Tulevaisuuden visio: urheiluyläkoulut osaksi koulutusjärjestelmää

Toisin kuin monessa muussa tavoitteellisessa tai ammattiin johtavassa toiminnassa, urheilu-uralle ei ole siihen valmistavaa formaalia koulutusta Suomessa. Useissa Euroopan maissa urheilijoiden kouluttautumisen ratkaisuna on yhteensovittaa koulutusta ja tavoitteellista urheilua, eli toteuttaa kaksoisuraa (dual career).

Suomessa tavoitteellisesti urheilevien nuorten koulunkäynnin ja urheilun yhdistäminen vaikeutuu erityisesti yläkouluikäisenä, kun harjoittelun määrä ja intensiteetti kasvavat. Koulutusjärjestelmään tarvitaan rakenteellisia muutoksia, jotta nuoret voivat menestyä sekä urheilussa että opinnoissa ilman jatkuvaa joko-tai-valintaa. Tavoitteena on luoda tasapainoinen arki, joka edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Urheilijakoulutus yhdenvertaiseen asemaan

Olympiakomitea ja eduskunnan sivistysvaliokunta ovat lausuneet valtioneuvoston koulutuspoliittiseen selontekoon, että tavoitteellisesti urheilevilla nuorilla on oltava mahdollisuus saada koulutusta, kehittyä urheilijana ja kasvaa ammattilaisuuteen siten, että koulutusjärjestelmä mahdollistaa opiskelun ja tavoitteellisen urheilun tasapainoisen yhdistämisen.

Vuonna 2018 julkaistussa liikuntapoliittisessa selonteossa todetaan lisäksi, että perusasteen yläluokilla on mahdollistettava urheilukoulutoiminta.

Tutustu urheiluyläkoulutoimintaan

Tiesitkö, että urheiluyläkouluja on jo yli 50 ympäri Suomea? Lue lisää toiminnasta ja tutustu eri alueiden kouluihin.

Näkökulmia urheilun tukemiseen osana koulutusjärjestelmää

Taide- ja kulttuurikasvatus ja -opetus sekä taiteen perusopetus ovat osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Taiteen perusopetuksesta säädetyn lain (633/1998) mukaan taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetus perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Myös urheilusta innostuneilla lapsilla ja nuorilla on oltava oikeus ja mahdollisuus koulutukseen ja sivistykseen omassa mielenkiinnon kohteessaan samoin kuin taiteen perusopetuksessa. Urheilusta innostuneilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella unelmiaan. Luontevimmin tämä toteutuu koulunkäynnin yhteydessä, ei erillisenä järjestelmänä.

Liikkuva koulu -ohjelman ja Harrastamisen Suomen mallin myötä on kiinnitetty erityistä huomiota liikunnallisen elämäntavan edistämiseen sekä matalan kynnyksen maksuttomaan harrastamiseen. Eduskunta on päättänyt Harrastamisen Suomen mallin kirjaamista nuorisolakiin. Mallissa edistetään perusopetukseen osallistuvien nuorten mahdollisuutta mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen järjestämällä harrastustoimintaa koulupäivien yhteydessä. Tulevaisuudessa Harrastamisen Suomen mallin tulisi kannustaa pidempikestoisempaan harrastamiseen, jotta harrastuskokeilujen jälkeen syntyisi lasten ja nuorten pysyvämpää kiinnittymistä harrastamiseen ja sen jatkumiseen.

Tulevaisuudessa mallin tulisi luoda polkuja myös urheiluakatemian yläkoulujen ja seurojen toimintaan. Harrastamisen Suomen malliin on luotava yhdenvertaisia ja mahdollistavia polkuja urheiluyläkouluihin ja vaihtoehtoja myös tavoitteellisempaan harrastamiseen. Näin voidaan auttaa nuoria pysymään harrastamisen parissa, lisätään koulunkäynnin mielekkyyttä harrastamisen avulla sekä mahdollistetaan saavutettava toiminta erilaisista taustoista tuleville nuorille.

Kiinnostaako sinua, miten toiminta käynnistyi?

Tutustu urheiluyläkoulukokeiluun, jonka tavoitteena oli vuosina 2017-2020 vakiinnuttaa urheiluyläkoulutoiminta osaksi suomalaista urheilijan kaksoisuramallia. Materiaalipankista löydät kokeilun arviointiraportit lukuvuosittain sekä loppuraportin.

Kaksoisura urheilijakoulutuksen pohjana

Laajempi kaksoisurajärjestelmä mahdollistaa entistä paremman tuen urheilijoille. Yhteistyön lisääntyminen korkeakoulujen ja urheiluakatemioiden välillä tarjoaa vahvempia käytänteitä urheilun ja opintojen yhdistämiseen. Tämä on avain nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaiseen kehitykseen, joka edistää heidän menestystään sekä urheilussa että koulutuksessa. Tiiviimpi yhteistyö luo myös paremmat edellytykset urheilijoiden siirtymiselle urheilu-uralta siviiliuralle, mikä on tärkeä näkökulma myös Euroopan komission ohjeistuksissa.

Olympiakomitea ja urheiluyhteisö pyrkivät luomaan perusasteen yläluokille samankaltaisen mallin kuin toisella asteella urheilulukioissa, jossa urheiluvalmennus on osa opintoja ja tutkintoa. Tämä vaatii pysyvää rahoitusta, joka takaa koulutuksen jatkuvuuden ja laadun sekä lisää toiminnan saavutettavuutta ja maksuttomuutta. Tavoitteena on integroida urheilijakoulutus osaksi valtakunnallista koulutusjärjestelmää ja tarjota urheilusta innostuneille nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella unelmiaan koulutuksen ja urheilun tasapainottamisen avulla.

Yläkouluasioissa sinua auttaa