Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
18.05.2021 | Olympiakomitea

Miten liikunta näkyy kuntavaaliohjelmissa? 

Olympiakomitea kävi läpi kaikkien eduskuntapuolueiden kuntavaaliohjelmat liikunnan näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan kirjauksia riittää useamman sivun verran. Puolueiden välillä näkyy selviä painotuseroja.

Kuntavaaliohjelmien analyysin ensimmäinen tarkastelutaso oli, löytyykö liikuntakirjauksia ja kuinka paljon. Tässä puolueet eroavat merkittävästi. Useimmilla puolueilla (Keskusta, Kokoomus, Kristillisdemokraatit, RKP, SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät) oli useita liikuntaa koskevia mainintoja, kun taas kahden puolueen ohjelmassa liikunnasta ei sanottu mitään (PS, Liike Nyt). Otsikkotasolla liikunta näkyi Keskustan, Vasemmistoliiton, Kristillisdemokraattien ja SDP:n ohjelmissa ja näillä puolueilla myös kirjaukset olivat laajimmat.   

Mikä ohjelmissa korostui? 

Kuntavaaliohjelmista poimittiin kaikki liikuntaan liittyvät kirjaukset ja niitä koottiin liikuntayhteisön kuntavaalitavoitteita vastaavien otsikoiden alle: liikunta hyvinvointityössä, elinvoimainen seuratoiminta ja harrastusmahdollisuudet sekä menestyvä urheilu.     

Puolueet ovat tarttuneet hanakasti harrastamisen Suomen malliin. Harrastuksia koulupäivän yhteyteen ajaa kuntavaaliohjelmassaan kuusi puoluetta (Keskusta, Kokoomus, Kristillisdemokraatit, RKP, SDP, Vihreät). Harrastustoiminnan merkitys korostuu myös muilla tavoin: RKP:n mukaan kaikilla nuorilla on oikeus mielekkääseen ja maksuttomaan vapaa-ajan harrastustoimintaan. Kristillisdemokraattien tavoitteissa “luodaan kouluista monitoimijataloja, joiden käyttöaste on korkea myös iltaisin ja viikonloppuisin.”  

Myös seurojen ja tukeminen on vahvasti viiden puolueen tavoitteissa (Keskusta, Kristillisdemokraatit, SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät). Keskustan ohjelmassa ei mainita suoraan urheiluseuroja, mutta järjestöjä ja yhdistyksiä koskevan kirjauksen voi olettaa koskevan myös niitä. Seurojen tukemiseen liittyviä kirjauksia olivat mm.  

“Kuntien tulee tukea järjestöjä, jotta niillä on mahdollisuus toimia ja tehdä hyvää. Tämä tarkoittaa mm. toiminnan puitteiden tarjoamista ja kumppanuussopimuksia.“ (Keskusta) 

“Tuetaan urheiluseuroja ja harrastusryhmiä, esim. luomalla selkeitä tilojen varausjärjestelmiä ja lisäämällä käyttöastetta.” (Kristillisdemokraatit) 

“Järjestöt on otettava mukaan kuntien kehittämiseen nykyistä paremmin, ja kuntien on turvattava järjestöjen toimintaedellytykset muun muassa myöntämällä avustuksia ja tarjoamalla toimitiloja.” (SDP)   

“Varmistetaan, että seuratoiminnalla on edellytykset tuottaa laadukasta ja vastuullista liikunta- ja urheilutoimintaa.” (Vasemmistoliitto) 

Myös Kokoomuksen ohjelmassa mainitaan seurat, mutta aktiivisen toteuttajakumppanin roolissa: “Kunta tarjoaa lenkkipolut, hiihtoladut, avannot ja luontopolut, mieluiten yhteistyössä seurojen ja järjestöjen kanssa”. 

Puolueiden ohjelmissa korostuu liikunnan merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan hyvinvointityöhön liittyviä kirjauksia olikin kaikilla liikuntakirjauksia tehneillä puolueilla (Keskusta, Kokoomus, Kristillisdemokraatit, RKP, SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät). Kunnan roolina nähdään pääasiassa edellytysten luominen. Esimerkkejä kirjauksista:  

“Kokoomuslaisessa kunnassa on paikkoja, joissa voi vaalia vetreyttä ja lihaskuntoa yhdessä toisten kanssa – liikuntapuistoja ja valaistuja lenkkipolkuja. Ennaltaehkäisevä liikunta on erinomainen tapa lisätä terveyttä elinvuosiin.”(Kokoomus) 

