan tulevaisuuden arvokilpailujen mitaliehdokkaiksi. Apuraha voidaan myöntää myös urheilu-uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa oleville erityisen lahjakkaille nuorille urheilijoille, jotka arvioidaan potentiaalisiksi tulevaisuuden aikuisten arvokilpailumenestyjiksi. Arvioinnissa huomioidaan urheilijan nuorten arvokilpailumenestys, muu kansainvälinen kilpailumenestys sekä valmentautumisen kokonaisuus.

Viiden (5 000 €) tuhannen euron apuraha

5 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha on tarkoitettu sellaisille nuorille urheilijoille, jotka myös muiden kuin yllä mainittujen kansainvälisten näyttöjen sekä urheilu-uran kehityksen perusteella arvioidaan tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi. Apurahaa voidaan myös myöntää yksilölajien joukkueen urheilijoille, joilla arvioidaan kansainvälisten näyttöjen perusteella olevan mahdollisuus mitalisijoihin joukkue/viestikilpailussa seuraavissa olympialaisissa/paralympialaisissa tai lajin MM – kilpailuissa.

Valmennus- ja harjoitteluapurahojen hakeminen ja myöntäminen

Apuraha myönnetään kaksi kertaa niin, että kesälajien urheilijoille myönnetään apuraha tammikuussa ja talvilajien urheilijoille toukokuussa. Apurahaa voidaan myöntää myös muuna ajankohtana. Apurahat myönnetään käytettävissä olevan vuosittaisen valtion talousarvion rajoissa.

Valmennus- ja harjoitteluapurahaa hakevat urheilijat toimittavat opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetut kirjalliset hakemuksensa asianomaisille lajiliitoille ja vammaisurheilujärjestöille. Lajiliitot laativat hakemuksista lausuntonsa paremmuusjärjestyksineen ja toimittavat hakemukset lausuntoineen Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikölle.

Huippu-urheiluyksikkö toimittaa apurahahakemukset yksityiskohtaisen lausuntonsa kera opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lausunnossa annetaan mm. tiedot apurahaa hakevien urheilijoiden kansainvälisestä kilpailumenestyksestä ja esitetään arvio menestymismahdollisuuksista tulevissa arvokilpailuissa, urheilijoita koskevan paremmuusjärjestyksen arvioinnin kriteerit ja muut tarvittavat perusteet apurahan myöntämiselle sekä tehdään ehdotus urheilijoista, joille valmennus- ja harjoitteluapuraha myönnettäisiin.
Apurahan saamiseksi asetettavat ehdot ja rajoitukset

Apurahojen myöntämispäätöksissä opetus- ja kulttuuriministeriö tulee asettamaan apurahojen saajille seuraavanlaisia ehtoja ja rajoituksia;

1) sitoutuminen pitkäjänteiseen ammattimaiseen valmentautumiseen
2) Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön (paralympiaurheilijat Paralympiakomitean), lajiliiton ja urheilijan välisen kolmikantaurheilijasopimuksen allekirjoittaminen ennen apurahan myöntämistä
3) koulutus- ja elämänurasuunnitelman laatiminen yhteistyössä huippuurheiluyksikön kanssa; nuoren urheilijan kohdalla ehtona on myös opiskelu toisen asteen oppilaitoksessa tai korkeakoulussa, ellei perustellusta syystä muuta johdu
4) asianomaisen lajiliiton sekä huippu-urheiluyksikön kanssa solmitun valmennus- ja kilpailusuunnitelman noudattaminen sekä sopimuksessa määriteltyjen eettisten periaatteiden noudattaminen
5) huippu-urheiluyksikön vuosittain toteuttamaan urheilijoiden seurantakyselyyn osallistuminen
6) Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n voimassa olevan urheilun antidopingsäännöstön noudattaminen
7) sitoutuminen olinpaikkatietojärjestelmän edellyttämien tietojen antamiseen Suomen Antidopingtoimikunta ry:lle
8) tapaturma- ja eläkevakuutuksen ottaminen, ottaen huomioon myös lain
urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (276/2009) vaatimukset
9) kansallisissa riitatilanteissa ratkaisun etsiminen ensisijaisesti lajiliiton sekä Suomen Olympiakomitea ry:n tai Suomen Paralympiakomitea ry:n sääntöjen määräämällä tavalla tahi urheilun oikeusturvalautakunnassa
10) sitoutuminen viipymättä ilmoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle
mahdollisista valtionavustuksen käyttötarkoitukseen vaikuttavista muutoksista valtionavustuslain 14 §:n mukaisesti. Mikäli tätä ei noudateta, ministeriö voi takautuvasti periä takaisin jo myönnetyn apurahan.

Kaikki lomakkeet ja ohjeet löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.