Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Asiantuntijatoiminta

Urheilun toimintakulttuuri muuttuu jatkuvasti seuraten yhteiskunnan muutoksia. Huippu-urheilun osaamisvaatimukset kasvavat, urheilu ammattimaistuu ja ammattilaistuu. Valmentajien ja urheilijoiden tueksi tarvitaan eri alojen asiantuntijoita tuomaan tarvittavaa osaamista valmentautumiseen.

Tutustu asiantuntijatoiminnan linjauksiin tästä. 

Asiantuntijatoiminta on kiinteä osa urheilijan valmentautumista, joka edistää urheilijan harjoitteluvalmiutta, suorituskykyä ja terveyttä.

Asiantuntijatoiminta on osa urheilijoiden, joukkueiden ja lajien valmennusta. Tavoitteena on menestystä ja tuloksen tekemistä tukeva toimintakulttuuri, jossa jokainen toimija työskentelee yhteisten tavoitteiden suunnassa. Valmentaja johtaa prosessia, jossa asiantuntijat ovat mukana lisäämässä valmentautumisen laatua omalla asiantuntijuudellaan.

Asiantuntijatukea urheilijoiden ja valmentajien päivittäisvalmennuksen tueksi on saatavilla koko urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkoston kautta. Yhteiset työympäristöt mahdollistavat koko valmennusyhteisön jatkuvan vuorovaikutuksen ja yhdessä oppimisen. Valtakunnalliset keskukset toimivat huippu-urheilun osaamiskeskittyminä ja työympäristöinä, joissa valmentajien ja asiantuntijoiden tiivis vuoropuhelu ja moniammatillisuus toteutuvat urheilijoiden päivittäisvalmennuksessa.

Valtakunnallisten keskusten lisäksi alueelliset ja kasvattajaurheiluakatemiat tukevat valmennusta valintavaiheessa ja rakentavat asiantuntijayhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Verkostossa tärkeitä ovat myös seurojen ja lajiliittojen asiantuntijat, joista osa on mukana yhteistyösopimuksilla. Kun lajit keskittävät huippuvaiheen toimintaansa valtakunnallisiin keskuksiin, osaaminen kehittyy ja asiantuntijat tulevat yhä keskeisimmiksi toimijoiksi urheilijan arjessa. Huippu-urheilun instituutti KIHUssa ja muualla keskusten ulkopuolella tuotettu asiantuntijatoiminta on integroitava osaksi valmennuksen kokonaisuutta ja rakennettava verkostomainen toimintamalli, jossa aito yhteistyö on mahdollista.

Tavoitteet

 • Asiantuntijat toimivat osana valmentajan johtamaa moniammatillista valmennustiimiä
 • Asiantuntijatoiminta tukee urheilijoiden valmentautumista edistäen kokonaisvaltaisesti urheilijan harjoitteluvalmiutta, suorituskykyä ja terveyttä
 • Asiantuntijaverkostossa kehittyy urheilijoiden päivittäisvalmentautumista edistävää asiantuntijuutta
 • Asiantuntijatoiminta auttaa valmentajaa, urheilijaa ja joukkuetta kehittymään ja menestymään

Toimenpiteet

 • Rakennetaan sekä valtakunnallinen että keskus-/lajikohtainen suunnitelma asiantuntijatoiminnan ja sen toimintatapojen kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi
 • Määritetään ja kirkastetaan eri verkostotoimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut
 • Linjataan ja jalkautetaan yhteiset käytänteet asiantuntijaverkoston toimintamalleiksi
 • Hyödynnetään laajemmin KIHUn osaamista osana valtakunnallisten valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden asiantuntijatiimejä
 • Vahvistetaan yhteistyötä osaamisohjelman muiden osa-alueiden kanssa: Arviointi & Seuranta: luodaan arviointisuunnitelma asiantuntijatoiminnalle; valmennusosaaminen: kehitetään valmentajien osaamista asiantuntijoiden hyödyntämisessä valmennuksessa;  TKI: hyödynnetään viimeisintä tutkimustietoa asiantuntijoiden käytännön toiminnassa
 • Laaditaan asiantuntijatoiminnan mentorointimalli
 • Luodaan asiantuntijoiden kansainvälisen verkostoitumisen suunnitelma ja malli

Osallistuva asiantuntijuus moniammatillisessa tiimissä

Osallistuvalla asiantuntijuudella tarkoitetaan asiantuntijoiden työskentelyä urheilijoiden ja valmentajien arjessa. Työssä korostuvat valmennusprosessin ja toimintaympäristön ymmärrys, yhdessä tekeminen ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen sekä toiminnan arviointi.

Osallistuva asiantuntijuus tähtää urheilijan suorituskyvyn kehittymiseen sekä harjoitteluvalmiuden ja terveyden edistymiseen. Lisäksi valmentajan ja asiantuntijan osaamisen kehittyminen moniammatillisen valmennustiimin kautta on tärkeää. Asiantuntijatoiminnan vaikuttavuus lisääntyy, kun asiantuntija ymmärtää valmentajan ja urheilijan arkea sekä lajia ja sen toimintaympäristöä.

Valmennusprosessin asiantuntijatuki määräytyy urheilijan tason, lajin ja iän perusteella. Yläkouluvaiheessa asiantuntijatoiminta keskittyy valmentajien ja opettajien osaamisen tukemiseen sekä ryhmämuotoisiin urheilijoiden kohtaamisiin. Toisella asteella asiantuntijatoiminta voi edellisten lisäksi kohdistua tarpeen mukaan yksilölliseen ohjaukseen. Huippuvaiheessa asiantuntijatuki on räätälöityä, tarpeen mukaan toteutettua ja yhdessä lajiliiton ja HUY:n kanssa resursoitua.

Asiantuntijat työskentelevät osana oman urheiluakatemian tai valmennuskeskuksen moniammatillista asiantuntijatiimiä. Jokaiselle asiantuntijalle on sovittu vastuu ja rooli osana tiimiä ja asiantuntijatoiminnan kokonaisuutta. Valmentaja johtaa valmennusprosessia ja siten myös siihen kiinnittyvää asiantuntijatiimiä.

Asiantuntijaverkostot

Asiantuntijat kuuluvat oman toimintaympäristönsä moniammatilliseen asiantuntijatiimiin. Lisäksi he toimivat oman alansa valtakunnallisessa verkostossa. Jokaisella verkostolla on verkostovastaava, jonka johdolla asiantuntijatyötä linjataan. Asiantuntijatoiminnan suunnitelma ja vaikuttavuuden seuranta käydään vuosittain läpi HUY:n asiantuntijaverkostojen vastuuhenkilöiden kanssa.

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset rakentavat urheilijoille ja lajeille valmennuksen tueksi seuraavat asiantuntijaverkostot:

 • kaksoisura
 • fysiikkavalmennus
 • harjoittelun ja kehittymisen seuranta
 • urheilufysioterapia
 • lääkäritoiminta
 • psyykkinen valmennus
 • urheiluravitsemus
 • paraluokittelu