“Liikunta- ja kulttuuripalvelut edistävät ihmisten hyvinvointia. Lähiliikuntapaikkojen tulee olla esteettömiä.” (SDP) 

“Liikuntaneuvonnan palveluketju toimii suositusten mukaisesti, kun jokaisella kuntalaisella on oikeus tukeen sopivan liikuntamuodon löytämisessä.” (Vasemmistoliitto) 

“Haluamme panostuksia ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään toimintaan. Panostukset liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin, kansalais- ja työväenopistoihin, aktiiviseen yhdistystoimintaan, ulkoilureitteihin, kirjastoihin, musiikkiopistoihin ja taidekouluihin edistävät hyvinvointia ja tekevät kunnistamme elinvoimaisia ja viihtyisiä.” (RKP)  

Mitä jäi puuttumaan?  

Liikkumisen edistäminen osana kunnan arjen palveluita (varhaiskasvatus, koulu, neuvola, ym.) jää vielä näkymättömiin useimpien puolueiden ohjelmissa.  Vasemmistoliitto nosti ainoana puolueena esille eri toimialojen roolia ja sitoutumista: “liikkumista täytyy edistää kunnan kaikkien toimialojen yhteisillä strategisilla tavoitteilla ja kuntalaisten kuulemisella”.   

Kouluun ja varhaiskasvatukseen sisältyy hyviä mahdollisuuksia aktiiviseen liikunnan edistämiseen ja liikkumisen juurruttamiseen kuntalaisten arkeen. Valitettavasti Liikkuva koulu ja Liikkuva varhaiskasvatus näyttävät unohtuneen puolueilta. Liikkuva koulu on ollut viime vuosien voimakkaan panostuksen kohde valtakunnallisesti ja lukuisissa kunnissa. Voi kysyä, onko huomio kiinnittynyt liikaakin harrastamisen malliin?  

Urheilua koskevia kirjauksia löytyi vain kolmen puolueen ohjelmasta ja ne ovat tasoltaan yleisluonteisia (Kristillisdemokraatit, RKP, Vasemmistoliitto). Esimerkkinä voidaan mainita Kristillisdemokraattien kirjaus: “Liikuntapaikoissa ja palveluissa on huomioitava erilaiset liikkujat … kuntoutujasta kilpaurheilijaan.”.  RKP:n ohjelmassa mainitaan urheiluun liittyvien panostusten tuoma elinvoima. Kuntien pitää tarjota liikuntapaikat maksuttomasti alle 25-vuotiaiden liikuntaan ja urheiluun. (Vasemmistoliitto)  

Onko kunnianhimon taso riittävä?  

Liikkumattomuus on kansallisesti miljardiluokan ongelma. Kustannukset ovat suuria kuntatasollakin – 6000 asukaan mediaanikunnan tasolla liian vähäinen liikunta aiheuttaa varovaisimman arvion mukaan 3,5 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. (Tutustu tarkemmin: Liikkumattomuuden kuntakohtaiset kustannukset) 

Ymmärrys liikkumattomuuden aiheuttamista kustannuksista ja liikunnan yhteiskunnallisesta merkityksestä on viime vuosien aikana lisääntynyt. Siihen nähden puolueiden tavoitteet ovat varsin maltillisia ja perinteisiä. Jotta kuntien strategioihin saadaan uusi vaihde liikunnan edistämiseen, tulee kunnianhimon tasoa nostaa kuntavaaliohjelmakirjauksista selvästi.    

 

Liitetaulukko  

Taulukkoon on poimittu puolueiden keskeiset liikuntakirjaukset. Kirjauksia sanamuotoja on osin tiivistetty. Puolueet on esitetty aakkosjärjestyksessä. 

PuolueLiikunta hyvinvointityössäElinvoimainen seuratoimintaMenestyvä urheilu
KeskustaLiikkumiseen kannustavat esteettömät ja turvalliset ympäristöt tukevat kaikenikäisten hyvää toimintakykyä ja mielen hyvinvointia.Harrastamisen Suomen mallin toteuttaminen, maksuttomia harrastuksia osaksi koulupäivää.
Järjestöjen tukeminen, mm. toiminnan puitteiden tarjoamista ja kumppanuussopimuksia.
KokoomusIkääntyneille liikuntapuistoja ja valaistuja lenkkipolkuja. Ennaltaehkäisevä liikunta lisää terveyttä elinvuosiin.Jokaiselle lapselle taataan harrastus harrastustakuulla.Senioreiden harrastus- ja virkistystoiminta
Uimahallit kuntoon

Kunta tarjoaa lenkkipolut, hiihtoladut, avannot ja luontopolut, mieluiten yhteistyössä seurojen ja järjestöjen kanssa.
KristillisdemokraatitKuntalaisten liikkumisen lisääminen.

