Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.09.2022 | Seuratoiminta | Uutinen

Harrastamisen Suomen malli kirjataan lakiin

Eduskunta käsittelee parhaillaan Harrastamisen Suomen mallin kirjaamista nuorisolakiin. Hallituksen esityksen tavoitteena on vakiinnuttaa Harrastamisen Suomen mallin mukainen nuorten harrastustoiminta pysyväksi toimintamalliksi kunnissa. Mallissa edistetään perusopetukseen osallistuvien nuorten mahdollisuutta mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen järjestämällä harrastustoimintaa koulupäivien yhteydessä.

Olympiakomitea on lausunut lakimuutoksesta eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Olympiakomitea kannattaa Harrastamisen Suomen mallin vakiinnuttamista sekä kirjaamista lakiin. Kirjaamalla malli lakiin luodaan mallille pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Harrastamisen malli edistää liikuntaa tuomalla matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuden peruskoululaisille. Parhaimmillaan tämä sytyttää kipinän liikunnalliseen elämäntapaan ja liikuntaharrastukseen.

Liikunta- ja urheiluyhteisö on julkaissut ehdotuksia Harrastamisen Suomen mallin kehittämiseksi. Pääviestejä ovat, että Harrastamisen Suomen mallista on syytä kehittää entistä pitkäjänteisempi, vaikuttavampi, liikuttavampi ja laadukkaampi. Mallin kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien edistämiseen ja harrastuspudokkuuden torjumiseen. Harrastamiseen kiinnittyminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä, vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä ja lisää yhteisöllisyyttä.

Tulevaisuudessa kaikki kunnat on saatava saada mallin piiriin ja harrastamisen edistämisen rahoituksen tulee kasvaa samassa suhteessa. Vaikuttavuuden lisäämiseksi lasten ja nuorten harrastamiseen liittyviä avustuksia tulee yhdistää ja harrastamisen mallin yhteyspisteen resursseja vahvistaa.

Erityisenä haasteena liikunta- ja urheiluyhteisössä nähdään Harrastamisen Suomen mallin lyhyt avustuskausi. Siksi lausunnossaan Olympiakomitea esittää, että Harrastamisen Suomen mallin rahoitus olisi jatkossa monivuotista. Useilla harrastusten järjestäjillä on ongelmana se, että ne eivät voi luvata lapsille ja nuorille yli yhden lukuvuoden jatkuvaa harrastusta, sillä rahoitus on järjestettävä joka vuosi uudelleen. Jos valtio voisi rahoittaa mallia monivuotisesti, se voisi osaltaan kannustaa kuntia tekemään useamman vuoden rahoituspäätöksiä harrastustoimijoille. Pitkäjänteisemmän rahoituksen avulla harrastusten järjestäjiä pystyttäisiin sitouttamaan nykyistä paremmin, sillä se rohkaisisi palkkaamaan ammattilaisia harrastustoiminnan ohjaamiseen.

Järjestöillä, kuten urheiluseuroilla, on keskeinen rooli Harrastamisen Suomen mallin toteuttamisessa. Siksi lakiin on syytä täsmentää, että kunta voi järjestää nuorten harrastustoimintaa hankkimalla palveluja yksityisten palveluntuottajien lisäksi myös kolmannen sektorin palveluntuottajilta. On varmistettava, että myös järjestöillä on mahdollisuus tuottaa mallin mukaista harrastustoimintaa.

Laadun kehittämisen näkökulmasta Olympiakomitea pitää erinomaisena, että laissa säädettäisiin ohjaamisen laadusta siten, että kuntien tulee huolehtia ohjaajien osaamisesta. Ohjaajien osaamisen kehittäminen edistää laadukasta ja vastuullista harrastamista.

Tulevaisuudessa Harrastamisen Suomen mallin tulisi kannustaa pidempikestoisempaan harrastamiseen, jotta harrastuskokeilujen jälkeen syntyisi lasten ja nuorten pysyvämpää kiinnittymistä harrastamiseen. Kun harrastamisen kipinä syttyy, seuraavaksi on varmistettava harrastamisen jatkuvuus. Tulevaisuudessa mallin tulisi luoda polkuja seuratoimintaan ja myös esimerkiksi urheiluyläkoulutoimintaan.

Olympiakomitean lausunnossa korostetaan, että niin syrjäytyminen kuin liikkumattomuus tulevat yhteiskunnalle valtavan kalliiksi, mutta lasten ja nuorten harrastamista edistämällä voidaan parhaassa tapauksessa ratkaista molempia suuria haasteita.

Lue lisää: 

Olympiakomitean lausunto nuorisolain muuttamisesta
Liikunta- ja urheiluyhteisön kehittämisehdotuksia Harrastamisen Suomen mallin jatkoon
Petri Keskitalo: Nuorisomme hyvinvointi on vakavasti uhattuna

Lisätietoja:
yhteiskuntasuhteiden päällikkö Toni Ahva, 0504409647, toni.ahva@olympiakomitea.fi

Lue lisää aiheesta