Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Seuranta ja arviointi

Seurannan ja arvioinnin tehtävä osaamisohjelmassa on tuottaa luotettavaa tietoa siitä, miten suomalaisen huippu-urheilun kehitystyön keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet toteutuvat ja vaikuttavat. Seuranta on nimensä mukaan tietyn asian tai toiminnon toteutumisen systemaattista mittaamista tietyllä aikajaksolla, kun taas arviointi merkitsee monipuolisempaa ja syvempää analyysia toiminnan tilasta sekä edistymisestä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa pysähdytään miettimään, mitä on tehty – saatu aikaan ja miten asiaa voidaan parantaa tulevaisuudessa.

Huippu-urheilun kehitystyö pohjautuu urheilija- ja valmentajakeskeiseen toimintatapaan, siksi myös osaamisohjelman arviointitoiminta keskittyy 2021–24 toimenpiteiden aikaansaamiin vaikutuksiin urheilijoiden ja valmennuksen arjessa. Toimiva arviointi vaatii tuekseen vahvaa tietoperustaa. Strategiakaudella tietopohjan vahvistamiseen pyritään huippu-urheiluverkoston yhteistyöllä (mm. datastrategia, urheilijan pulssi, liikuntajärjestöjen seurantakortti). Arviointitoiminnan toimenpiteet ja käytännöt perustuvat nelivuotissykleittäin laadittavaan arviointisuunnitelmaan, jossa esitetään arvioinnin tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit.

Tavoitteet:

  • Suomalaista huippu-urheilua tuetaan tuottamalla tietoa huippu-urheilun tilasta sekä kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuudesta
  • Vahvistetaan suomalaisen huippu-urheilun tietopohjaa ja edistetään digitalisointia
  • Kehitetään seuranta- ja arviointimenetelmiä ja systematisoidaan arviointikäytäntöjä
  • Panostetaan seuranta- ja arviointitulosten viestintään sekä tiedon jalkautumiseen kentälle

Toimenpiteet:

  • Toteutetaan huippu-urheilun strategisten tavoitteiden ja toiminnan osa-alueiden seurantaa
  • Toteutetaan urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten perusseurantaa
  • Arvioidaan asiantuntijatoiminnan vaikuttavuutta
  • Kehitetään digitaalisia seuranta- ja arviointivälineitä (esim. urheilijan pulssi, akatemiapulssi)