Liikuntamahdollisuuksiin panostaminen on kunnalle kannattavaa (terveys, elämänlaatu, säästöt ym. välilliset hyödyt)Edistetään kunnan henkilöstön työhyvinvointia liikuntaseteleillä tai yhteistyössä seurojen kanssa.Kouluista monitoimijataloja. Tilat koululaisten harrastustoiminnalle aamu- ja iltapäivisin. Harrastamisen mahdollisuuksia lisättävä koulupäivän yhteyteen.Huomioidaan myös korkeakouluopiskelijat esim. harrastustoiminnassa.
Edistetään edullista tai maksutonta seura-, kerho- ja harrastustoimintaaEdistetään liikuntatilojen rakentamista ja ylläpitoa.Tuetaan urheiluseuroja ja harrastusryhmiä, esim. luomalla selkeitä tilojen varausjärjestelmiä ja lisäämällä käyttöastetta.Kunnan yhteistyö 3. sektorin toimijoiden kanssa on tärkeää ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Liikuntapaikoissa ja palveluissa on huomioitava erilaiset liikkujat vauvasta vaariin ja kuntoutujasta kilpaurheilijaan.
LiikeNyt---
Perussuomalaiset---
RKPPanostuksia ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään toimintaan (mm. liikunta ja urheilu).Riittävät mahdollisuudet kaikenikäisten liikkumiseen. Suunnittelussa huomioitava käyttäjät heidän toimintakyvystään riippumatta.Mahdollisuus harrastustoimintaan koulupäivän yhteydessä
Harrastukset ovat tärkeä hyvinvoinnin lähde. Kaikilla nuorilla on oikeus mielekkääseen ja maksuttomaan vapaa-ajan harrastustoimintaan. Panostukset liikuntaan, urheiluun – – edistävät hyvinvointia ja tekevät kunnistamme elinvoimaisia ja viihtyisiä.
SPDLiikunta- ja kulttuuripalvelut edistävät ihmisten hyvinvointia.Lähiliikuntapaikkojen tulee olla esteettömiä.Jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mahdollisuus harrastamiseen harrastustakuulla. Harrastuksia tuodaan yhä enemmän koulupäivien yhteyteen.
Järjestöt on otettava mukaan kuntien kehittämiseen nykyistä paremmin, ja kuntien on turvattava järjestöjen toimintaedellytykset muun muassa myöntämällä avustuksia ja tarjoamalla toimitiloja.Urheiluseurat ja muut järjestöt on saatava tiiviisti mukaan harrastustakuun toteuttamiseen.
VasemmistoLiikkumista edistettävä kunnan kaikkien toimialojen yhteisillä strategisilla tavoitteilla ja kuntalaisten kuulemisella.Liikuntaneuvonnan palveluketjuLasten ja nuorten liikuntaa edistetään huolehtimalla siitä, että peruskouluun pääsee turvallisesti polkupyörällä.
Varmistetaan seuratoiminnan edellytykset.Kaikkien oikeus järjestettyyn ja vapaamuotoiseen liikuntaan.Liikuntapaikat maksuttomasti alle 25-vuotiaille.Liikuntapaikkojen laajat käyttöajat, käyttövuorojen jakoperusteet tasa-arvoisesti. Kuntien tiloja järjestöjen käyttöön maksutta.
Varmistetaan seuratoiminnan edellytykset tuottaa laadukasta ja vastuullista liikunta- ja urheilutoimintaa.
VihreätMielekäs liikuntaharrastus tai säännöllinen kuntoilu luo perustaa hyvinvoinnille.Pyöräilyyn ja kävelyyn sijoitetut eurot tulevat kunnille moninkertaisesti takaisin positiivisina terveysvaikutuksina.Taataan jokaisessa kunnassa lapselle mahdollisuus harrastaa koulupäivän yhteydessä.
Tuetaan urheilu- ja liikuntaseuroja ja parannetaan niiden toimintaedellytyksiä.


Huolehditaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista joko kunnan tuottamana tai yhdessä seurojen ja järjestöjen kanssa huomioiden sukupuolten tasa-arvo.

Lähteet:  

Keskustan kuntavaaliohjelma
Kokoomuksen kuntavaaliohjelma
Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelma
LiikeNytin kuntavaaliohjelma
Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma
RKP:n kuntavaaliohjelma
SDP:n kuntavaaliohjelma
Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma
Vihreiden kuntavaaliohjelma