Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Yleistä liikunnan ja urheilun olosuhteista

Mitä ovat liikunnan ja urheilun ”olosuhteet”?

Olosuhde -käsitteellä tarkoitetaan liikunnan ja urheilun yhteydessä ensisijaisesti sitä fyysistä ympäristöä, jossa liikkumista, liikuntaa ja urheilua toteutetaan. Tällaista fyysistä ympäristöä ovat erityisesti rakennettu liikunta- ja urheilupaikkaverkosto sekä luontoympäristöön kytkeytyvät virkistys- ja ulkoilualueet sekä -reitit, joiden suunnittelu ohjautuu vahvasti liikunnan ja urheilun tarpeista. Fyysisiä olosuhteita tarkasteltaessa on tärkeätä huomioida myös kävely- ja pyörätiet, leikkipaikat sekä erilaiset puisto- ja piha-alueet yms., jotka edustavat erittäin keskeisiä liikkumisympäristöjä, vaikka eivät suunnittelullisesti ohjaudu ainoastaan liikunnan ja urheilun lähtökohdista. Lisäksi fyysisten olosuhteiden piiriin kuuluvaksi voidaan nähdä liikunta- ja urheilupaikkojen erilaiset välineet ja kalusteet sekä myös oheistilat. Edellä kuvatun fyysisen ympäristön ohella voidaan olosuhde -käsitteen pitävän sisällään myös sosiaaliseen ympäristöön liittyviä näkökulmia. Tällaisia olosuhdeteemoja ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilupaikkojen käyttövuoro- ja maksupolitiikkaan sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Olosuhdetyön valtakunnallisia toimijoita

Valtionhallinnon tasolla liikuntapaikkarakentamisen valtakunnallinen ohjaus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen toimenkuvaan. Alueellisella tasolla valtionhallinnon liikuntapaikkarakentamisen tehtäviä toteuttavat aluehallintovirastot. Luonnossa tapahtuvan liikunnan osalta keskeinen valtionhallinnon toimija on OKM:n ohella ympäristöministeriö ja vastaavasti yhdyskuntarakenteeseen liittyvien kehittämiskohteiden (esim. kävely- ja pyörätiet) osalta liikenne- ja viestintäministeriö. Valtakunnallisista liikuntajärjestöistä Olympiakomitean ohella olosuhdetyötä tekevät lajiliitot omien olosuhteidensa osalta sekä Suomen Latu ulkoilun olosuhteiden osalta. Lisäksi useilla muilla valtakunnallisilla järjestöillä ja toimijoilla kuuluu tehtäväkenttään toimintaa, jolla edistetään olosuhteiden kehittämistä, kuten Pyöräilykuntien verkosto, Suomen liikunnan ammattilaiset, Ikäinstituutti ja Metsähallitus.

Suomessa arvioidaan olevan nykyisellään lähes 42 000 liikuntapaikkaa. Lisätietoja  www.liikuntapaikat.fi sekä www.minedu.fi/liikuntapaikkarakentaminen.

 

Keskeisiä kehittämishaasteita

Seuratoiminnan elinvoimaisuuden kannalta tulevaisuuden erityishaasteena on turvata seuroille riittävästi laadukkaita harjoitusolosuhteita ilman kustannusten nousemista harrastamisen esteeksi. Olympiakomitean ja KIHU:n selvityksen mukaan kolmannes liikuntaseuroista on tyytymättömiä nykyiseen olosuhdetilanteeseensa. Yleisimmin olosuhteisiin liittyviä haasteita on kilpailupainotteisissa sekä junioritoimintaan keskittyvissä seuroissa. Olosuhdeongelmat korostuvat erityisesti kasvavien lajien osalta suurissa seuroissa ja suurimmassa kaupungeissa. Liikuntapaikkanäkökulmasta painetta on seuratoiminnan osalta erityisesti monikäyttöisten sisähallien aikaan saamisessa kasvukeskuksiin.

Huippu-urheilun osa-alueella työtä on tehtävä erityisesti kansainvälisen menestymisen mahdollistavien harjoitteluolosuhteiden luomiseen huipulle pyrkiville urheilijoille. Tässä Akatemiaverkoston toimintaympäristöllä on keskeinen rooli.

Omatoimisen liikunnan lisäämisen näkökulmasta on ensisijaista kiinnittää huomioita arkiympäristön liikuntaolosuhteisiin. Lasten ja nuorten osalta erityisen tärkeässä asemassa ovat koulupihat ja koulujen yhteydessä olevat liikuntatilat.