Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Valmennusosaaminen

Valmennusosaamista on tärkeää tarkastella ja kehittää koko urheilijan polun matkalta, mutta huippu-urheilun osaamisohjelmassa keskitytään valinta- ja huippuvaiheen valmennusosaamisen kehittämiseen. Keskeistä on luoda edellytykset menestyvälle valmentautumiselle siten, että tehtävillä toimenpiteillä on yhteys valmentajan arkeen ja siellä tarvittaviin toimintatapojen muutoksiin. Toiminta on vastuullista ja se perustuu ajantasaiseen tietoon lajin kansainvälisistä vaatimuksista sekä ohjaa urheilijaa ottamaan vastuun omasta kehittymisestään ja käyttämään hyväkseen omia voimavarojaan.

Valmennuksen osaamistavoitteet

Tavoitteet

 • Suomalainen valmennusosaamisen verkosto synnyttää huippuosaajia
 • Tehtävillä toimenpiteillä on yhteys valmentajien päivittäiseen toimintaan. Tämä toiminta tuottaa kehittymistä ja johtaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen
 • Valmentajien osaaminen ja ymmärrys hyödyntää asiantuntijoita sekä muiden lajien osaamista osana valmentautumisprosessia kasvaa
 • Valmentautumisprosessi perustuu urheilijalähtöiseen toimintatapaan sekä urheilijan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen, jota valmentaja ja valmennustiimi osaa tukea
 • Lajien kansainvälien menestymisen tarpeista lähtevä huippu-urheilutiedon hankinta ja sen soveltaminen kasvaa
 • Ammattivalmentajien määrä kasvaa, koulutuspolut valmentajan ammattiin ovat selkeät ja työ koetaan arvostettuna

Toimenpiteet

 • Kehitämme edelleen menestyvän valmentautumisen sisältötyötä yhteistyössä huippu-urheiluverkoston kanssa
 • Jatkamme lajien kanssa toimenpiteitä, joilla ohjataan parhaat valmentajat/valmennustiimit keskuksiin ja tuetaan valintoja, joilla lisätään kansainvälisen tason ymmärrystä ja osaamista
 • Mahdollistamme lajien ja eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja yhdessä oppimisen sekä kytkemme asiantuntijatoiminnan sekä TKI-toiminnan kiinteäksi osaksi valmennusta
 • Kehitämme edelleen valmentajien ja asiantuntijoiden mentorointimallia, jossa hyödynnetään kokeneiden toimijoiden osaaminen
 • Tuemme lajien huippu-urheilusuunnitelmien ja lajien linjauksien jalkauttamista keskeisille valmentajille
 • Kehitämme valmennusosaamisen verkostotyötä edelleen työpajoissa, valmentajayhteisöissä sekä laji- ja oppilaitosverkostoissa
 • Toteutamme valmennusosaamisen laatu- ja arviointityön lajiliittojen kanssa ja rakennamme toimenpiteet lajiliittojen auditoinnin tulosten pohjalta
 • Olemme aktiivisia kansainvälisessä yhteistyössä (ICCE, Nordic Group, EU-hankkeet, PEAK, varaus Safe Sport Allies, lajien omat kansainväliset verkostot)
 • Jatkamme valmentajien palkkatukimallien toteutusta ja kehittämistä

Keskeisiä valintoja ovat:

 • Urheilija keskiössä: Tavoitteena on suomalainen valmennuskulttuuri, jossa urheilija on keskiössä ja toiminta on innostavaa ja jatkuvasti kehittyvää. Tämä tarkoittaa osallistavaa valmennuskulttuuria, jossa urheilija on aktiivinen toimija ja kasvaa vastuuseen omasta urheilustaan. Se tarkoittaa myös yksilöllisiä ratkaisuja urheilijan valmennuksessa. Tavoitteena on, että urheilijan polun eri vaiheissa tehdään oikeita asioita lasten liikunnan, valintavaiheen sekä huippuvaiheen laatutekijöiden mukaan. Valmennusosaamisen kehittämisessä tämä tarkoittaa erilaisten osaamistarpeiden tunnistamista ja niihin tarpeisiin vastaamista.
 • Jatkuva kehittyminen: Tavoitteena on luoda valmennuskulttuuri, jossa arkioppiminen on tehokasta ja toimivaa. Se tarkoittaa toimintatapoja, joissa koulutuksia viedään valmentajan arkeen ja käytetään työtapoja, joissa valmentajan itsensä kehittämisen taidot paranevat monipuolisesti. Työtavoissa on tärkeää myös osallistaa valmentajan kollegoita ja muita seuratoimijoita, jolloin yhteistyön tavat kehittyvät. Osaamisen jakaminen tarkoittaa myös sitä, että valmentajilla on mahdollisimman avoin pääsy erilaisiin valmennusmateriaaleihin.
 • Verkostojen kehittäminen: Valmennusosaamista kehitetään verkostoissa, jossa kehitetään toimintatapoja ja linjataan valintoja sekä jaetaan osaamista. Koulutuksissa, seminaareissa ja valmentajatapaamisissa valitaan sellaisia toimintatapoja, jotka auttavat valmentajia kehittämään omia verkostojaan.

Tutustu myös